Yrke radiograf innen stråleterapi

Radiografer innen stråleterapi klargjør og utfører trygge og nøyaktige behandlinger med høyenergistråling for pasienter ved hjelp av et bredt utvalg av avansert utstyr og teknikker i området som skal behandles, og datamaskinplanlegging for å utarbeide en plan for dosefordelingen i området som skal behandles.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Radiobiologi

  Måten ioniserende stråling virker med en levende organisme, hvordan den kan brukes til å behandle ulike kreftformer og virkninger.

 • Førstehjelp

  Akutt behandling som gis til en syk eller skadet person i tilfelle sirkulasjons- og/eller respirasjonssvikt, bevisstløshet, sår, blødning, sjokk eller forgiftning.

 • Radioterapi

  Radioterapi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Medisinsk onkologi

  Egenskaper, utvikling, diagnose og behandling av svulster og kreft hos mennesker.

 • Yrkesspesifikk etikk innen helsevesen

  Moralske standarder og prosedyrer, etiske spørsmål og forpliktelser knyttet til yrker i helsetjenester, f.eks. respekt for menneskeverdet, selvbestemmelse, informert samtykke og taushetsplikt.

 • Onkologisk hormonterapi

  Typen terapi som brukes til å behandle kreft som stopper med hormonell vekst og virkninger av kreft.

 • Hygiene i helsevesenet

  Opprettholde hygienen i helsevesenet, f.eks. i sykehus og klinikker. De kan omfatte alt fra håndvask til rengjøring og desinfeksjon av medisinsk utstyr og metoder for smittevern.

 • Pediatri

  Pediatri er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Evidensbasert radiografipraksis

  Prinsipper for radiografi, som krever bruk av kvalitetsbeslutningstaking og forsiktighet, basert på dokumentert klinisk ekspertise samt den nyeste forskningen på området.

 • Strålevern

  Tiltak og framgangsmåter for å beskytte mennesker og miljø mot skadelige virkninger av ioniserende stråling.

 • Medisinske kontrastmidler

  Stoffer som brukes i medisinske bildeteknikker for å styrke synligheten til visse funksjoner i organer eller celler.

 • Immunterapi

  Typen terapi som brukes til å behandle kreft ved å øke kroppens immunsystems evne til å bekjempe dem.

 • Strålingsfysikk i helsevesenet

  Strålingsfysikken knyttet til konvensjonell radiologi, CT, MR, ultralyd, diagnostisk nukleærmedisin og deres prinsipper, som bruksområder, indikasjoner, kontraindikasjoner, begrensninger og strålingsfarer.

 • Menneskets fysiologi

  Vitenskapen som studerer menneskets organer, deres interaksjoner og mekanismer.

 • Farmasøytiske produkter

  De farmasøytiske produktene som finnes, deres virkemåte, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

 • Menneskets anatomi

  De dynamiske relasjonene i menneskets struktur og funksjonene og systemene for muskler og skjelett, det kardiovaskulære og respiratoriske systemet, fordøyelsessystemet, det endokrine system, urinveiene, reproduksjonssystemet, huden og nervesystemene, normal og endret anatomi og fysiologi gjennom menneskets livsløp.

 • Dosimetrisk planlegging

  Planlegging og måling av strålingsmengde i samsvar med ICRU-terminologi.

 • Helselovgivning

  Pasientrettigheter og helsepersonells ansvar samt mulige følger og rettsforfølgelse i forbindelse med uaktsomhet eller feilbehandling.

 • Biomarkører

  Typer markører eller angivelser som finnes i et bilde som bidrar til å foreta en diagnose. De ulike markører som er oppført i bilder samt hvilke teknikker som brukes for å finne dem.

 • Medisinsk terminologi

  Betydning av medisinske termer og forkortelser, medisinske resepter, forskjellige medisinske spesialiteter og når den skal brukes på riktig måte.

 • Adjuvansbehandlingens innvirkning på strålebehandling

  Påvirkning av adjuvansbehandling som kirurgi og cellegift på foreskrevet strålebehandlingsdose, tidspunkt for strålebehandling og komplikasjoner etter strålebehandling.

 • Bivirkninger av strålebehandling

  Bivirkninger og responser som pasienter kan oppleve etter å ha gjennomgått behandling med radioterapi.

Ferdigheter

 • Samhandle med brukere av helsetjenester

  Kommunisere med brukere og deres omsorgspersoner, med pasientens tillatelse, for å holde dem underrettet om brukerens og pasientenes framskritt og ivareta fortroligheten.

 • Kommunisere effektivt i helsevesenet

  Kommunisere på en effektiv måte med pasienter, familier og andre pårørende, helsepersonell og partnere i fellesskapet.

 • Imøtekomme helsebrukerens behov

  Forstå bakgrunnen for klienters og pasienters symptomer, vansker og atferd. Være empatisk overfor problemene deres; vise respekt og bidra til å styrke autonomien, selvfølelsen og selvstendigheten deres. Vise at du bryr deg om deres velferd, og opptre i henhold til den aktuelle kundens eller pasientens personlige grenser, sensitivitet, kulturelle forskjeller og preferanser.

 • Utvikle nye avbildningsteknikker

  Utvikle og gjennomføre nye metoder som skal brukes innen radiografi.

 • Anvende prosedyrer for strålingsbeskyttelse

  Inspisere regler knyttet til ioniserende stråling og sikre at disse er i samsvar med direktivet om medisinsk eksponering (MED).

 • Formulere en behandlingsplan

  Formulere en behandlingsplan og evaluere (analysere) basert på innsamlede data etter vurdering ved bruk av en klinisk resonneringsprosess.

 • Klargjøre pasienter for avbildningsprosedyrer

  Instruere pasienter før de eksponeres for avbildingsutstyr, plassere pasienten og bildeutstyret riktig for å få et best mulig bilde av området som undersøkes.

 • Administrere radiologisk informasjonssystem

  Utvikle og vedlikeholde en database for å oppbevare, administrere og distribuere radiologiske bilder og data.

 • Overholde kvalitetsstandarder knyttet til helsevesenpraksis

  Bruke kvalitetsstandarder for risikostyring, sikkerhetsprosedyrer, tilbakemeldinger fra pasienter, screening og medisinsk utstyr i daglig praksis, siden de er anerkjent av nasjonale yrkesorganisasjoner og myndigheter.

 • Bruke kontekstspesifikk klinisk kompetanse

  Bruke faglig og bevisbasert vurdering, målsetting, levering av inngrep og vurdering av kunder, ta hensyn til kundenes utviklingsmessige og kontekstuelle historikk, innenfor sitt eget praksisomfang.

 • Sikre overholdelse av strålevernforskrifter

  Sørge for at selskapet og de ansatte gjennomfører de juridiske og driftsmessige tiltakene som er etablert for å garantere beskyttelse mot stråling.

 • Foreta gjøremål i etterkant av medisinsk undersøkelser

  Utføre gjøremål i etterkant av medisinske undersøkelser, som å kommunisere med legen, rengjøre rommet og snakke med pasienten.

 • Utføre strålingsbehandlinger

  Utføre strålingsbehandlinger på det berørte området hos pasienten. Bruke et bredt spekter av utstyr og teknikker.

 • Håndtere akutte behandlingssituasjoner

  Vurdere tegnene og være godt forberedt på en situasjon som utgjør en umiddelbar trussel mot en persons helse, sikkerhet, eiendom eller miljø.

 • Sørge for sikkerheten til helsetjenestebrukere

  Sørge for at brukerne av helsetjenester behandles profesjonelt og effektivt og beskyttes mot skade, ved hjelp av metoder og framgangsmåter som står i forhold til personens behov, evner eller gjeldende forhold.

 • Gi psykologisk støtte til pasienter

  Gi nøyaktig psykologisk og emosjonell støtte til engstelige, sårbare og forvirrede brukere av helsetjenester relatert til den gjennomgåtte behandlingen.

 • Administrere helsetjenestebrukernes data

  Føre nøyaktige kunderegistre som også oppfyller juridiske, faglige og etiske forpliktelser, for å tilrettelegge for kundeadministrasjon, og samtidig sikre at alle kunders data (herunder muntlige, skriftlige og elektroniske) behandles konfidensielt.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge avtalte protokoller og retningslinjer for helsetjenester som leveres av helseinstitusjoner, yrkesforeninger eller offentlige myndigheter, og vitenskapelige organisasjoner.

 • Etterbehandle medisinske bilder

  Foreta etterbehandling av medisinske bilder, eller framkalle røntgenfilmer, og undersøke bildene for å fastslå om det er nødvendig med ytterligere behandling.

 • Reagere på skiftende situasjoner innen helsevesenet

  Takle press og reagere riktig og i tide på uventede og raskt skiftende situasjoner innen helsevesenet.

 • Anvende radiologisk helsevitenskap

  Anvende radiologisk helsevitenskap i samsvar med situasjonen og pasientens respons på behandlingen.

 • Bidra til kontinuitet i helsevesenet

  Bidra til levering av samordnede og løpende helsetjenester.

 • Administrere strålebehandling

  Fastslå passende stråledose i samråd med medisinske fysikere og leger, fastslå hvilken del av kroppen som skal behandles, gi strålebehandling for å behandle svulster eller kreftformer og gjøre minimal skade på nærliggende vev/organer.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Arbeide i tverrfaglige helseteam

  Delta i leveringen av tverrfaglige helsetjenester og forstå reglene og kompetansen til andre yrker innen helsetjenester.

 • Overholde organisatoriske etiske retningslinjer

  Overholde organisatoriske europeiske og områdespesifikke standarder og etiske regler, forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og bruke denne bevisstheten.

 • Anvende organisatoriske teknikker

  Anvende et sett med organisatoriske teknikker og prosedyrer som gjør det lettere å oppnå de fastsatte målene, f.eks. detaljert planlegging av personalets tid. Bruke disse ressursene effektivt og på en bærekraftig måte, og være fleksibel når det er nødvendig.

 • Beregne eksponering for stråling

  Beregne stråledata for prosedyrer, for eksempel eksponeringens lengde og intensitet.

 • Vedlikeholde fotoutstyr

  Inspisere fotoutstyr og kvalitetssikringsprosesser. Rapportere feil.

 • Betjene medisinsk avbildningsutstyr

  Produsere medisinske bilder av høy kvalitet ved hjelp av teknologisk avansert medisinsk avbildningsutstyr, for eksempel CT (computertomografi), MR (magnetresonanstomografi), mobile røntgenmaskiner, ultralyd, nukleærmedisin med PET (positronemisjonstomografi) og SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography).

 • Forberede undersøkelseslokalet for strålebehandling

  Klargjøre og forberede undersøkelseslokalet med utstyr og tilbehør som er nødvendig for strålebehandling.

 • Overholde lovgivning knyttet til helsevesen

  Overholde regional og nasjonal lovgivning for arbeidet, og bruke den i praksis.

 • Bestemme diagnostisk egnethet av medisinske bilder

  Vurdere hvorvidt medisinske bilder er tydelige nok. Fastslå om de er egnet for videre bruk, eller om det må tas nye bilder. Analysere bildene for egnethet til planlegging av behandling.

Source: Sisyphus ODB