Yrke røntgentekniker

Røntgenteknikere planlegger, forbereder og utfører billeddiagnostiske undersøkelser og etterbehandling, med et bredt utvalg av utstyr og teknikker ved hjelp av røntgen, sterke magnetfelter eller magnetisk resonanstomografi (MR) og høyfrekvent lyd (ultralyd).

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Yrkesspesifikk etikk innen helsevesen

  Moralske standarder og prosedyrer, etiske spørsmål og forpliktelser knyttet til yrker i helsetjenester, f.eks. respekt for menneskeverdet, selvbestemmelse, informert samtykke og taushetsplikt.

 • Medisinsk terminologi

  Betydning av medisinske termer og forkortelser, medisinske resepter, forskjellige medisinske spesialiteter og når den skal brukes på riktig måte.

 • Menneskets anatomi

  De dynamiske relasjonene i menneskets struktur og funksjonene og systemene for muskler og skjelett, det kardiovaskulære og respiratoriske systemet, fordøyelsessystemet, det endokrine system, urinveiene, reproduksjonssystemet, huden og nervesystemene, normal og endret anatomi og fysiologi gjennom menneskets livsløp.

 • Farmasøytiske produkter

  De farmasøytiske produktene som finnes, deres virkemåte, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

 • Evidensbasert radiografipraksis

  Prinsipper for radiografi, som krever bruk av kvalitetsbeslutningstaking og forsiktighet, basert på dokumentert klinisk ekspertise samt den nyeste forskningen på området.

 • Radiobiologi

  Måten ioniserende stråling virker med en levende organisme, hvordan den kan brukes til å behandle ulike kreftformer og virkninger.

 • Menneskets fysiologi

  Vitenskapen som studerer menneskets organer, deres interaksjoner og mekanismer.

 • Medisinske kontrastmidler

  Stoffer som brukes i medisinske bildeteknikker for å styrke synligheten til visse funksjoner i organer eller celler.

 • Strålevern

  Tiltak og framgangsmåter for å beskytte mennesker og miljø mot skadelige virkninger av ioniserende stråling.

 • Hygiene i helsevesenet

  Opprettholde hygienen i helsevesenet, f.eks. i sykehus og klinikker. De kan omfatte alt fra håndvask til rengjøring og desinfeksjon av medisinsk utstyr og metoder for smittevern.

 • Helselovgivning

  Pasientrettigheter og helsepersonells ansvar samt mulige følger og rettsforfølgelse i forbindelse med uaktsomhet eller feilbehandling.

 • Strålingsfysikk i helsevesenet

  Strålingsfysikken knyttet til konvensjonell radiologi, CT, MR, ultralyd, diagnostisk nukleærmedisin og deres prinsipper, som bruksområder, indikasjoner, kontraindikasjoner, begrensninger og strålingsfarer.

 • Førstehjelp

  Akutt behandling som gis til en syk eller skadet person i tilfelle sirkulasjons- og/eller respirasjonssvikt, bevisstløshet, sår, blødning, sjokk eller forgiftning.

 • Pediatri

  Pediatri er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Medisinsk onkologi

  Egenskaper, utvikling, diagnose og behandling av svulster og kreft hos mennesker.

Ferdigheter

 • Vurdere strålingsrespons

  Analysere pasientens reaksjon på strålebehandling og bestemme videre handlingsforløp, f.eks. om behandlingen skal avbrytes.

 • Sørge for sikkerheten til helsetjenestebrukere

  Sørge for at brukerne av helsetjenester behandles profesjonelt og effektivt og beskyttes mot skade, ved hjelp av metoder og framgangsmåter som står i forhold til personens behov, evner eller gjeldende forhold.

 • Overholde organisatoriske etiske retningslinjer

  Overholde organisatoriske europeiske og områdespesifikke standarder og etiske regler, forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og bruke denne bevisstheten.

 • Sikre overholdelse av strålevernforskrifter

  Sørge for at selskapet og de ansatte gjennomfører de juridiske og driftsmessige tiltakene som er etablert for å garantere beskyttelse mot stråling.

 • Beregne eksponering for stråling

  Beregne stråledata for prosedyrer, for eksempel eksponeringens lengde og intensitet.

 • Overholde kvalitetsstandarder knyttet til helsevesenpraksis

  Bruke kvalitetsstandarder for risikostyring, sikkerhetsprosedyrer, tilbakemeldinger fra pasienter, screening og medisinsk utstyr i daglig praksis, siden de er anerkjent av nasjonale yrkesorganisasjoner og myndigheter.

 • Bestemme diagnostisk egnethet av medisinske bilder

  Vurdere hvorvidt medisinske bilder er tydelige nok. Fastslå om de er egnet for videre bruk, eller om det må tas nye bilder. Analysere bildene for egnethet til planlegging av behandling.

 • Gi psykologisk støtte til pasienter

  Gi nøyaktig psykologisk og emosjonell støtte til engstelige, sårbare og forvirrede brukere av helsetjenester relatert til den gjennomgåtte behandlingen.

 • Kommunisere effektivt i helsevesenet

  Kommunisere på en effektiv måte med pasienter, familier og andre pårørende, helsepersonell og partnere i fellesskapet.

 • Utføre diagnostiske avbildningsprosedyrer

  Utføre diagnostiske avbildningsprosedyrer, for eksempel magnetresonanstomografi, for å se hvordan pasienten reagerer på behandling eller for å diagnostisere et avvik.

 • Anvende organisatoriske teknikker

  Anvende et sett med organisatoriske teknikker og prosedyrer som gjør det lettere å oppnå de fastsatte målene, f.eks. detaljert planlegging av personalets tid. Bruke disse ressursene effektivt og på en bærekraftig måte, og være fleksibel når det er nødvendig.

 • Foreta gjøremål i etterkant av medisinsk undersøkelser

  Utføre gjøremål i etterkant av medisinske undersøkelser, som å kommunisere med legen, rengjøre rommet og snakke med pasienten.

 • Administrere radiologisk informasjonssystem

  Utvikle og vedlikeholde en database for å oppbevare, administrere og distribuere radiologiske bilder og data.

 • Administrere helsetjenestebrukernes data

  Føre nøyaktige kunderegistre som også oppfyller juridiske, faglige og etiske forpliktelser, for å tilrettelegge for kundeadministrasjon, og samtidig sikre at alle kunders data (herunder muntlige, skriftlige og elektroniske) behandles konfidensielt.

 • Etterbehandle medisinske bilder

  Foreta etterbehandling av medisinske bilder, eller framkalle røntgenfilmer, og undersøke bildene for å fastslå om det er nødvendig med ytterligere behandling.

 • Samhandle med brukere av helsetjenester

  Kommunisere med brukere og deres omsorgspersoner, med pasientens tillatelse, for å holde dem underrettet om brukerens og pasientenes framskritt og ivareta fortroligheten.

 • Evaluere levering av strålebehandling

  Analysere og vurdere strålebehandlingen for å sikre at den følger resepten på riktig måte.

 • Anvende prosedyrer for strålingsbeskyttelse

  Inspisere regler knyttet til ioniserende stråling og sikre at disse er i samsvar med direktivet om medisinsk eksponering (MED).

 • Vedlikeholde fotoutstyr

  Inspisere fotoutstyr og kvalitetssikringsprosesser. Rapportere feil.

 • Bestemme pasientens eksponeringsfaktorer

  Bestemme hvilke eksponeringsfaktorer som skal brukes for å få et tydelig bilde av sykdommen eller skaden.

 • Bidra til kontinuitet i helsevesenet

  Bidra til levering av samordnede og løpende helsetjenester.

 • Arbeide i tverrfaglige helseteam

  Delta i leveringen av tverrfaglige helsetjenester og forstå reglene og kompetansen til andre yrker innen helsetjenester.

 • Imøtekomme helsebrukerens behov

  Forstå bakgrunnen for klienters og pasienters symptomer, vansker og atferd. Være empatisk overfor problemene deres; vise respekt og bidra til å styrke autonomien, selvfølelsen og selvstendigheten deres. Vise at du bryr deg om deres velferd, og opptre i henhold til den aktuelle kundens eller pasientens personlige grenser, sensitivitet, kulturelle forskjeller og preferanser.

 • Bruke medisinske avbildningsteknikker

  Bruke avbildningsteknikker som for eksempel røntgen og ultralyd, for å se på pasientens kroppsdel. Bruke teknologi og utstyr for å oppnå dette formålet.

 • Bruke kontekstspesifikk klinisk kompetanse

  Bruke faglig og bevisbasert vurdering, målsetting, levering av inngrep og vurdering av kunder, ta hensyn til kundenes utviklingsmessige og kontekstuelle historikk, innenfor sitt eget praksisomfang.

 • Reagere på skiftende situasjoner innen helsevesenet

  Takle press og reagere riktig og i tide på uventede og raskt skiftende situasjoner innen helsevesenet.

 • Klargjøre pasienter for avbildningsprosedyrer

  Instruere pasienter før de eksponeres for avbildingsutstyr, plassere pasienten og bildeutstyret riktig for å få et best mulig bilde av området som undersøkes.

 • Overholde lovgivning knyttet til helsevesen

  Overholde regional og nasjonal lovgivning for arbeidet, og bruke den i praksis.

 • Anvende radiologisk helsevitenskap

  Anvende radiologisk helsevitenskap i samsvar med situasjonen og pasientens respons på behandlingen.

 • Betjene medisinsk avbildningsutstyr

  Produsere medisinske bilder av høy kvalitet ved hjelp av teknologisk avansert medisinsk avbildningsutstyr, for eksempel CT (computertomografi), MR (magnetresonanstomografi), mobile røntgenmaskiner, ultralyd, nukleærmedisin med PET (positronemisjonstomografi) og SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography).

 • Forberede miljøet for diagnostiske avbildningsprosedyrer

  Klargjøre utstyret for diagnostiske avbildningsprosedyrer og sørge for at rommet er klart for pasienten.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Håndtere akutte behandlingssituasjoner

  Vurdere tegnene og være godt forberedt på en situasjon som utgjør en umiddelbar trussel mot en persons helse, sikkerhet, eiendom eller miljø.

 • Bruke behandlingsverifikasjonssystemer

  Utføre ulike metoder og verifikasjonssystemer for å kontrollere og tilpasse strålingsbehandling i henhold til pasientens reaksjon.

 • Bestemme hvilke avbildningsteknikker som skal utføres

  Bestemme hvilke avbildningsteknikker som er egnet til å formidle relevante diagnostiske opplysninger til den lege som anmodet om dem.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge avtalte protokoller og retningslinjer for helsetjenester som leveres av helseinstitusjoner, yrkesforeninger eller offentlige myndigheter, og vitenskapelige organisasjoner.

Source: Sisyphus ODB