Yrke kunstterapeut

Kunstterapeuter hjelper pasienter med å kommer seg igjennom psykologiske og emosjonelle vansker ved hjelp av en kunstnerisk prosess som gjenspeiler følelser. De fokuserer på pasienter med en rekke ulike problemer, bl.a. psykiske, psykologiske og atferdsmessige, og fremmer selvforståelse og -bevissthet hos disse.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kognitiv psykologi

  De menneskelige mentale prosessene, f.eks. oppmerksomhet, minne, språkbruk, oppfatning, problemløsning, kreativitet og tenking.

 • Kunst

  Teori og teknikker som kreves for å skape, produsere og utøve visuell kunst som tegninger, malerier, skulpturer og andre kunstformer.

 • Sosiologi

  Gruppeatferden og dynamikken, samfunnsmessige trender og påvirkninger, folkevandring, etnisitet, kulturer og historie og opprinnelse.

 • Helselovgivning

  Pasientrettigheter og helsepersonells ansvar samt mulige følger og rettsforfølgelse i forbindelse med uaktsomhet eller feilbehandling.

 • Menneskelig psykologisk utvikling

  Den menneskelige psykologiske utviklingen i løpet av levetiden, personlighetutviklingsteorier, kulturell og miljømessig påvirkning, menneskelig atferd, inkludert utviklingskriser, funksjonshemming, ekstraordinær atferd og avhengighetsskapende atferd.

 • Atferdsterapi

  Kjennetegn og grunnlag for atferdsbehandling, som fokuserer på å endre pasienters uønskede eller negative atferd. Det handler om å studere nåværende atferd og midler hvorved dette kan læres om.

 • Psykologiske teorier

  Historisk utvikling av rådgivning og psykologiske teorier samt perspektiver, bruksområder og veiledning i programmer og rådgivning.

 • Teknikker for praksis innen kunstterapi

  Den direkte erfaringen med terapeutisk nytte og psykologiske påvirkning av kunstprosesser og materialer, og den terapeutiske virkningen av kunst, som fører til at det opprettes terapeutiske mål og strategier på området.

 • Psykopatologi

  Kriterier for psykiatriske diagnoser, bruk av systemet for klassifisering av sykdom og teorier om psykopatologi. Indikatorer for funksjonelle og organiske forstyrrelser samt typer psykofarmakologiske legemidler.

 • Kunstterapiteori

  Kunstterapihistorie og -teori, hendelser og utøvere, og utviklingen av kunstterapi som en tydelig terapeutisk praksis, oversikten over psykoterapiteorier som er relevante for kunstterapi, teorier og kreativitet og teoretisk grunnlag for kunstterapi.

Ferdigheter

 • Gi opplæring om forebygging av sykdom

  Gi evidensbaserte råd om hvordan man kan unngå dårlig helse, lære opp og gi råd til enkeltpersoner og deres pleiere om hvordan man kan forhindre dårlig helse, og/eller være i stand til å gi råd om hvordan man kan forbedre miljøet og helsetilstandene deres. Gi råd om identifisering av risikoer som fører til dårlig helse, og bidra til å øke pasientenes motstandskraft ved hjelp av strategier for forebygging og tidlig inngripen.

 • Formulere en kasuskonseptualiseringsmodell for terapi

  Utarbeide en individuell behandlingsplan i samarbeid med enkeltpersonen og prøve å imøtekomme hans eller hennes behov, situasjon og behandlingsmål for å øke sannsynligheten for å oppnå terapeutiske fremskritt; vurdere eventuelle personlige, sosiale og systemiske hindre som kan undergrave behandlingen.

 • Utvikle undervisningsmateriell om kunstterapi

  Utvikle utdanningsmateriell for å undervise pasienter, familier, personell og offentligheten om kunstterapi.

 • Organisere forebygging av tilbakefall

  Hjelpe pasienten eller kunden med å identifisere og forutse høyrisikosituasjoner eller eksterne og interne triggere. Støtte dem ved å utvikle bedre mestringsstrategier og reserveplaner for framtidige vanskeligheter.

 • Motivere helsetjenestebrukerens egenkontroll

  Oppmuntre helsetjenestebrukeren til å delta i egenkontroll ved å foreta situasjons- og utviklingsanalyser av seg selv. Bistå brukeren med å utvikle en grad av selvkritikk og selvanalyse når det gjelder atferd, handlinger, forhold og selvbevissthet.

 • Gi helsetjenestebrukere råd om informert samtykke

  Sikre at pasienter/kunder er godt informert om risikoer og fordeler ved foreslått behandling, slik at de kan gi informert samtykke, og engasjere pasienter/klienter i behandlingsplanen.

 • Sørge for helseopplysning

  Bruke kunnskapsbaserte strategier for å fremme sunn livsstil og for å forebygge og håndtere sykdommer.

 • Håndtere akutte behandlingssituasjoner

  Vurdere tegnene og være godt forberedt på en situasjon som utgjør en umiddelbar trussel mot en persons helse, sikkerhet, eiendom eller miljø.

 • Bruke kunst i en terapeutisk setting

  Arbeide kreativt med ulike pasientgrupper i en terapeutisk setting.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge avtalte protokoller og retningslinjer for helsetjenester som leveres av helseinstitusjoner, yrkesforeninger eller offentlige myndigheter, og vitenskapelige organisasjoner.

 • Bruke kontekstspesifikk klinisk kompetanse

  Bruke faglig og bevisbasert vurdering, målsetting, levering av inngrep og vurdering av kunder, ta hensyn til kundenes utviklingsmessige og kontekstuelle historikk, innenfor sitt eget praksisomfang.

 • Vurdere pasientens terapeutiske behov

  Observere og vurdere pasientens atferd, holdninger og følelser for å forstå om og hvordan deres behandlingsbehov kan oppfylles ved hjelp av en bestemt type behandling, samle inn og analysere opplysninger om hvordan pasienten oppfatter, reagerer på og stiller seg til kunstneriske stimuli. Knytte disse opplysningene til andre sider av pasientens liv.

 • Fremme inkludering

  Fremme inkludering i helse- og sosialtjenester og respektere mangfold mht. tro, kultur, verdier og preferanser, samtidig som det tas hensyn til betydningen av likestilling og mangfold.

 • Utfordre pasienters oppførsel ved hjelp av kunst

  Utfordre atferden, holdningen og tankesettet til pasienter konstruktivt gjennom kunstterapiøkter.

 • Planlegge kunstnerisk virksomhet

  Planlegge, utforme og legge til rette for kunstnerisk virksomhet for enkeltpersoner og grupper.

 • Gjøre det mulig for pasienter å utforske kunstverk

  Gjøre det mulig for pasienter å oppdage og utforske kunstverk og den kunstneriske produksjonsprosessen.

 • Henvise brukere av helsetjenester

  Henvise til andre helsetjenester når man avdekker at brukeren har behov for ytterligere diagnostikk eller intervensjoner.

 • Bruke teknikker for å øke pasientenes motivasjon

  Gjøre pasienten mer motivert til å endre seg og gi ham/hennes tro på at behandlingen kan hjelpe, bruke teknikker og prosedyrer for å få pasienten til å medvirke i behandlingen.

 • Samhandle med brukere av helsetjenester

  Kommunisere med brukere og deres omsorgspersoner, med pasientens tillatelse, for å holde dem underrettet om brukerens og pasientenes framskritt og ivareta fortroligheten.

 • Bidra til kontinuitet i helsevesenet

  Bidra til levering av samordnede og løpende helsetjenester.

 • Bruke e-helse og mobil helseteknologi

  Bruke mobile helseteknologier og e-helse (nettbaserte applikasjoner og tjenester) for å forbedre helsetjenestene som tilbys.

 • Vedlikeholde konfidensialitet for helsetjenestebrukerdata

  Overholde og vedlikeholde konfidensialitet for helsetjenestebrukeres sykdommer og behandlingsinformasjon.

 • Behandle medisinske tilstander med kunstterapi

  Få fram klientens iboende evne til å lage kunst for å forbedre hans/hennes fysiske, mentale og emosjonelle velvære, og behandle mennesker med utviklingsmessige, medisinske, pedagogiske og sosiale eller psykologiske funksjonsnedsettelser.

 • Overholde kvalitetsstandarder knyttet til helsevesenpraksis

  Bruke kvalitetsstandarder for risikostyring, sikkerhetsprosedyrer, tilbakemeldinger fra pasienter, screening og medisinsk utstyr i daglig praksis, siden de er anerkjent av nasjonale yrkesorganisasjoner og myndigheter.

 • Lage behandlingsplan for kunstterapi

  Lage en behandlingsplan og skissere mulige kunstterapeutiske strategier, for eksempel tegning, maling, skulptering og kollasj, med pasienter i alle aldre og se etter former for kunstterapi som kan være nyttig ut fra pasientens behov.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Arbeide i tverrfaglige helseteam

  Delta i leveringen av tverrfaglige helsetjenester og forstå reglene og kompetansen til andre yrker innen helsetjenester.

 • Anvende organisatoriske teknikker

  Anvende et sett med organisatoriske teknikker og prosedyrer som gjør det lettere å oppnå de fastsatte målene, f.eks. detaljert planlegging av personalets tid. Bruke disse ressursene effektivt og på en bærekraftig måte, og være fleksibel når det er nødvendig.

 • Bruke helsevitenskap

  Bruke et bredt spekter av biomedisinske, psykososiale, organisatoriske, utdanningsmessige og samfunnsmessige aspekter ved helse, sykdom og helsevesen for å forbedre helsetjenestene og heve livskvaliteten.

 • Kommunisere effektivt i helsevesenet

  Kommunisere på en effektiv måte med pasienter, familier og andre pårørende, helsepersonell og partnere i fellesskapet.

 • Sørge for sikkerheten til helsetjenestebrukere

  Sørge for at brukerne av helsetjenester behandles profesjonelt og effektivt og beskyttes mot skade, ved hjelp av metoder og framgangsmåter som står i forhold til personens behov, evner eller gjeldende forhold.

 • Informere beslutningstakere om helserelaterte utfordringer

  Gi nyttig informasjon relatert til helsevesenet for å sikre at politiske beslutninger tas til fordel for lokalsamfunnene.

 • Bruke kunstterapi

  Behandle barn, unge, voksne, par og familier både som innlagte pasienter og poliklinisk, som en del av delvise behandlingsprogrammer og etterbehandling med kunstterapiinngrep, for å utforske muntlig, adferdsmessig og kunstnerisk kommunikasjon, behandlingsplanlegging, behandlingstilnærminger og forholdsdynamikk.

 • Utvikle en terapeutisk samarbeidsrelasjon

  Utvikle en gjensidig terapeutisk samarbeidsrelasjon i forbindelse med behandling, vinne brukeres tillit og fremme dennes vilje til samarbeid.

 • Godta egen ansvarlighet

  Godta egen ansvarlighet for egne profesjonelle aktiviteter og erkjenne grensene for egen praksis og kompetanse.

 • Jobbe i et flerkulturelt miljø i helsevesenet

  Samarbeide, relatere og kommunisere med personer fra en rekke ulike kulturer under arbeid i helsetjenester.

 • Administrere helsetjenestebrukernes data

  Føre nøyaktige kunderegistre som også oppfyller juridiske, faglige og etiske forpliktelser, for å tilrettelegge for kundeadministrasjon, og samtidig sikre at alle kunders data (herunder muntlige, skriftlige og elektroniske) behandles konfidensielt.

 • Ta imot henviste pasienter

  Ta imot henviste pasienter, inkludert selvhenviste pasienter og henvisninger fra andre fagfolk, for eksempel lærere, psykologer, terapeuter og psykiatere.

 • Vurdere kunstterapitimer

  Evaluere effektiviteten av kunstterapitimer og bidra til planleggingen av etterfølgende timer.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Overholde lovgivning knyttet til helsevesen

  Overholde regional og nasjonal lovgivning for arbeidet, og bruke den i praksis.

 • Reagere på skiftende situasjoner innen helsevesenet

  Takle press og reagere riktig og i tide på uventede og raskt skiftende situasjoner innen helsevesenet.

Source: Sisyphus ODB