Yrke rørledningssjef

Rørledningssjefer administrerer ledelse og generell utvikling av rørledningstransportprosjekter. De står for planlegging, rutevalg, administrasjon av ressurser og den daglige driften. De utarbeider en langsiktig visjon som ivaretar infrastrukturens effektivitet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Prosjektledelsesprinsipper

  Ulike elementer og faser i prosjektledelsen.

 • Krav til sikkerhet for varer transportert via rørledninger

  Kjenne til sikkerhetskrav og sikkerhetstiltak som er nødvendige for å unngå ulykker under transport av varer via rørledninger. Sikre tiltak for transport av olje og petroleumsprodukter, olefin, ammoniakk, CO2, hydrogen med mer.

 • Typer av rørledninger

  Kjenne til ulike typer rørledninger og deres ulike bruksområder. Skille mellom rørledninger som brukes til transport av varer over korte og lange avstander, og forstå deres respektive matesystemer.

 • Prosjektledelse

  Forstå prosjektledelse og aktivitetene som omfattes i dette området. Vite hvilke variabler som er underforstått innen prosjektledelse, f.eks. tid, ressurser, krav, frister og å svare på uventede hendelser.

 • økonomisk evne

  Økonomiske operasjoner, for eksmpel kalkyler, kostnadsanslag, budsjettadministrasjon, som tar hensyn til relevante kommersielle og statistiske data, f.eks. data for materialer, utstyr og arbeidskraft.

 • Transportforskrifter for rørledning

  Kjenne til transportforskrifter for rørledning og bruken i rørledningsfelter. Bruke transportforskrifter for rørledning i konstruksjonen av nye steder.

Ferdigheter

 • Utarbeide rapporter for flyplassbelysningssystem

  Utarbeide rapporter om inspeksjon og inngrep i flyplassbelysning. Oversende rapporter til flyplassens driftsavdeling og ATC-kommunikasjon.

 • Utføre prosjektledelse

  Forvalte og planlegge ulike ressurser som medarbeidere, budsjett, frist, resultater og kvalitet som kreves for et bestemt prosjekt, og overvåke prosjektets fremdrift mot å nå et bestemt mål innen et gitt tidsrom og med et gitt budsjett.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Administrere prioriteringer for rørledningsnett

  Fastsette prioriteringer for gjennomføring av aktiviteter i rørledningsnett. Analysere de ulike problemene med infrastrukturen og takle problemer som kan påvirke driften i betydelig grad, og problemer som kan bli kostbare om de ikke rettes opp.

 • Analysere rutemuligheter i rørledningsprosjekter

  Analysere tilstrekkelige kjøremuligheter for utvikling av rørledningsprosjekter. Sikre at viktige elementer som miljø, beliggenhet og formål tas i betraktning. Analysere de beste rutemulighetene, og samtidig opprettholde en god balanse mellom budsjett og kvalitet.

 • Følge opp rutiner for service og vedlikehold av rørledninger

  Utføre oppfølgingsaktiviteter knyttet til planen, fordelingsplanen og den tjenesten som er besørges av rørledningsinfrastrukturen. Sikre at rørledningens ruteoppgaver utføres, og at de er i samsvar med kundeavtaler.

 • Utarbeide prosjektspesifikasjoner

  Definere arbeidsplanen, varigheten, leveransene, ressursene og fremgangsmåtene et prosjekt må følge for å nå sine mål. Beskrive prosjektmål, utfall, resultater og gjennomføringsscenarioer.

 • Sikre samsvar med bestemmelser innen rørledningsinfrastrukturer

  Sikre at forskriftene for drift av rørledninger oppfylles. Sikre at infrastrukturen til rørledningene er i samsvar med juridiske mandater, og at de overholder forskriftene for transport av varer via rørledningene.

 • Gi instruksjoner til personell

  Gi instruksjoner til underordnede ved hjelp av ulike kommunikasjonsteknikker. Justere kommunikasjonsstilen ut fra målgruppen med sikte på å formidle instruksjoner som planlagt.

 • Kontrollere økonomiske ressurser

  Overvåke og kontrollere budsjetter og økonomiske ressurser og med det sørge for god forvaltning i selskapets ledelse.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Anvende helse- og sikkerhetsstandarder

  Følge standarder for hygiene og sikkerhet etablert av de respektive myndighetene.

 • Forberede tidslinjer for rørsutviklingsprosjekter

  Utarbeide tidsrammer og prosjektplaner for implementering av aktiviteter og oppfølging av utviklingsprosjekter for rørledninger. Inkludere kundeforespørsler, nødvendige materialer og spesifisering av aktivitetene som skal gjennomføres i forberedelsene.

 • Analysere arbeidsrelaterte skriftlige rapporter

  Lese og forstå jobbrelaterte rapporter, analysere innholdet i rapporter og bruke funnene i det daglige arbeidet.

 • Kombinere flere kunnskapsfelt

  Kombinere innspill og vurderinger fra flere ulike sfærer (f.eks. teknisk, design, konstruksjon, sosialt) i utviklingen av prosjekter eller i den daglige utførelsen av en jobb.

Source: Sisyphus ODB