Yrke produksjonssjef, olje- og gassutvinning

Produksjonssjefer, olje- og gassutvinning samordner og gjennomfører kort- og mellomlangsiktige planer for olje- og gassutvinning, bl.a. boring, utvinning og avfallshåndtering. De styrer én eller flere enheter og har tilsyn med gjennomføringen av tekniske og menneskelige midler, innen rammen av mål om volum, kvalitet og planlegging. Produksjonssjefer, olje- og gassutvinning utformer produksjons- og tidsplaner og sikrer at disse følges.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Naturgass

  De ulike fasettene av naturgass: utvinning, behadling, bestanddelene, bruksområder, miljøfaktorer, osv.

 • Ledelsesprinsipper

  Sett av egenskaper og verdier som styrer handlingene til en leder med hennes/hans ansatte og selskapet, og gi veiledning gjennom hele karrièreforløpet. Disse prinsippene er også et viktig virkemiddel for selvevaluering for å kunne identifisere sterke og svake sider, og søke selvforbedring.

 • Brenngass

  De ulike kvalitetene, farene og bruken av brenngass, f.eks. oksygenacetylen, oksygengasolin, oksygen-hydrogen med mer.

 • Gassmarkedet

  Utvikling og viktigste drivkrefter i markedet for gasshandel, gasshandelsmetoder og praksis, og identifisering av de viktigste interessentene på gassmarkedet.

Ferdigheter

 • Administrere mellomlangsiktige mål

  Overvåke tidsplaner på mellomlang sikt med kvartalsvise budsjettestimater og avstemninger.

 • Administrere nødprosedyrer

  Reagere raskt i nødstilfeller og igangsette nødprosedyrer.

 • Informere om sikkerhetsstandarder

  Informere ledere og personale om standarder for helse og sikkerhet på arbeidsplassen, særlig når det gjelder farlige miljøer, for eksempel innen bygg og anlegg eller gruvedrift.

 • Sikre samsvar med sikkerhetslovgivning

  Iverksette sikkerhetsprogrammer for å følge nasjonale lover og regler. Sørge for at utstyr og prosesser er i samsvar med sikkerhetsforskriftene.

 • Planlegge mellomlangsiktige til langsiktige mål

  Planlegge langsiktige mål og kort- til mellomlangsiktige mål gjennom effektiv mellomlangsiktig planlegging og avstemmingsprosesser.

 • Rapportere produksjonsresultater

  Inngi rapporter om produksjonen til hierarkiet. Nevne et nærmere angitt sett av parametere, f.eks. produsert mengde og tidsforbruk, samt eventuelle problemstillinger eller uventede hendelser.

 • Skrive produksjonsrapporter

  Utarbeide og fullføre skiftplaner og produksjonsrapporter til rett tid.

 • Håndtere press grunnet uventede situasjoner

  Strebe etter å oppnå mål til tross for press grunnet utilsiktede faktorer som ligger utenfor din kontroll.

 • Anvende sikkerhetsstyring

  Bruke og overvåke tiltak og forskrifter angående sikkerhet for å opprettholde et sikkert miljø på arbeidsplassen.

 • Identifisere prosessforbedringer

  Identifisere mulige forbedringer av driftsmessige og økonomiske resultater.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Tenke proaktivt

  Ta initiativ til forbedringer.

 • Forberede tekniske rapporter

  Utarbeide tekniske rapporter som beskriver resultatene og prosessene for vitenskapelig eller teknisk forskning, eller vurderer framdriften av denne. Disse rapportene hjelper forskere med å holde seg oppdatert på nye funn.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identifisere styrker og svakheter ved ulike abstrakte, rasjonelle begreper som spørsmål, uttalelser og metoder knyttet til en særlig problematisk situasjon for å utforme løsninger og alternative metoder for å håndtere situasjonen.

 • Sikre samsvar med miljølovgivning

  Overvåke aktiviteter og utføre oppgaver som sikrer samsvar med standarder som omhandler miljøvern og bærekraft, og endre aktiviteter ved eventuelle endringer i miljølovgivningen. Sørge for at prosessene er i samsvar med miljøbestemmelser og beste praksis.

 • Bruke en datamaskin

  Bruke datautstyr eller digitale enheter til å lette kvalitetskontroll, datastyring og kommunikasjon. Følge instruksjonene gitt av et dataprogram, opprette datafiler eller dokumenter.

 • Presentere rapporter

  Vise resultater, statistikk og konklusjoner til et publikum på en gjennomsiktig og enkel måte.

 • Administrere tungt utstyr

  Føre tilsyn med driften av tungt utstyr. Beregne utstyrets tilgjengelighet. Planlegge vedlikeholdsperioder.

Source: Sisyphus ODB