Yrke produksjonssjef, gruvedrift

Produksjonssjefer, gruvedrift samordner og gjennomfører kort- og mellomlangsiktige produksjonsplaner for gruvevirksomheten, for eksempel boring og sprengning, utvinning av malm og mineraler og avfallshåndtering

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Lovgiving for gruvesikkerhet

  Lover, forskrifter og regler for god praksis som er relevante for sikkerheten ved gruvedrift.

 • Elektrisitet

  Forstå prinsippene for elektrisk kraft og strømkretser samt de tilknyttede risikoene.

 • Gruvedrift

  Tekniske felter som er relevante for gruvedrift. Prinsipper, teknikker, prosedyrer og utstyr som brukes ved utvinning av mineraler.

 • Virkningen av geologiske faktorer på gruvedrift

  Være oppmerksom på virkningen av geologiske faktorer, f.eks. feil og steinbevegelser, under gruvedrift.

Ferdigheter

 • Planlegge mellomlangsiktige til langsiktige mål

  Planlegge langsiktige mål og kort- til mellomlangsiktige mål gjennom effektiv mellomlangsiktig planlegging og avstemmingsprosesser.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identifisere styrker og svakheter ved ulike abstrakte, rasjonelle begreper som spørsmål, uttalelser og metoder knyttet til en særlig problematisk situasjon for å utforme løsninger og alternative metoder for å håndtere situasjonen.

 • Presentere rapporter

  Vise resultater, statistikk og konklusjoner til et publikum på en gjennomsiktig og enkel måte.

 • Identifisere prosessforbedringer

  Identifisere mulige forbedringer av driftsmessige og økonomiske resultater.

 • Bruke gruveplanleggingsprogramvare

  Bruk spesialisert programvare til å planlegge, designe og modellere gruvedrift.

 • Bruke en datamaskin

  Bruke datautstyr eller digitale enheter til å lette kvalitetskontroll, datastyring og kommunikasjon. Følge instruksjonene gitt av et dataprogram, opprette datafiler eller dokumenter.

 • Overvåke gruvekostnader

  Overvåke totalkostnadene ved gruveaktiviteter og -prosjekter, samt nødvendig utstyr; arbeide for maksimal kostnadseffektivitet.

 • Administrere tungt utstyr

  Føre tilsyn med driften av tungt utstyr. Beregne utstyrets tilgjengelighet. Planlegge vedlikeholdsperioder.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Administrere mellomlangsiktige mål

  Overvåke tidsplaner på mellomlang sikt med kvartalsvise budsjettestimater og avstemninger.

 • Vikariere for gruvelederen

  Vikariere for gruvelederen ved fravær.

 • Overvåke personell

  Overvåke utvelgelse og opplæring av ansatte, og disses resultater og motivasjon.

 • Sikre samsvar med sikkerhetslovgivning

  Iverksette sikkerhetsprogrammer for å følge nasjonale lover og regler. Sørge for at utstyr og prosesser er i samsvar med sikkerhetsforskriftene.

 • Overvåke gruveproduksjon

  Føre tilsyn med produksjonstakten for å beregne driftseffektivitet.

 • Administrere nødprosedyrer

  Reagere raskt i nødstilfeller og igangsette nødprosedyrer.

 • Tenke proaktivt

  Ta initiativ til forbedringer.

 • Håndtere press grunnet uventede situasjoner

  Strebe etter å oppnå mål til tross for press grunnet utilsiktede faktorer som ligger utenfor din kontroll.

 • Gi råd om gruveutstyr

  Gi råd om gruvedrift og utstyr for mineralbehandling; kommunisere og samarbeide med tekniske eksperter.

 • Rapportere produksjonsresultater

  Inngi rapporter om produksjonen til hierarkiet. Nevne et nærmere angitt sett av parametere, f.eks. produsert mengde og tidsforbruk, samt eventuelle problemstillinger eller uventede hendelser.

Source: Sisyphus ODB