Yrke produksjonsleder innen akvakulturbruk

Produksjonsledere innen akvakulturbruk planlegger, leder og koordinerer storskala produksjonen av fisk, skalldyr eller andre former for akvatisk liv som skal høstes eller slippes ut i fersk-, brakk- eller saltvann.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Dyrevelferdslovgivning

  De juridiske grensene, kodene for profesjonell oppførsel, nasjonale og EUs regelverk og juridiske prosedyrer for arbeid med dyr og levende organismer for å sikre deres velferd og helse.

 • Prinsipper for forsikring

  Forstå prinsippene for forsikring, inkludert tredjeparts ansvar, aksjer og fasiliteter.

 • Biosikkerhet

  Være oppmerksom på de allmenne prinsippene for begrepet «biosikkerhet» og særlig regler for forebygging av sykdom som skal gjennomføres i tilfelle av epidemier som setter folkehelsen i fare.

 • Akvakulturreproduksjon

  Teknikker som brukes for å indusere gyting, gyting på reir, stripping ved hjelp av egnede teknikker for bestemte arter fisk, bløtdyr, krepsdyr med mer. Miljøkontroll av gyting, bruk av hormoner for å indusere reproduksjon og rekruttering av stamfisk ved genetisk utvelging.

 • Kvalitetsstandarder som gjelder for akvakulturprodukter

  Kvalitetsbaserte ordninger, etikett-rouge, ISO-systemer, HACCP-framgangsmåter, bio-/organisk status, sporbarhetsmerking.

 • Vurdering av vekstrater

  De ulike metodene som brukes for å evaluere veksten hos de viktigste kultiverte artene.

 • Fiskefangstmetoder

  Kunnskap om moderne metoder for fiskefangst.

 • Miljølovgivning

  Miljøregler og lovgivning som gjelder for et bestemt område.

 • Forstå ferskvannsøkosystemer

  Forstå ferskvannsøkosystemer.

 • Dyreholds- og innhøstingsvirkninger på akvatiske ressurser

  Forstå effektene av oppdrett og innhøsting på vannorganismer, fisk, bløtdyr og krepsdyr.

 • Fiskebiologi

  Studiet av fisk, skalldyr eller krepsdyr, kategorisert i mange spesialiserte felter, som omfatter deres morfologi, fysiologi, anatomi, atferd, opprinnelse og distribusjon.

 • Fiskeklassifisering

  Metode for hvordan fisk klassifiseres etter ulike egenskaper: art, størrelse, kvalitet og tilstand.

 • Skalldyroppdrett

  Tekniske designprinsipper for skalldyroppdrett, f.eks. langlinje, blåskjellpark, tressel, hengekultur, bord, bunnkultur.

 • Programvare for akvakulturproduksjonsplanlegging

  De fungerende prinsippene og bruken av en programvare dedikert til planlegging av akvakulturproduksjon.

 • Rømningsberedskapsplaner

  Framgangsmåtene å følge når det dreier seg om rømning fra bursystemer.

 • Designprinsipper knyttet til beholdersystemer

  Designelementer for ulike beholdersystemer, f.eks. bur, bås, nett, basseng og tanker.

Ferdigheter

 • Gi opplæring i akvakultur på anlegget

  Gi opplæring i akvakultur på stedet gjennom instruksjon og demonstrasjon av ferdigheter. Gi, implementere og føre tilsyn med en utviklingsplan for opplæring.

 • Overvåke spillvannbehandlinger

  Overvåke spillvannbehandlinger i henhold til miljøbestemmelser.

 • Utvikle helseprogrammer for bestanden

  Utvikle et helse- og velferdsprogram for vannressursene som dyrkes, i samråd med spesialister på fiskehelse.

 • Planlegge foringsopplegg innen akvakultur

  Gjøre det som trengs for å sikre akvatiske ressurser for fôringsopplegg, og ta oppdrettsbegrensninger med i betraktning: lage opplegg for fôring av fisk, kontrollere dyrenes fôringsatferd og betjene datastyrte fôringssystemer.

 • Administrere produksjon av akvatisk ressursbeholdning

  Utarbeide produksjonsskjema for husdyr og fôrbudsjett (fôring, vekst, biomasse, dødelighet, FCR, innhøsting). Overvåke og opprettholde ressursbeholdningen.

 • Levere akvatiske produkter i henhold til kundens spesifikasjoner

  Levere akvatiske produkter i henhold til kundens spesifikasjoner, med full forståelse av kundens krav.

 • Anvende selskapsretningslinjer

  Anvende prinsippene og reglene som styrer aktivitetene og prosessene i en organisasjon.

 • Planlegge arbeidet til team og enkeltpersoner

  Planlegge arbeidet til team og enkeltpersoner. Vurdere arbeidet som er utført av team og enkeltpersoner. Gi tilbakemeldinger til team og enkeltpersoner om arbeidet som er utført. Gi støtte og veilede enkeltpersoner og team. Utarbeide arbeidsinstruksjoner for nye oppgaver.

 • Overvåke bruken av ressurser innen produksjon

  Overvåke og kontrollere bruken av ressurser, for eksempel mat, oksygen, energi og vann i produksjonsprosessen.

 • Sammenligne produksjonsprognoser i forhold til faktiske resultater

  Analysere produksjonsutbyttet og vurdere avviket fra de forventede resultatene.

 • Utføre prosjektledelse

  Forvalte og planlegge ulike ressurser som medarbeidere, budsjett, frist, resultater og kvalitet som kreves for et bestemt prosjekt, og overvåke prosjektets fremdrift mot å nå et bestemt mål innen et gitt tidsrom og med et gitt budsjett.

 • Implementere beredskapsplaner for rømlinger

  Gjennomføre beredskapsplaner for rømlinger. Gjennomføre fangst av rømt fisk.

 • Utvikle forvaltningsplaner for å redusere risiko innen akvakultur

  Utvikle en forvaltningsplan for å redusere risikoene for skadedyr, rovdyr og sykdommer. Føre tilsyn med gjennomføringen av planen, særlig tiltak for å forebygge sykdom, i hele akvakulturanlegget.

 • Sørge for akvakulturpersonellets helse og sikkerhet

  Sikre at helse- og sikkerhetsprosedyrer har blitt etablert og følges på tvers av alle oppdrettsanlegg, inkludert for merder. Sikre at personell og allmennheten informeres, og at alle arbeidsaktiviteter utføres i henhold til relevante helse- og sikkerhetsforskrifter.

 • Kontrollere vannproduksjonsmiljø

  Vurdere virkningen av biologiske forhold som alger og begroingsorganismer, for eksempel alger og organismer ved å administrere vanninntak, nedbørfelt og oksygenbruk.

 • Overvåke avfallshåndtering

  Overvåke deponering av biologisk avfall og kjemisk avfall i samsvar med regler.

 • Overvåke vekstrater for akvakulturfisk

  Overvåke og vurdere vekst og biomasse av dyrkede fiskearter, idet man tar hensyn til dødelighet. Beregne og utarbeide prognoser for vekst. Overvåke og vurdere dødelighet.

 • Overvåke gårdens miljøforvaltningsplan

  Identifisere miljøbetegnelser og -direktiver som gjelder en bestemt gård, og innarbeide kravene i disse i gårdens planleggingsprosess. Overvåke gjennomføringen av gårdens miljøforvaltningsplan og gjennomgå tidsplanen.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Kontrollere fiskesykdommer

  Identifisere symptomene på fiskesykdommer. Iverksette egnede tiltak for å behandle eller fjerne diagnostiserte tilstander.

 • Overvåke akvakulturanlegg

  Føre tilsyn med akvakulturdyr og identifisere behov for utstyr. Forstå tegninger av akvakulturutstyr, plantegninger og designprinsipper for ulike atskillelsessystemer.

 • Lede en liten til mellomstor bedrift

  Styre den organisatoriske, økonomiske og daglige driften av en liten til mellomstor bedrift.

Source: Sisyphus ODB