Profession leder inden for vejtransport

Ledere inden for vejtransport fører kontrol med processer, der vedrører køretøjer, personale, kunder, ruter og kontrakter.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lovgivning vedrørende vejtransport

  Kende reglerne for vejtransport på regionalt, nationalt og europæisk plan med hensyn til sikkerheds- og miljøkrav.

 • Færdselslove

  Forstå færdselsloven og færdselsreglerne.

 • Forskrifter for passagerbefordring

  Viden om konventioner og forskrifter vedrørende personbefordring.

Færdigheder

 • Kommunikere med interessenter for at foregribe stigninger i efterspørgsel efter transport

  Kommunikere med udbydere af tjenester i byen og organisationer for at foregribe stigninger i transportefterspørgslen med henblik på at opretholde kundeservicestandarder og undgå forstyrrelser.

 • Udvise stewardship

  Udvise stewardship for at sikre effektiv og ansvarlig planlægning og forvaltning af ressourcer.

 • Tænke analytisk

  Fremlægge tanker og overvejelser med henblik på at identificere styrker og svagheder ved alternative løsninger, konklusioner eller problemer.

 • Koordinere transportflåde

  Koordinere og føre tilsyn med transportflåden i alle dens trafikfunktioner, opretholde serviceniveauer, samtidig med at omkostningerne minimeres.

 • Fokusere på passagerer

  Transportere passagerer til deres bestemmelsessted på sikker og rettidig vis. Yde en korrekt kundeservice; informere passagererne i tilfælde af uventede situationer eller andre hændelser.

 • Udvikle outreachstrategier for passagerer

  Sørge for outreach og serviceydelser til forskelligartede og underforsynede grupper.

 • Administrere personale

  Ansætte og uddanne medarbejdere for at øge deres værdi for organisationen. Dette omfatter en række menneskelige ressourcer, udvikling og gennemførelse af politikker og processer med henblik på at skabe et arbejdsmiljø, der støtter medarbejderne.

 • Udvikle undersøgelser af bytransport

  Undersøge en bys demografiske og geografiske karaktertræk med henblik på at udvikle nye mobilitetsplaner og -strategier.

 • Kontrollere finansielle ressourcer

  Føre tilsyn med og kontrollere budgetter og finansielle ressourcer, der sikrer en forsvarlig forvaltning af virksomhedens ledelse.

 • Forberede transportruter

  Forberede ruter ved at tilføje eller fjerne ruter, ændre rutefrekvensen eller ændre omfanget af ruter. Justere ruter ved at sørge for ekstra køretid til ruter, tilføje ekstra kapacitet i overbelægningsperioder (eller reducere kapaciteten i perioder med lave passagertal) og tilpasse afgangstider som reaktion på ændringer i forholdene langs en given rute og derved sikre en effektiv ressourceudnyttelse og opfyldelse af kundeforbindelsernes mål.

 • Lede et arbejdsteam

  Sikre, at der findes klare og effektive kommunikationskanaler i alle afdelinger i organisationen og støttefunktionerne, både internt og eksternt, og sikre, at teamet er bekendt med afdelingens/forretningsenhedens standarder og målsætninger. Gennemføre de disciplinære procedurer og klageprocedurer, der skal til for at sikre, at der konsekvent anvendes en retfærdig og konsekvent tilgang til styring af resultater. Bistå i forbindelse med rekrutteringsprocessen og forvalte, uddanne og motivere medarbejderne til at opnå/overskride deres potentiale ved hjælp af effektive forvaltningsteknikker. Tilskynde til og udvikle sammenhold blandt alle medarbejdere.

 • Analysere undersøgelser af kundeservice

  Analysere resultater fra kundeundersøgelser udfyldt af passagerer/kunder, analysere resultater med henblik på at identificere tendenser og drage konklusioner.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Analysere vejtrafikmønstre

  Fastlægge de mest effektive trafikmønstre på veje og spidsbelastningstidspunkter for at øge effektiviteten af køreplanen.

 • Administrere virksomhedsflåde

  Forvalte og vedligeholde en virksomhedsflåde ved at udvælge udstyr, afsende enheder, udføre vedligeholdelse og forvalte omkostninger.

 • Udvikle effektivitetsplaner for logistikoperationer

  Udarbejde og gennemføre planer for at øge effektiviteten og reducere affald i forbindelse med logistik.

 • Vedligeholde forbindelser med offentlige myndigheder

  Etablere og opretholde hjertelige arbejdsrelationer med ligestillede i forskellige offentlige myndigheder.

 • Indtage en målrettet ledelsesrolle over for kolleger

  Tage en lederrolle i organisationen og med kolleger for at varetage coaching og vejledning af underordnede med specifikke mål.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identificere stærke og svage sider ved forskellige abstrakte, rationelle koncepter som f.eks. spørgsmål, holdninger og tilgange til en specifik problematisk situation med henblik på at finde løsninger og alternative metoder til at tackle situationen.

 • Give instrukser til personalet

  Give instrukser til underordnede ved anvendelse af forskellige kommunikationsteknikker. Tilpasse kommunikationsstilen til målgruppen med henblik på at give instrukser efter hensigten.

 • Udvikle mobilitetsprogrammer

  Udvikle nye mobilitetsprogrammer og -politikker og forbedre de eksisterende ved at gøre dem mere effektive.

 • Træffe selvstændige driftsbeslutninger

  Træffe omgående beslutninger om nødvendigt uden at henvise til andre, idet der tages hensyn til omstændighederne og de relevante procedurer og lovgivning. Fastslå selv, hvilken mulighed der er den bedste i en bestemt situation.

 • Analysere transportomkostninger

  Finde og analysere transportomkostninger, serviceniveauer og tilgængeligheden af udstyr; fremkomme med anbefalinger og træffe forebyggende/korrigerende foranstaltninger.

Source: Sisyphus ODB