Yrke innhøstingsleder ved akvakulturbruk

Innhøstingsledere ved akvakulturbruk styrer innhøstingen av vannlevende organismer og må ha forståelse av og kunnskap om teknikker og utstyr som brukes til slik høsting.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Fiskeanatomi

  Studien av formen eller morfologien av fiskearter.

 • Fiskeidentifisering og -klassifisering

  Prosesser som gjør det mulig å identifisere og klassifisere fisk.

 • Fiskefangstmetoder

  Kunnskap om moderne metoder for fiskefangst.

 • Fiskebiologi

  Studiet av fisk, skalldyr eller krepsdyr, kategorisert i mange spesialiserte felter, som omfatter deres morfologi, fysiologi, anatomi, atferd, opprinnelse og distribusjon.

 • Fiskevelferdsforskrifter

  Settet med regler som gjelder for fiskefangstmetoder som sikrer fiskevelferd.

 • Fiskeklassifisering

  Metode for hvordan fisk klassifiseres etter ulike egenskaper: art, størrelse, kvalitet og tilstand.

 • Dyrevelferdslovgivning

  De juridiske grensene, kodene for profesjonell oppførsel, nasjonale og EUs regelverk og juridiske prosedyrer for arbeid med dyr og levende organismer for å sikre deres velferd og helse.

 • Biosikkerhet

  Være oppmerksom på de allmenne prinsippene for begrepet «biosikkerhet» og særlig regler for forebygging av sykdom som skal gjennomføres i tilfelle av epidemier som setter folkehelsen i fare.

Ferdigheter

 • Installere fiskeutstyr

  Installere fiskefangstutstyr for effektiv slakting og senere oppbevaring av fisk.

 • Vedlikeholde klassifiseringsutstyr

  Sette opp utstyr og områder slik at fisk kan klassifiseres effektivt i samsvar med kravene. Holde utstyret i brukbar stand under hele klassifiseringsprosessen. Rengjøre og lagre utstyret etter bruk.

 • Inspisere akvakulturutstyr

  Inspisere verktøy og maskiner for innhøsting av akvakultur for å sikre at de fungerer som de skal.

 • Gi veterinærlegemiddel etter faglig anvisning

  Gi veterinærlegemidler etter en veterinærs anvisning.

 • Utvikle helseprogrammer for bestanden

  Utvikle et helse- og velferdsprogram for vannressursene som dyrkes, i samråd med spesialister på fiskehelse.

 • Gi opplæring

  Gi opplæring og innføring til nye teammedlemmer, eller tilordne denne oppgaven til et teammedlem med behørig erfaring.

 • Sikre at bursikkerhetskrav følges

  Sikre at personell overholder kravene til bursikkerhet.

 • Kontrollere vannproduksjonsmiljø

  Vurdere virkningen av biologiske forhold som alger og begroingsorganismer, for eksempel alger og organismer ved å administrere vanninntak, nedbørfelt og oksygenbruk.

 • Klargjøre akvatiske dyr for fangst

  Klassifisere fisk, bløtdyr og skalldyr manuelt og ved hjelp av utstyr i forberedelser til innhøsting.

 • Administrere dyrehygiene

  Planlegge og bruke egnede hygienetiltak for å hindre overføring av sykdommer og sikre effektiv generell hygiene. Opprettholde og følge hygieneframgangsmåter og -forskrifter ved arbeid med dyr, formidle stedets hygienekontroller og -protokoller til andre. Håndtere sikker kasting av avfall i henhold til bestemmelsessted og lokale regler.

 • Identifisere juridiske krav

  Gjennomføre undersøkelser av gjeldende rettslige og normative prosedyrer og standarder, analysere og utlede rettslige krav som gjelder for organisasjonen, dens politikk og dens produkter.

 • Implementere fiskesykdomsforebyggende tiltak

  Implementere tiltak ved landbaserte og vannbaserte akvakulturanlegg for å forebygge sykdom hos fisk, bløtdyr og krepsdyr.

 • Vedlikeholde fiskefangstutstyr

  Rengjøre og lagre fiskefangstutstyr etter bruk.

 • Utarbeide helsedokumentasjon

  Utarbeide helsedokumenter for transport av fisk, bløtdyr, skalldyr eller annet.

 • Sørge for akvakulturpersonellets helse og sikkerhet

  Sikre at helse- og sikkerhetsprosedyrer har blitt etablert og følges på tvers av alle oppdrettsanlegg, inkludert for merder. Sikre at personell og allmennheten informeres, og at alle arbeidsaktiviteter utføres i henhold til relevante helse- og sikkerhetsforskrifter.

 • Utvikle forvaltningsplaner for å redusere risiko innen akvakultur

  Utvikle en forvaltningsplan for å redusere risikoene for skadedyr, rovdyr og sykdommer. Føre tilsyn med gjennomføringen av planen, særlig tiltak for å forebygge sykdom, i hele akvakulturanlegget.

 • Overvåke høsteprosess

  Ha tilsyn med innhøstingsprosessen på gårdene til kundene og diskutere med teamet hvordan de kan forbedre driften og løse problemer. Drøfte nye ideer de måtte ha.

 • Anvende fiskeslaktmetoder

  Bruke fiskehøstingsmetoder effektivt og på en måte som forårsaker minst mulig stress for fisken. Slakte fisken på en human måte.

 • Estimere fangstkostnader

  Gi et rimelig anslag av hvilket innhøstingsutstyr som trengs, gi nøyaktige innhøstingsanslag og arbeide innenfor tildelte budsjetter.

 • Sikre etterlevelse av akvakulturstandarder

  Sikre at driften er i samsvar med standarder for bærekraftig akvakultur.

 • Bistå ved generelle veterinærmedisinske prosedyrer

  Bistå veterinærer ved å klargjøre både dyret og utstyret for medisinske prosedyrer, og gi pleie og støtte til dyret som gjennomgår en medisinsk prosedyre.

 • Samarbeide med dyrerelaterte fagfolk

  Samarbeide med veterinærer og andre fagpersoner med yrker relatert til dyr gjennom kommunikasjon om dyrdetaljer, journaler og sammendragsrapporter muntlig eller via skriftlig eller elektronisk overføring.

 • Forhindre arbeidsulykker

  Innarbeide særlige risikoreduserende tiltak for å forebygge risiko og trusler på arbeidsplassen.

 • Støtte veterinærdiagnostiske prosedyrer

  Klargjøre utstyr og dyr til veterinærdiagnostiske prøver. Gjennomføre eller bidra til innsamling av prøver. Forberede prøver fra dyr for analyser, og kommunisere resultatene. Stelle dyret som undersøkes.

Source: Sisyphus ODB