Yrke kvalitetssjef, industri

Kvalitetssjefer, industri følger opp og styrer informasjonsressurser ved å utarbeide detaljerte prosesser og prosedyrer som sikrer overholdelse av bransjestandarder. De utfører revisjoner i industriprosesser, gir råd om forebyggende og avhjelpende tiltak og sikrer overholdelse av bransjestandarder.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Industriell design

  Praksis for å utforme produkter som skal framstilles ved hjelp av teknikker for masseproduksjon.

 • Databasekvalitetsstandarder

  Teknikker og metoder for beregning og vurdering av systemkvalitet og den samlede kvaliteten på databasen samt de fastsatte kvalitetsstandardene og forskriftene.

 • Industriell programvare

  Valg av programvare som brukes til å estimere, styre og planlegge industrielle prosesser som utforming, arbeidsflyt og forbedring av produksjon.

 • Kriminalomsorgens prosedyrer

  Rettsreguleringer og retningslinjer med hensyn til fengselsdrift, og annen kriminalomsorg.

 • Revisjonsteknikker

  Teknikkene og metodene som støtter systematisk og uavhengig undersøkelse av data, policyer, operasjoner og ytelser ved hjelp av datastyrt revisjonsverktøy og -teknikker (CAAT), f.eks. regneark, databaser, statistisk analyse og programvare for forretningsanalyse.

 • Industriell teknologi

  Området for teknikk som omhandler utvikling, forbedring og implementering av komplekse prosesser og systemer for kunnskap, mennesker, utstyr osv.

 • Intern revisjon

  Praksis i forbindelse med observasjon, testing og evaluering på en systematisk måte av organisasjonens prosesser for å forbedre effektiviteten, redusere risikoene og legge til verdi i organisasjonen ved å installere en forebyggende kultur.

Ferdigheter

 • Gjennomføre arbeidsplassrevisjoner

  Gjennomføre arbeidsplassrevisjoner og inspeksjoner av anlegget for å sikre overholdelse av regler og forskrifter.

 • Identifisere forebyggende tiltak

  Forutsi situasjoner som kan skade arbeidsplassen og prosessene som gjennomføres der ved å vektlegge mulige uønskede resultater og foreslå forebyggende tiltak.

 • Utføre kvalitetsrevisjoner

  Utføre regelmessige, systematiske og dokumenterte undersøkelser av et kvalitetssystem for å kontrollere samsvar med en standard basert på objektive bevis som for eksempel gjennomføringen av prosesser, effektivitet med hensyn til å oppnå kvalitetsmål og reduksjon og fjerning av kvalitetsproblemer.

 • Overvåke produksjonskvalitetsstandarder

  Overvåke kvalitetsstandarder under produksjon og sluttbearbeiding.

 • Registrere produksjonsdata for kvalitetskontroll

  Føre registre over maskinens feil, inngrep og uregelmessigheter i forbindelse med kvalitetskontroll.

 • Revidere dokumentasjon for kvalitetskontrollsystemer

  Revidere kvalitetskontrolldokumenter. Lese gjennom dokumenter, redigere dem og revidere elementer i dokumentasjonen, for eksempel nummereringssystemet, prosessen for å skape nye dokumenter, revisjon og oppfølgingsprosess, lukking av avvik, metoder for sporing av dokumenter og så videre.

 • Analysere testdata

  Tolke og analysere data som samles inn under testing for å danne konklusjoner, ny innsikt eller løsninger.

 • Utvikle revisjonsplan

  Definere alle organisatoriske oppgaver (tid, sted og rekkefølge) og utvikle en sjekkliste for emnene som skal revideres.

 • Sjekke kvaliteten på produkter i produksjonslinjen

  Sjekke kvaliteten på produkter i produksjonslinjen, og fjerne defekte enheter før og etter pakking.

 • Inspisere industrielt utstyr

  Inspisere utstyr som brukes i industrien, for eksempel produksjons- eller anleggsutstyr, for å sikre at utstyret er i samsvar med lovverket for helse, sikkerhet og miljø.

 • Gi teknisk ekspertise

  Gi sakkyndig kunnskap på et bestemt område, særlig innen mekaniske eller vitenskapelige emner, til beslutningstakere, ingeniører, teknisk personale eller journalister.

 • Samarbeide med industrifagfolk

  Etablere relasjoner til ingeniører, geologer, hydrologer og hydrogeologer, og andre industrifagfolk.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Overholde sikkerhetsstandarder i industrielle sammenhenger

  Overholde sikkerhetsprosedyrer og standarder for industrielle sammenhenger, vanligvis der det brukes maskiner.

 • Overvåke kvalitetskontroll

  Overvåke og sikre kvaliteten på de varene eller tjenestene som ytes ved å føre tilsyn med at alle faktorene i produksjonen oppfyller kvalitetskravene. Føre tilsyn med produktkontroll og testing.

 • Definere kvalitetskriterier for produksjon

  Definere og beskrive kriteriene for måling av datakvaliteten for produksjonsformål, for eksempel internasjonale standarder og produksjonsregler.

 • Støtte implementering av kvalitetsstyringssystemer

  Fremme innføring av nye forretningsmodeller for å bidra til å oppnå kvalitetsstandarder, som forbedring av organisasjonsstruktur eller utvikling av nye prosedyrer for kvalitetsfeil.

 • Administrere korrigerende tiltak

  Gjennomføre korrigerende tiltak og planer for kontinuerlig forbedring fra interne og eksterne revisjoner for å overholde krav til mattrygghet og levert kvalitet i henhold til omforente tidsperspektiver.

 • Kontrollere kvaliteten på råmaterialer

  Kontrollere kvaliteten på de grunnleggende materialene som brukes til produksjon av halvfabrikater og ferdige produkter ved å vurdere noen av egenskapene, og ved behov velge ut prøver som skal analyseres.

 • Evaluere industriell hygiene

  Vurdere hygiene i industrianlegg ved å evaluere kjemiske, fysiske og biologiske faktorer for å sikre arbeidernes helse.

 • Identifisere forbedringstiltak

  Realisere mulige forbedringer av prosesser for å øke produktiviteten, forbedre effektiviteten, øke kvaliteten og effektivisere prosedyrene.

Source: Sisyphus ODB