Yrke områdeleder i dyrepark

Områdeledere i dyrepark er ansvarlige for å administrere og lede et team av dyrepassere. De skal utføre daglig pleie og forvaltning av dyr, samt i samarbeid med kolleger, drive langsiktig forvaltning og organisering av artene og utstillinger i deres seksjon. De er også ansvarlige for ulike aspekter ved personaladministrasjon for dyrepasserne i sin seksjon. Avhengig av størrelsen på dyrehagen og dyreseksjonen kan de i tillegg ha ansvar for ansettelser og budsjettering.   

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Anvendt zoologi

  Vitenskapen for bruk av dyreanatomi, fysiologi, økologi og atferd i en bestemt praktisk kontekst.

 • Dyrevelferd

  Universelt anerkjent dyrevelferdsbehov for ulike arter, situasjoner og yrker. Disse er:

 • Dyreernæring

  Aspekter av hvordan forskjellige dyrearter blir matet og gitt vann. Ulike typer dyremat, kvalitetskriterier for dyremat og metoder for å mate og gi vann til dyr.

 • Tegn på dyresykdom

  Fysiske, atferdsmessige og miljømessige tegn på helse og sykdom hos ulike dyr.

Ferdigheter

 • Vedlikeholde utstyr

  Regelmessig inspisere og utføre alle nødvendige aktiviteter for å vedlikeholde utstyret i god stand før eller etter bruk.

 • Følge sikkerhetsforholdsregler for dyrehage

  Følge reglene for sikkerhet i dyrehager og regler for å ivareta et sikkert arbeidsmiljø samtidig som det jobbes med dyrene, og for å sikre sikkerheten til dyrehagens besøkende.

 • Administrere spesifikke medikamenter for å lette avl

  Administrere spesifikke medikamenter for synkronisering av avlssykluser hos dyr i henhold til veterinærens og eierens instruksjoner. Dette omfatter sikker bruk og lagring av medikamenter og utstyr og journalføring.

 • Koordinere arrangementer

  Lede arrangementer ved å ta seg av budsjett, logistikk, arrangementsstøtte, sikkerhet, beredskapsplaner og oppfølging.

 • Vurdere dyreernæring

  Vurdere ernæringsstatusen til dyr, påvise ernæringsmessige ubalanser og rette opp i dette.

 • Vurdere håndtering av dyr

  Evaluere forvaltningen av et bredt spekter av dyr, inkludert pleie, velferd og boligmiljø for dyr i en dyrehage, dyrepark eller stall eller på en gård eller et dyreforskningsanlegg.

 • Fremme dyrevelferd

  Fremme god praksis og arbeide med medfølelse for å opprettholde og fremme høye standarder for dyrevelferd til enhver tid ved å tilpasse personlig atferd og håndtere miljøfaktorer.

 • Administrere et team

  Sikre tydelige og effektive kommunikasjonskanaler mellom alle avdelinger i organisasjonen og støttefunksjonene, både internt og eksternt, og sikre at teamet er oppmerksom på de standarder og mål som er fastsatt for avdelingen/forretningsenheten. Gjennomføre de nødvendige disiplinær- og klageprosedyrer og sørge for at det hele tiden er en rettferdig og konsekvent tilnærming til hvordan ytelsen styres. Bidra i prosessen med å rekruttere ansatte og håndtere, lære opp og motivere ansatte til å nå/overgå sitt potensial ved hjelp av effektive teknikker for ytelsesstyring. Oppmuntre til og utvikle lagånd blant de ansatte.

 • Overvåke dyrevelferd

  Overvåke dyrenes fysiske tilstand og atferd og rapportere eventuelle problemer eller uventede endringer, herunder tegn på god eller dårlig helse, utseende, tilstanden til dyrenes innkvartering, inntak av fôr og vann, og miljøforhold.

 • Delegere aktiviteter

  Delegere aktiviteter og oppgaver til andre i henhold til evne, forberedelse, kompetanse og rettslig omfang. Sørge for at folk forstår hva de skal gjøre, og når de skal gjøre det.

 • Gi dyr næring

  Gi mat og vann til dyr. Dette omfatter å tilberede mat og vann for dyr og å rapportere eventuelle endringer i dyrenes spise- og drikkevaner.

 • Lede et team

  Lede, ha tilsyn med og motivere en gruppe mennesker for å oppfylle de forventede resultatene innenfor en gitt tidslinje og med de forespeilede ressursene.

 • Organisere zoologiske utstillinger

  Organisere zoologiske utstillinger og visning av levende dyr og zoologiske samlinger.

 • Bistå ved generelle veterinærmedisinske prosedyrer

  Bistå veterinærer ved å klargjøre både dyret og utstyret for medisinske prosedyrer, og gi pleie og støtte til dyret som gjennomgår en medisinsk prosedyre.

 • Ivareta unge dyr

  Vurdere behovene til avkom og unge dyr. Iverksette tiltak omgående hvis det oppstår problemer med helsen til avkommet eller ungdyrene.

 • Gi dyr muligheter til å uttrykke naturlige atferd

  Være oppmerksom på dyrenes naturlige atferd og tilpasse miljøer der de er i fangenskap for å oppmuntre til denne atferden. Dette kan innebære endringer i miljøer, kosthold, gruppesammensetning, oppdrettspraksis og så videre.

 • Lede et møte

  Lede et møte for en gruppe mennesker for å utarbeide planer og beslutninger for selskapet.

 • Administrere dyrehageansatte

  Administrere dyrehageansatte, herunder dyrehageansatte på alle nivåer og/eller veterinærer og/eller pedagoger og/eller gartnere.

 • Vurdere dyrs miljø

  Vurdere dyrets miljø, inkludert kvantifisering av ventilasjon, plass og omgivelser, og måle dem opp mot «fem friheter»: frihet fra sult og tørste, frihet fra ubehag, frihet fra smerte, skader eller sykdom, frihet til å uttrykke normal atferd og frihet fra frykt og uro.

 • Administrere dyrehygiene

  Planlegge og bruke egnede hygienetiltak for å hindre overføring av sykdommer og sikre effektiv generell hygiene. Opprettholde og følge hygieneframgangsmåter og -forskrifter ved arbeid med dyr, formidle stedets hygienekontroller og -protokoller til andre. Håndtere sikker kasting av avfall i henhold til bestemmelsessted og lokale regler.

 • Planlegge møter

  Avtale og planlegge profesjonelle møter eller møter for kunder eller ledere.

 • Administrere arbeid

  Føre tilsyn over, instruere og administrere arbeid for team eller individuelle teammedlemmer. Fastsette tidsfrister og sørge for at de følges.

 • Administrere behandling av dyr

  Administrere dyremedisinske inngrep, inkludert utførte behandlinger, brukte medisiner og vurderinger av helsetilstanden.

 • Administrere dyrebiosikkerhet

  Planlegge og ta i bruk hensiktsmessige biosikkerhetstiltak for å hindre overføring av sykdommer og sikre at den generelle biosikkerheten er effektiv. Opprettholde og følge prosedyrer for biosikkerhet og infeksjonskontroll ved arbeid med dyr, herunder å gjenkjenne mulige helseproblemer og treffe hensiktsmessige tiltak, underrette om hygienekontrolltiltak og prosedyrer for biosikkerhet samt å rapportere til andre.

 • Vedlikeholde dyreoppholdssteder

  Sørge for at dyreavlukker, som habitater, terrarier, bur eller kenneler, er i god og hygienisk stand. Rengjøre avlukket og bytte underlagsmateriale dersom dette er nødvendig.

 • Skape et berikende miljø for dyr

  Skape et berikende miljø for dyr, slik at de kan gi uttrykk for naturlig atferd, inkludert ved å tilpasse miljøforhold, gi dem øvelser knyttet til fôring og stimuli og implementere manipulerings-, sosialiserings- og læreaktiviteter.

 • Vedlikeholde profesjonelle registre

  Utarbeide og vedlikeholde registre over arbeid som er utført.

 • Kontrollere dyrebevegelser

  Føre, kontrollere eller begrense bevegelsen til et helt eller deler av et dyr eller til en gruppe dyr.

 • Gjennomføre førstehjelp på dyr

  Gjennomføre førstehjelp for å hindre forringelse av tilstanden, lidelsen og smerten før veterinær kan bistå. Grunnleggende førstehjelp skal utføres av ufaglærte før veterinær kan gi førstehjelp. Ufaglærte som gir førstehjelp, skal kontakte veterinær så snart som mulig.

 • Vurdere dyrs atferd

  Observere og vurdere dyrs atferd for å arbeide trygt med dem og gjenkjenne avvik fra normal atferd som kan signalisere nedsatt helse og velferd.

Source: Sisyphus ODB