Yrke produksjonssjef, kjemi

Produksjonssjefer, kjemi er ansvarlig for teknisk samordning og styring av kjemiske produksjonsprosesser. De styrer én eller flere produksjonsenheter og har tilsyn med gjennomføringen av tekniske og menneskelige midler, innen rammen av mål om volum, kvalitet og planlegging. Produksjonssjefer, kjemi utformer produksjonsplaner og sikrer at disse blir fulgt. De er ansvarlig for gjennomføring av prosessene beregnet på å sikre kvaliteten på det framstilte produktet, gode arbeidsforhold, god miljøpraksis og en trygg arbeidsplass.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Ledelsesprinsipper

  Sett av egenskaper og verdier som styrer handlingene til en leder med hennes/hans ansatte og selskapet, og gi veiledning gjennom hele karrièreforløpet. Disse prinsippene er også et viktig virkemiddel for selvevaluering for å kunne identifisere sterke og svake sider, og søke selvforbedring.

 • Risikostyring

  Identifisere, vurdere og prioritere alle typer risikoer og hvor de kan komme fra, f.eks. naturlige årsaker, juridiske endringer eller usikkerhet i en gitt sammenheng samt metodene for håndtering av risikoene på en effektiv måte.

 • Produksjonsprosess

  Nødvendige trinn for å omdanne et materiale til et produkt, utvikle det og produsere det i full skala.

 • Kjemiske prosesser

  Relevante kjemiske prosesser som brukes i produksjon, f.eks. rensing, separering, emulgerings- og dispergeringsbehandling.

 • God produksjonspraksis

  Lovfestede krav og god produksjonspraksis (GMP) som brukes i den aktuelle bransjen.

 • Prinsipper for forsyningskjede

  Kjennetegn, operasjoner og ressurser som er involvert i flytting av et produkt eller en tjeneste fra leverandøren til kunden.

 • Produksjonsanleggsutstyr

  Særlige egenskaper og virkemåte for produksjonsanlegg, f.eks. kjemiske reaktorer, tilsetningstanker, pumper, filtre, blandere.

Ferdigheter

 • Strebe etter selskapsvekst

  Utvikle strategier og planer med sikte på å oppnå en varig vekst i sitt eget eller et annet selskap. Prøve ut forskjellige ideer for å øke inntekten og få en positiv kontantstrøm.

 • Sikre samsvar med miljølovgivning

  Overvåke aktiviteter og utføre oppgaver som sikrer samsvar med standarder som omhandler miljøvern og bærekraft, og endre aktiviteter ved eventuelle endringer i miljølovgivningen. Sørge for at prosessene er i samsvar med miljøbestemmelser og beste praksis.

 • Holde tritt med digital omforming av industrielle prosesser

  Holde tritt med digitale innovasjoner som kan brukes på industrielle prosesser. Integrere disse transformasjonene i selskapets prosesser med sikte på å lage konkurransedyktige og lønnsomme forretningsmodeller.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Samarbeide med ledere

  Samarbeide med ledere for andre avdelinger for å sikre effektiv service og kommunikasjon, dvs. om salg, planlegging, innkjøp, handel, distribusjon og tekniske saker.

 • Forbedre kjemiske prosesser

  Innhente data som er nødvendige for å forbedre eller modifisere kjemiske prosesser. Utvikle nye industrielle prosesser, utforme nye prosessanlegg / nytt utstyr eller endre de som allerede finnes.

 • Overvåke produksjonskvalitetsstandarder

  Overvåke kvalitetsstandarder under produksjon og sluttbearbeiding.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Vurdere miljøpåvirkning

  Overvåke miljøpåvirkninger og utføre vurderinger for å identifisere og redusere organisasjonens miljørisikoer, samtidig som det tas hensyn til kostnadene.

 • Tilpasse produksjonsplan

  Justere arbeidsplanen for å opprettholde kontinuerlig drift med skift.

 • Tilpasse produksjonsnivåer

  Tilpasse dagens produksjonsnivåer, og bestrebe seg på å forbedre de produksjonen med fokus på økonomiske gevinster og marginer. Forhandle om forbedringer med salgs-, frakt- og distribusjonsavdelinger.

 • Følge standard prosedyrer

  Overholde og følge standardprosedyrer for drift (SOP).

 • Utvikle retningslinjer for produksjon

  Utvikle retningslinjer og rutiner for produksjonen, for eksempel retningslinjer for ansettelser og sikkerhet.

 • Utarbeide produksjonsretningslinjer

  Lage utkast til prosedyrer og retningslinjer for å sikre at produsentene oppfyller både statlige og bransjespesifikke reguleringer, på både internasjonale og nasjonale markeder.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Analysere forsyningskjedestrategier

  Undersøke en organisasjons planleggingsdetaljer for produksjon, forventede behov for produksjonsenheter, kvalitet, mengde, kostnad, tilgengelig tid og arbeidskraft. Gi forslag for å forbedre produkter og tjenestekvalitet, og for å redusere kostnader.

 • Gjennomføre produktplanlegging

  Identifisere og uttale markedskrav som definerer et produkts funksjonalitet. Produktplanlegging utgjør grunnlaget for beslutninger om pris, fordeling og markedsføring.

 • Planlegge helse- og sikkerhetsprosedyrer

  Etablere prosedyrer for å opprettholde og forbedre helsen og sikkerheten på arbeidsplassen.

 • Administrere inspeksjon av kjemiske prosesser

  Administrere inspeksjonen av kjemiske prosesser, og sørge for at inspeksjonsresultatene dokumenteres, at inspeksjonsrutinene er godt skrevet og at sjekklistene er oppdatert.

 • Regulere kjemisk reaksjon

  Regulere reaksjonen ved å justere damp- og kjølevæskeventilene, slik at reaksjonen er innenfor de angitte grensene for eksplosjonsforebygging.

 • Formidle produksjonsplan

  Formidle produksjonsplan til alle nivåer på en måte slik at mål, prosesser og krav er tydelige. Sørge for at det gis informasjon til alle som er involvert i prosessen, under forutsetning av at de har ansvar for en samlet suksess.

 • Sikre samsvar med sikkerhetslovgivning

  Iverksette sikkerhetsprogrammer for å følge nasjonale lover og regler. Sørge for at utstyr og prosesser er i samsvar med sikkerhetsforskriftene.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Overvåke anleggsproduksjon

  Overvåke oppsettet av og effektiviteten til prosesssene ved anlegget for å sikre så høye produksjonsnivåer som mulig.

 • Administrere forsyningsartikler

  Overvåke og kontrollere flyten for forsyningsartikler, som omfatter innkjøp, oppbevaring og forflytning av råstoffer med påkrevd kvalitet samt lagerbeholdning under arbeid. Administrere forsyningskjedeaktiviteter og synkronisere tilbud med etterspørsel for produksjon og kunder.

 • Følge selskapsstandarder

  Lede og administrere i henhold til organisasjonens etiske retningslinjer.

 • Vurdere kvaliteten på tjenester

  Teste og sammenligne forskjellige varer og tjenester for å vurdere deres kvalitet og gi detaljerte opplysninger til forbrukerne.

 • Overvåke kjemisk prosesstilstand

  Overvåke samsvar med den kjemiske prosessen, sjekke alle indikatorer eller varselsignaler levert av instrumentene, f.eks. registrering av instrumenter, strømningsmålere og panellamper.

Source: Sisyphus ODB