Yrke anleggsleder, kloakksystem

Anleggsledere, kloakksystem samordner og planlegger rør- og kloakksystemer, og har tilsyn med bygging og vedlikehold av kloakksystemer. De har tilsyn med renseanlegg og andre tilsvarende anlegg og sikrer at driften er i samsvar med forskriftene.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Produksjonsprosess

  Nødvendige trinn for å omdanne et materiale til et produkt, utvikle det og produsere det i full skala.

 • Miljølovgivning

  Miljøregler og lovgivning som gjelder for et bestemt område.

Ferdigheter

 • Strebe etter selskapsvekst

  Utvikle strategier og planer med sikte på å oppnå en varig vekst i sitt eget eller et annet selskap. Prøve ut forskjellige ideer for å øke inntekten og få en positiv kontantstrøm.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Rapportere produksjonsresultater

  Inngi rapporter om produksjonen til hierarkiet. Nevne et nærmere angitt sett av parametere, f.eks. produsert mengde og tidsforbruk, samt eventuelle problemstillinger eller uventede hendelser.

 • Utarbeide produksjonsretningslinjer

  Lage utkast til prosedyrer og retningslinjer for å sikre at produsentene oppfyller både statlige og bransjespesifikke reguleringer, på både internasjonale og nasjonale markeder.

 • Utvikle retningslinjer for produksjon

  Utvikle retningslinjer og rutiner for produksjonen, for eksempel retningslinjer for ansettelser og sikkerhet.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Samarbeide med ledere

  Samarbeide med ledere for andre avdelinger for å sikre effektiv service og kommunikasjon, dvs. om salg, planlegging, innkjøp, handel, distribusjon og tekniske saker.

 • Definere kvalitetskriterier for produksjon

  Definere og beskrive kriteriene for måling av datakvaliteten for produksjonsformål, for eksempel internasjonale standarder og produksjonsregler.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Planlegge helse- og sikkerhetsprosedyrer

  Etablere prosedyrer for å opprettholde og forbedre helsen og sikkerheten på arbeidsplassen.

 • Sikre tilgjengelighet av utstyr

  Sikre at nødvendig utstyr er tilgjengelig og klart for bruk før prosedyrer startes opp.

 • Administrere forsyningsartikler

  Overvåke og kontrollere flyten for forsyningsartikler, som omfatter innkjøp, oppbevaring og forflytning av råstoffer med påkrevd kvalitet samt lagerbeholdning under arbeid. Administrere forsyningskjedeaktiviteter og synkronisere tilbud med etterspørsel for produksjon og kunder.

 • Sikre samsvar med miljølovgivning

  Overvåke aktiviteter og utføre oppgaver som sikrer samsvar med standarder som omhandler miljøvern og bærekraft, og endre aktiviteter ved eventuelle endringer i miljølovgivningen. Sørge for at prosessene er i samsvar med miljøbestemmelser og beste praksis.

 • Overvåke kloakksystemkonstruksjon

  Føre tilsyn med korrekt bygging av kloakksystemer og metoder under bygging, installasjon og vedlikehold av kloakksystemer for å sikre samsvar med godkjente planer og driftssikkerhet.

 • Overvåke lovgivningsutvikling

  Overvåke endringer i regler, retningslinjer og lovgivning, og fastslå hvordan de kan påvirke organisasjonen, eksisterende drift eller konkrete tilfeller eller situasjoner.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Kontrollere verneutstyrets tilstand

  Sørge for at utstyret som kreves for drift, regelmessig kontrolleres for feil, at det utføres rutinemessige vedlikeholdsoppgaver, og at reparasjoner planlegges og utføres når det oppdages skader eller mangler.

 • Forhandle leverandørordninger

  Inngå avtaler med leverandører om tekniske krav og krav til mengde, kvalitet, pris, forhold, lagring, pakking, retur og andre krav knyttet til kjøps- og leveringsprosessen.

 • Følge selskapsstandarder

  Lede og administrere i henhold til organisasjonens etiske retningslinjer.

Source: Sisyphus ODB