Yrke inspektør, dyrevelferd

Inspektører, dyrevelferd undersøker påståtte rapporter om dyremishandling eller omsorgssvikt, redder eller henter dyr i umiddelbar eller potensiell fare, samarbeider med interne og eksterne etater og andre dyrevelferdsinstitusjoner, utdanner og gir råd til eiere og pleiere av dyr, søker å forbedre eller opprettholde dyrevelferden, og forhindrer eller lindrer lidelse.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Miljøberikelse for dyr

  Typer, metoder og bruk av berikelse for dyr, slik at de kan utrykke naturlig atferd, inkludert klargjøring av miljømessig stimulans, fôraktiviteter, spill, gjenstander for manipulering, sosiale aktiviteter og opplæring.

 • Sosiokulturelle sammenhenger for dyrehold

  Bevissthet rundt de menneskelige sosiale og kulturelle sammenhenger der dyr holdes, og innvirkningen på bruk, stell og samspill mellom mennesker og dyr.

 • Biosikkerhet knyttet til dyr

  Bevissthet rundt hygiene og biosikkerhet ved arbeid med dyr, herunder årsaker, smitte og forebygging av sykdommer og bruk av retningslinjer, materiell og utstyr.

 • Tegn på dyresykdom

  Fysiske, atferdsmessige og miljømessige tegn på helse og sykdom hos ulike dyr.

 • Dyreatferd

  De naturlige atferdsmessige mønstre hos dyr, dvs. hvordan normal og unormal atferd kan uttrykkes i forhold til arter, miljø, dyreforsøk og yrke.

 • Dyreproduksjonsvitenskap

  Dyreernæring, agronomi, landlig økonomi, dyrehold, hygiene og biosikkerhet, etologi, beskyttelse og styring av flokkhelse.

 • Dyrevelferdslovgivning

  De juridiske grensene, kodene for profesjonell oppførsel, nasjonale og EUs regelverk og juridiske prosedyrer for arbeid med dyr og levende organismer for å sikre deres velferd og helse.

 • Dyrefysiologi

  Studie av den mekaniske, fysiske, bioelektriske og biokjemiske funksjonen til dyr, deres organer og celler.

 • Dyreanatomi

  Undersøkelser av kroppsdeler, deres struktur og dynamiske forhold på et nivå som kreves av et gitt yrke.

 • Dyrevelferd

  Universelt anerkjent dyrevelferdsbehov for ulike arter, situasjoner og yrker. Disse er:

 • Sikker arbeidspraksis i en veterinærsetting

  Sikre arbeidspraksis i en veterinærsetting for å identifisere farer og tilknyttede risikoer for å hindre ulykker eller hendelser. Dette omfatter skader fra dyr, zoonotiske sykdommer, kjemikalier, utstyr og arbeidsmiljøet.

Ferdigheter

 • Anvende sikker arbeidspraksis i en veterinær setting

  Bruke sikker arbeidspraksis i veterinæromgivelser for å identifisere farer og risikoer og forebygge ulykker eller hendelser. Dette omfatter skader fra dyr, zoonosiske sykdommer, kjemikalier, utstyr og arbeidsmiljøer.

 • Fremme dyrevelferd

  Fremme god praksis og arbeide med medfølelse for å opprettholde og fremme høye standarder for dyrevelferd til enhver tid ved å tilpasse personlig atferd og håndtere miljøfaktorer.

 • Gi råd om dyrevelferd

  Utarbeide og gi informasjon til enkeltpersoner eller grupper av personer om hvordan man kan fremme dyrs helse og trivsel, og hvordan risiko for dyrs helse og velferd kan reduseres. Gi anbefalinger for korrigerende tiltak.

 • Ta beslutninger om dyrets velferd

  Velge mellom flere alternative muligheter som fremmer dyrs velferd.

 • Håndtere veterinærnødstilfeller

  Håndtere uforutsette hendelser som gjelder dyr og omstendigheter som krever hastetiltak, på en egnet måte.

 • Behandle dyr etisk

  Gjennomføre aktiviteter i henhold til aksepterte prinsipper for rett og galt, inkludert åpenhet om arbeidspraksiser og atferd overfor klienter og deres dyr.

 • Gi veiledning

  Veilede og støtte kolleger som har mindre kunnskap og erfaring.

 • Samarbeide med dyrevelferdsbyråer

  Samarbeide med dyrevelferdsorganer om dyrenes forhold og situasjon for å overholde forskrifter og finne ut hvilke tiltak som må iverksettes. Forhandle om et sluttresultat for hvordan situasjonen skal fikses.

 • Redde dyr

  Redde dyr funnet i situasjoner som utgjør en umiddelbar eller potensiell trussel for deres velferd.

 • Overvåke dyrevelferd

  Overvåke dyrenes fysiske tilstand og atferd og rapportere eventuelle problemer eller uventede endringer, herunder tegn på god eller dårlig helse, utseende, tilstanden til dyrenes innkvartering, inntak av fôr og vann, og miljøforhold.

 • Vedlikeholde relasjoner med dyrevelferdsbedrifter

  Sikre gode relasjoner med andre dyrevelferdsbedrifter og byråer.

 • Administrere dyrebiosikkerhet

  Planlegge og ta i bruk hensiktsmessige biosikkerhetstiltak for å hindre overføring av sykdommer og sikre at den generelle biosikkerheten er effektiv. Opprettholde og følge prosedyrer for biosikkerhet og infeksjonskontroll ved arbeid med dyr, herunder å gjenkjenne mulige helseproblemer og treffe hensiktsmessige tiltak, underrette om hygienekontrolltiltak og prosedyrer for biosikkerhet samt å rapportere til andre.

 • Instruere dyreeiere

  Instruere og gi råd til dyreeiere og -passere for å sette dem i stand til å bedre og opprettholde dyrenes velferd.

 • Håndtere utfordrende personer

  Arbeide trygt og kommunisere effektivt med enkeltpersoner og grupper av mennesker under utfordrende omstendigheter. Dette vil omfatte gjenkjennelse av tegn på aggresjon, urolighet, trusler og hvordan dette kan håndteres på en måte som sikrer egen og andres sikkerhet.

 • Vurdere dyrets tilstand

  Kontrollere dyret for eventuelle ytre tegn på parasitter, sykdommer eller skader. Bruke disse opplysningene til å bestemme tiltak og rapportere funn til eiere.

Source: Sisyphus ODB