Yrke produksjonssjef, lærproduksjon

Produksjonssjefer, lærproduksjon planlegger alle sider ved lærproduksjonsprosessen. De sørger for nødvendig gjennomstrømning ved fabrikken når det gjelder kvaliteten på og mengden lær. De organiserer produksjonspersonalet. De har tilsyn med og ivaretar driften av maskiner og utstyr. De samarbeider med ledere for hver produksjonsavdeling.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Teste lærkjemi

  Sett med tester som beskriver de kjemiske egenskapene til lær. De omfatter pH-verdi og innhold av bestemte stoffer.

 • De fysisk-kjemiske egenskapene til skinn

  Kvalitet på skinn og hud er definert ved hjelp av organoleptiske, mikrobiologiske, histologiske og kjemiske egenskaper (dvs. fuktighet, struktur på dermis, prosent av fett og kollagen). Hver type skinn/hud har spesifikke fysiske og kjemiske egenskaper som påvirker typen garving samt best egnet bruk av læret.

 • Testing av lær

  Sett av tester som beskriver fysiske egenskaper ved lær. De inkluderer analysen av ytelsesegenskapene til lær, f.eks. bestandighet mot bøying, friksjon, rifter, osv.

 • Etterbehandlingsteknologier for lær

  Utstyr, teknologier og teknikker for overflate- og laminatbehandling for lær i samsvar med produktspesifikasjonen. Emner omfatter klargjøring av overflater, typer utstyr, klargjøring av substrater, driftsovervåking og bruk knyttet til ulike typer etterbehandling, overflatebehandling og ferdige artikler.

 • Karakteristikker til kjemikalier som brukes til garving

  Sammensetning og fysikalsk-kjemiske egenskaper av hjelpekjemiske egenskaper som brukes i de forskjellige garveprosesser (garving, fett, fargestoffer osv.)

 • Helse og sikkerhet på arbeidsplassen

  Tilfanget av regler, prosedyrer og forskrifter knyttet til sikkerhet, helse og velferd for mennesker på arbeidsplassen. 

 • Maskinfunksjonalitet

  Maskiner og utstyr som brukes, og særlig egenskapene når det gjelder virkemåte og kalibrering for å sikre at kvaliteten og produktspesifikasjonene overholdes samt den driftsansvarliges sikkerhet.

 • Sprayetterbehandlingsteknologi

  Utstyr, teknologier og teknikker for sprayetterbehandling av lær i samsvar med produktspesifikasjonen. Emner omfatter klargjøring av overflater, typer utstyr, tilberedning av etterbehandlingsblandinger, driftskontroll og bruk av spray relatert til ulike typer etterbehandling, belegg og ferdige artikler.

 • Kvalitetskontrollsystemer

  Forståelse av og erfaring med kvalitetssystemer for produktutvikling, som FMEA, DOE, PPAP og APQP.

 • Lærteknologi

  Fagfelt som inkluderer tradisjonelle og avanserte teknologier for garving, herunder maskiner, anlegg for drift og annet utstyr til bruk som bevegelighets- eller doseringssystemer.

 • De fysisk-kjemiske egenskapene til skorpelær

  Egenskaper, fysiske og kjemiske, til halvfabrikater av lær som allerede har vært gjenstand for garving. Disse egenskapene varierer avhengig av animalsk opprinnelse og tidligere produksjonsprosesser.

 • Kildefargekjemikalier

  Fullstendig rekkevidde for tilgjengelige fargestoffer og fargekjemikalier til lær, og hvordan de kan skaffes.

 • Lærkjemi

  Kjemisk sammensetning og kjemiske egenskaper for skinn/hud og kjemikalier som brukes, og endring av disse under ulike garvingsprosesser. Reaksjoner mellom skinn/lær eller halvfabrikater eller kjemiske produkter under de ulike fasene i prosessen, og faktorene som påvirker funksjonen til reaksjonene og prosessen. Overvåke kjemiske indikatorer for bearbeiding og egenskaper ved hud/skinn/lær.

Ferdigheter

 • Bruke IT-verktøy

  Bruke datamaskiner, datanettverk og annen informasjonsteknologi og annet utstyr til lagring, henting, overføring og manipulering av data i forbindelse med en virksomhet eller bedrift.

 • Utøve en målrettet lederrolle mot kolleger

  Påta seg en lederrolle i organisasjonen og overfor kolleger for å gi underordnede veiledning og instrukser med sikte på å oppnå spesifikke mål.

 • Identifisere seg med selskapets mål

  Opptre til fordel for selskapet og for måloppnåelse.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Administrere virksomhetens miljøpåvirkning

  Administrere selskapers samspill med og innvirkning på miljøet. Identifisere og vurdere miljøvirkningene av produksjonsprosessen og tilknyttede tjenester, og regulere en reduksjon av virkningene på miljøet og mennesker. Organisere handlingsplaner og følge med på indikatorer for forbedring.

 • Administrere forsyningsartikler

  Overvåke og kontrollere flyten for forsyningsartikler, som omfatter innkjøp, oppbevaring og forflytning av råstoffer med påkrevd kvalitet samt lagerbeholdning under arbeid. Administrere forsyningskjedeaktiviteter og synkronisere tilbud med etterspørsel for produksjon og kunder.

 • Identifisere defekter på råskinn

  Analysere, identifisere og vurdere mulige mangler ved ugarvet skinn eller råskinn. Mangler kan være naturlige (for eksempel parasittisk skade), forårsaket av dårlig praksis på gården, under transport, på slakteriet (for eksempel uriktig slakting, defekter før slakting, urettmessig oppbevaring eller komme fra fremstillingsprosessen. Klassifiseringen av hud/skinn og oppdeling av disse i «utvalg» er basert på manglenes natur, størrelse og plassering. Utvelgelsesklassen avgjør behandlingstype og produkttype.

 • Administrere kvaliteten på lær i hele produksjonsprosessen

  Administrere systemer for en kundefokusert organisering av lærproduksjonsprosesser. Benytte strategi, data og effektiv kommunikasjon for å integrere kvalitetstilnærmingen i selskapets kultur og virksomhet og for å nå organisasjonens oppdrag og mål.

 • Tenke analytisk

  Produsere tanker ved å bruke logikk og resonnement til å identifisere styrker og svakheter ved alternative løsninger, konklusjoner eller tilnærminger til problemer.

 • Anvende kommunikasjonsteknikker

  Bruke teknikker for kommunikasjon som gjør det mulig å forstå hverandre bedre og kommunisere på en nøyaktig måte i overføring av meldinger.

 • Arbeide i tekstilproduksjonsgrupper

  Arbeide i harmoni med kolleger i grupper i tekstil- og klesproduksjonsbransjen.

 • Søke innovasjon i gjeldende praksis

  Søke etter forbedringer og presentere innovative løsninger, kreativitet og alternativ tenking for å utvikle nye teknologier, metoder eller ideer som respons på arbeidsrelaterte problemer.

 • Kjøpe råstofforsyning

  Administrere logistikken for innkjøp av råmaterialer til garveriet og sørge for at driften av garveriet skjer på en mest mulig effektiv måte og oppfyller kundenes krav.

 • Samordne med kolleger

  Samordne med kolleger for å sikre felles forståelse av arbeidet og bli enige om kompromisser det kan bli nødvendig for partene å inngå. Forhandle frem kompromisser mellom partene for å sikre at arbeidet generelt går mot måloppnåelse.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Vedlikeholde utstyr

  Regelmessig inspisere og utføre alle nødvendige aktiviteter for å vedlikeholde utstyret i god stand før eller etter bruk.

 • Tilpasse seg skiftende situasjoner

  Endre tilnærming til situasjoner basert på uventede og plutselige endringer i menneskers behov, humør eller trender, endre strategier, improvisere og tilpasse seg naturlig til disse tilfellene.

 • Utvikle produksjonsoppskrifter

  Gi en detaljert beskrivelse av det sett med aktiviteter som er nødvendig for riktig drift og forvaltning av prosesser (mengden kjemiske produkter, planlegging av tidspunkt og behandling, overvåking). 

 • Test kjemiske hjelpestoffer

  Gjennomføre analyser for å beskrive innholdet av blandinger av kjemiske hjelpestoffer. Disse omfatter bestemmelse av vanninnhold og mengden aktive prinsipper som er erklært, se etter mulige farer og så videre.

 • Fremstille fargeblandinger

  Fremstille fargeblandinger i samsvar med oppskriftene og/eller egenskapene til artikkelen som skal oppnås.

 • Overvåke operasjoner i lærindustrien

  Driftsovervåking henviser til innhenting av hovedytelse for lærproduksjon ved jevne mellomrom, eller ved slutten av konkrete faser i læreprosessen. Disse opplysningene danner grunnlag for observasjon, påvisning og registrering av driften av maskinene og systemene. Aktiviteten gir også de avgjørende opplysningene for å kontrollere at prosessen gjennomføres som den skal, og for å sammenligne kvaliteten og resultatene mot produkt- og produksjonskravene.

Source: Sisyphus ODB