Yrke radiograf

Radiografer bruker forskjellig slags teknologi til å undersøke og behandle pasienter. De arbeider innen medisinsk billeddiagnostikk, radioterapi og nukleærmedisin og anvender ioniserende stråling, ultralyd, magnetisk resonanstomografi og radioaktive kilder.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Patologi

  Bestanddeler av en sykdom, årsaken, utviklingsmekanismer, morfologiske endringer i de kliniske konsekvensene av disse endringene.

 • Strålingsfysikk i helsevesenet

  Strålingsfysikken knyttet til konvensjonell radiologi, CT, MR, ultralyd, diagnostisk nukleærmedisin og deres prinsipper, som bruksområder, indikasjoner, kontraindikasjoner, begrensninger og strålingsfarer.

 • Hygiene i helsevesenet

  Opprettholde hygienen i helsevesenet, f.eks. i sykehus og klinikker. De kan omfatte alt fra håndvask til rengjøring og desinfeksjon av medisinsk utstyr og metoder for smittevern.

 • Vitenskapelig forskningsmetodikk

  Den teoretiske metodikken som brukes i vitenskapelig forskning som involverer å gjøre bakgrunnsundersøkelser, konstruere en hypotese, teste den, analysere data og konkludere resultatene.

 • Medisinsk onkologi

  Egenskaper, utvikling, diagnose og behandling av svulster og kreft hos mennesker.

 • Evidensbasert radiografipraksis

  Prinsipper for radiografi, som krever bruk av kvalitetsbeslutningstaking og forsiktighet, basert på dokumentert klinisk ekspertise samt den nyeste forskningen på området.

 • Medisinske kontrastmidler

  Stoffer som brukes i medisinske bildeteknikker for å styrke synligheten til visse funksjoner i organer eller celler.

 • Systemer for helsetjenestedata

  Typer systemer som forvalter og opprettholder helsetjenestedata.

 • Helselovgivning

  Pasientrettigheter og helsepersonells ansvar samt mulige følger og rettsforfølgelse i forbindelse med uaktsomhet eller feilbehandling.

 • Pediatri

  Pediatri er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Radiobiologi

  Måten ioniserende stråling virker med en levende organisme, hvordan den kan brukes til å behandle ulike kreftformer og virkninger.

 • Strålevern

  Tiltak og framgangsmåter for å beskytte mennesker og miljø mot skadelige virkninger av ioniserende stråling.

 • Førstehjelp

  Akutt behandling som gis til en syk eller skadet person i tilfelle sirkulasjons- og/eller respirasjonssvikt, bevisstløshet, sår, blødning, sjokk eller forgiftning.

 • Medisinsk terminologi

  Betydning av medisinske termer og forkortelser, medisinske resepter, forskjellige medisinske spesialiteter og når den skal brukes på riktig måte.

 • Psykologi

  Den menneskelige atferden og resultatet med individuelle forskjeller i evne, status, interesser, læring og motivasjon.

 • Menneskets anatomi

  De dynamiske relasjonene i menneskets struktur og funksjonene og systemene for muskler og skjelett, det kardiovaskulære og respiratoriske systemet, fordøyelsessystemet, det endokrine system, urinveiene, reproduksjonssystemet, huden og nervesystemene, normal og endret anatomi og fysiologi gjennom menneskets livsløp.

 • Yrkesspesifikk etikk innen helsevesen

  Moralske standarder og prosedyrer, etiske spørsmål og forpliktelser knyttet til yrker i helsetjenester, f.eks. respekt for menneskeverdet, selvbestemmelse, informert samtykke og taushetsplikt.

 • Farmasøytiske produkter

  De farmasøytiske produktene som finnes, deres virkemåte, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

Ferdigheter

 • Anvende prosedyrer for strålingsbeskyttelse

  Inspisere regler knyttet til ioniserende stråling og sikre at disse er i samsvar med direktivet om medisinsk eksponering (MED).

 • Bestemme hvilke avbildningsteknikker som skal utføres

  Bestemme hvilke avbildningsteknikker som er egnet til å formidle relevante diagnostiske opplysninger til den lege som anmodet om dem.

 • Gi psykologisk støtte til pasienter

  Gi nøyaktig psykologisk og emosjonell støtte til engstelige, sårbare og forvirrede brukere av helsetjenester relatert til den gjennomgåtte behandlingen.

 • Kommunisere effektivt i helsevesenet

  Kommunisere på en effektiv måte med pasienter, familier og andre pårørende, helsepersonell og partnere i fellesskapet.

 • Vedlikeholde fotoutstyr

  Inspisere fotoutstyr og kvalitetssikringsprosesser. Rapportere feil.

 • Beregne eksponering for stråling

  Beregne stråledata for prosedyrer, for eksempel eksponeringens lengde og intensitet.

 • Bidra til kontinuitet i helsevesenet

  Bidra til levering av samordnede og løpende helsetjenester.

 • Overholde kvalitetsstandarder knyttet til helsevesenpraksis

  Bruke kvalitetsstandarder for risikostyring, sikkerhetsprosedyrer, tilbakemeldinger fra pasienter, screening og medisinsk utstyr i daglig praksis, siden de er anerkjent av nasjonale yrkesorganisasjoner og myndigheter.

 • Sørge for sikkerheten til helsetjenestebrukere

  Sørge for at brukerne av helsetjenester behandles profesjonelt og effektivt og beskyttes mot skade, ved hjelp av metoder og framgangsmåter som står i forhold til personens behov, evner eller gjeldende forhold.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge avtalte protokoller og retningslinjer for helsetjenester som leveres av helseinstitusjoner, yrkesforeninger eller offentlige myndigheter, og vitenskapelige organisasjoner.

 • Arbeide i tverrfaglige helseteam

  Delta i leveringen av tverrfaglige helsetjenester og forstå reglene og kompetansen til andre yrker innen helsetjenester.

 • Sikre overholdelse av strålevernforskrifter

  Sørge for at selskapet og de ansatte gjennomfører de juridiske og driftsmessige tiltakene som er etablert for å garantere beskyttelse mot stråling.

 • Administrere helsetjenestebrukernes data

  Føre nøyaktige kunderegistre som også oppfyller juridiske, faglige og etiske forpliktelser, for å tilrettelegge for kundeadministrasjon, og samtidig sikre at alle kunders data (herunder muntlige, skriftlige og elektroniske) behandles konfidensielt.

 • Etterbehandle medisinske bilder

  Foreta etterbehandling av medisinske bilder, eller framkalle røntgenfilmer, og undersøke bildene for å fastslå om det er nødvendig med ytterligere behandling.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Imøtekomme helsebrukerens behov

  Forstå bakgrunnen for klienters og pasienters symptomer, vansker og atferd. Være empatisk overfor problemene deres; vise respekt og bidra til å styrke autonomien, selvfølelsen og selvstendigheten deres. Vise at du bryr deg om deres velferd, og opptre i henhold til den aktuelle kundens eller pasientens personlige grenser, sensitivitet, kulturelle forskjeller og preferanser.

 • Administrere radiologisk informasjonssystem

  Utvikle og vedlikeholde en database for å oppbevare, administrere og distribuere radiologiske bilder og data.

 • Håndtere akutte behandlingssituasjoner

  Vurdere tegnene og være godt forberedt på en situasjon som utgjør en umiddelbar trussel mot en persons helse, sikkerhet, eiendom eller miljø.

 • Betjene medisinsk avbildningsutstyr

  Produsere medisinske bilder av høy kvalitet ved hjelp av teknologisk avansert medisinsk avbildningsutstyr, for eksempel CT (computertomografi), MR (magnetresonanstomografi), mobile røntgenmaskiner, ultralyd, nukleærmedisin med PET (positronemisjonstomografi) og SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography).

 • Anvende organisatoriske teknikker

  Anvende et sett med organisatoriske teknikker og prosedyrer som gjør det lettere å oppnå de fastsatte målene, f.eks. detaljert planlegging av personalets tid. Bruke disse ressursene effektivt og på en bærekraftig måte, og være fleksibel når det er nødvendig.

 • Overholde lovgivning knyttet til helsevesen

  Overholde regional og nasjonal lovgivning for arbeidet, og bruke den i praksis.

 • Bruke e-helse og mobil helseteknologi

  Bruke mobile helseteknologier og e-helse (nettbaserte applikasjoner og tjenester) for å forbedre helsetjenestene som tilbys.

 • Overholde organisatoriske etiske retningslinjer

  Overholde organisatoriske europeiske og områdespesifikke standarder og etiske regler, forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og bruke denne bevisstheten.

 • Reagere på skiftende situasjoner innen helsevesenet

  Takle press og reagere riktig og i tide på uventede og raskt skiftende situasjoner innen helsevesenet.

 • Bruke kontekstspesifikk klinisk kompetanse

  Bruke faglig og bevisbasert vurdering, målsetting, levering av inngrep og vurdering av kunder, ta hensyn til kundenes utviklingsmessige og kontekstuelle historikk, innenfor sitt eget praksisomfang.

 • Tolke forespørsler om avbildningsundersøkelser

  Motta og tolke forespørsler fra medisinske leger for avbildingsundersøkelser som skal utføres på pasienter.

 • Samhandle med leverandører av helsetjenester

  Ha relasjoner med leverandører som selger utstyr, verktøy og forsyninger til helsevesenet.

 • Gi informasjon

  Sikre at oppgitt informasjon er korrekt og av riktig kvalitet basert på type publikum og kontekst.

 • Klargjøre pasienter for avbildningsprosedyrer

  Instruere pasienter før de eksponeres for avbildingsutstyr, plassere pasienten og bildeutstyret riktig for å få et best mulig bilde av området som undersøkes.

 • Sørge for helseopplysning

  Bruke kunnskapsbaserte strategier for å fremme sunn livsstil og for å forebygge og håndtere sykdommer.

 • Anvende radiologisk helsevitenskap

  Anvende radiologisk helsevitenskap i samsvar med situasjonen og pasientens respons på behandlingen.

 • Samhandle med brukere av helsetjenester

  Kommunisere med brukere og deres omsorgspersoner, med pasientens tillatelse, for å holde dem underrettet om brukerens og pasientenes framskritt og ivareta fortroligheten.

 • Fremme inkludering

  Fremme inkludering i helse- og sosialtjenester og respektere mangfold mht. tro, kultur, verdier og preferanser, samtidig som det tas hensyn til betydningen av likestilling og mangfold.

Source: Sisyphus ODB