Yrke gruvesjef

Gruvesjefer kontrollerer, styrer, planlegger og samordner gruveproduksjonsvirksomheten. De har et lovfestet ansvar for sikkerhet og dessuten for miljøpåvirkning. De har tilsyn med anskaffelse, installasjon, vedlikehold og lagring av gruveanlegg og -utstyr. De leder og forvalter i samsvar med organisasjonens atferdsregler.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Lovgiving for gruvesikkerhet

  Lover, forskrifter og regler for god praksis som er relevante for sikkerheten ved gruvedrift.

 • Virkningen av geologiske faktorer på gruvedrift

  Være oppmerksom på virkningen av geologiske faktorer, f.eks. feil og steinbevegelser, under gruvedrift.

 • Gruvedrift

  Tekniske felter som er relevante for gruvedrift. Prinsipper, teknikker, prosedyrer og utstyr som brukes ved utvinning av mineraler.

 • Elektrisitet

  Forstå prinsippene for elektrisk kraft og strømkretser samt de tilknyttede risikoene.

Ferdigheter

 • Identifisere prosessforbedringer

  Identifisere mulige forbedringer av driftsmessige og økonomiske resultater.

 • Lage prognoser for organisatorisk risiko

  Analysere virksomheten og handlingene til et selskap for å vurdere følgene av dem og mulige risikoer for selskapet, og for å utvikle egnede strategier for å håndtere dem.

 • Overvåke gruveproduksjon

  Føre tilsyn med produksjonstakten for å beregne driftseffektivitet.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Vurdere driftskostnader

  Anslå driftskostnader med hensyn til arbeidskraft, forbruksvarer og vedlikehold.

 • Kommunisere om mineralproblemer

  Kommunisere med entreprenører, politikere og offentlige tjenestemenn om mineralproblemer.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identifisere styrker og svakheter ved ulike abstrakte, rasjonelle begreper som spørsmål, uttalelser og metoder knyttet til en særlig problematisk situasjon for å utforme løsninger og alternative metoder for å håndtere situasjonen.

 • Bruke en datamaskin

  Bruke datautstyr eller digitale enheter til å lette kvalitetskontroll, datastyring og kommunikasjon. Følge instruksjonene gitt av et dataprogram, opprette datafiler eller dokumenter.

 • Optimalisere økonomisk ytelse

  Lede og koordinere organisasjonens finansielle virksomhet og budsjettvirksomhet for å få et best mulig økonomisk resultat.

 • Presentere rapporter

  Vise resultater, statistikk og konklusjoner til et publikum på en gjennomsiktig og enkel måte.

 • Sikre samsvar med sikkerhetslovgivning

  Iverksette sikkerhetsprogrammer for å følge nasjonale lover og regler. Sørge for at utstyr og prosesser er i samsvar med sikkerhetsforskriftene.

 • Kommunisere om de miljømessige konsekvensene av gruvedrift

  Forberede diskusjoner, foredrag, konsultasjoner med interessenter og offentlige høringer angående miljøspørsmål knyttet til gruvedrift.

 • Tenke proaktivt

  Ta initiativ til forbedringer.

 • Overvåke gruveplanleggingsaktiviteter

  Lede, kontrollere og undersøke gruveplanlegging og ha tilsyn med personell og aktiviteter.

 • Administrere nødprosedyrer

  Reagere raskt i nødstilfeller og igangsette nødprosedyrer.

 • Utvikle helse- og sikkerhetsstrategier i gruvedrift

  Utvikle strategier og prosedyrer for å håndtere helse og sikkerhet i gruvedrift. Sørge for at fremgangsmåter som et minimum er i samsvar med nasjonal lovgivning.

 • Evaluere gruveutviklingsprosjekter

  Evaluere metoder og prosedyrer for gruvedrift, inkludert avfallshåndtering, planer for gruvens levetid, produksjonsplan og pengebruk.

 • Administrere gruveanleggsutstyr

  Føre tilsyn med anskaffelse, installasjon, vedlikehold og oppbevaring av utstyr for gruvedrift.

 • Kommunisere med anti-gruvedriftsfokuserte interessegrupper

  Kommunisere med aktivister som er mot gruvedrift, i forbindelse med utvikling av en potensiell mineralforekomst.

 • Vise sosial kompetanse

  Evne til å samarbeide effektivt med andre mennesker.

 • Håndtere kommersielle risikoer

  Analysere og vurdere kommersielle risikoer, og utvikle egnede strategier for å finne løsninger på disse.

 • Håndtere press grunnet uventede situasjoner

  Strebe etter å oppnå mål til tross for press grunnet utilsiktede faktorer som ligger utenfor din kontroll.

 • Sikre føring av gruveregistre

  Sikre at kravene til rapportering av produksjon, miljøpåvirkning og tekniske aspekter oppfylles for å kunne analysere produktiviteten og for å overholde lovfestede krav.

 • Overvåke personell

  Overvåke utvelgelse og opplæring av ansatte, og disses resultater og motivasjon.

Source: Sisyphus ODB