Yrke leder innen veitransport

Ledere innen veitransport styrer prosesser i forbindelse med kjøretøy, personale, kunder, ruter og kontrakter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Veitrafikklover

  Forstå veitrafikkloven og veireglene.

 • Passasjertransportforskrifter

  Kjennskap til konvensjoner og forskrifter for passasjertransport.

 • Veitransportlovgivning

  Kjenne til transportforskriftene på regionalt, nasjonal og europeisk nivå i spørsmål knyttet til sikkerhets- og miljøkrav.

Ferdigheter

 • Utøve en målrettet lederrolle mot kolleger

  Påta seg en lederrolle i organisasjonen og overfor kolleger for å gi underordnede veiledning og instrukser med sikte på å oppnå spesifikke mål.

 • Analysere kundeserviceundersøkelser

  Analysere resultater fra undersøkelser besvart av passasjerer/kunder; analysere resultater for å identifisere trender og trekke konklusjoner.

 • Utvikle urbane transportstudier

  Studere de demografiske og romlige egenskapene til en by for å utvikle nye mobilitetsplaner og -strategier.

 • Ta uavhengige driftsbeslutninger

  Ta umiddelbare driftsbeslutninger etter behov, uten henvisning til andre, ved å ta hensyn til omstendighetene og eventuelle relevante prosedyrer og lovgivning. Selv bestemme hvilket alternativ som er den beste for en bestemt situasjon.

 • Analysere trafikkmønstre på veier

  Finne de mest effektive trafikkmønstrene på veien og de travleste tidene for å øke timeplanens effektivitet.

 • Koordinere transportflåte

  Koordinere og overvåke transportflåte i alle dens trafikkfunksjoner; opprettholde tjenestenivåer samtidig som kostnadene holdes nede.

 • Utvikle passasjeroppsøkende strategier

  Oppsøke og levere tjenester til varierte og underpriviligerte grupper.

 • Kontrollere økonomiske ressurser

  Overvåke og kontrollere budsjetter og økonomiske ressurser og med det sørge for god forvaltning i selskapets ledelse.

 • Analysere transportkostnader

  Identifisere og analysere transportkostnader, tjenestenivåer og tilgjengeligheten til utstyr, gi anbefalinger og gjennomføre forebyggende/korrigerende tiltak.

 • Forvalte selskapets flåte

  Forvalte og vedlikeholde selskapets flåte ved å velge utstyr, sende ut enheter, utføre vedlikehold og administrere kostnader.

 • Fokusere på passasjerer

  Transportere passasjerer til bestemmelsesstedet på en sikker og rettidig måte. Gi tilfredsstillende kundeservice; informere passasjerer hvis det oppstår uventede situasjoner eller andre hendelser.

 • Kommunisere med interessenter for å forutse økning i etterspørselen etter transport

  Kommunisere med lokale tjenester og arrangementsorganisasjoner for å forutse økt etterspørsel etter transport med sikte på å opprettholde standarder for kundeservice og unngå kaos.

 • Gi instruksjoner til personell

  Gi instruksjoner til underordnede ved hjelp av ulike kommunikasjonsteknikker. Justere kommunikasjonsstilen ut fra målgruppen med sikte på å formidle instruksjoner som planlagt.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Utvikle mobilitetsprogrammer

  Utvikle nye programmer og retningslinjer for mobilitet og forbedre eksisterende programmer ved å øke effektiviteten deres.

 • Utvikle effektive planer for logistikkoperasjoner

  Utarbeide og implementere planer for å øke effektiviteten og redusere avfallet under logistikkoperasjoner.

 • Gjennomføre forvaltning

  Gjennomføre forvaltning for å sikre effektiv og ansvarlig planlegging og håndtering av ressurser.

 • Vedlikeholde relasjoner med offentlige organer

  Etablere og vedlikeholde høflige arbeidsforhold med kolleger i forskjellige statlige organer.

 • Tenke analytisk

  Produsere tanker ved å bruke logikk og resonnement til å identifisere styrker og svakheter ved alternative løsninger, konklusjoner eller tilnærminger til problemer.

 • Administrere et team

  Sikre tydelige og effektive kommunikasjonskanaler mellom alle avdelinger i organisasjonen og støttefunksjonene, både internt og eksternt, og sikre at teamet er oppmerksom på de standarder og mål som er fastsatt for avdelingen/forretningsenheten. Gjennomføre de nødvendige disiplinær- og klageprosedyrer og sørge for at det hele tiden er en rettferdig og konsekvent tilnærming til hvordan ytelsen styres. Bidra i prosessen med å rekruttere ansatte og håndtere, lære opp og motivere ansatte til å nå/overgå sitt potensial ved hjelp av effektive teknikker for ytelsesstyring. Oppmuntre til og utvikle lagånd blant de ansatte.

 • Forberede transportruter

  Forberede ruter ved å legge til eller fjerne ruter og å endre avgangshyppighet og betjeningsområde. Justere ruter ved å gi ekstra kjøretid til ruter, legge til ytterligere kapasitet i perioder med mye folk (eller redusere kapasitet i perioder med lavt antall passasjerer), og justere avgangstider som svar på endringer i omstendigheter langs en gitt rute, og dermed sikre effektiv bruk av ressurser og oppnåelse av kunderelasjonsmål.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identifisere styrker og svakheter ved ulike abstrakte, rasjonelle begreper som spørsmål, uttalelser og metoder knyttet til en særlig problematisk situasjon for å utforme løsninger og alternative metoder for å håndtere situasjonen.

 • Administrere personell

  Ansette og lære opp ansatte for å øke deres verdi i organisasjonen. Dette omfatter en rekke personalaktivteter og utvikling og implementering av retningslinjer og prosesser for å skape et arbeidsmiljø som støtter de ansatte.

Source: Sisyphus ODB