Yrke sjøtransportsjef

Sjøtransportsjefer samordner de administrative aktivitetene som følger med administrasjonen av fartøy i forbindelse med sjøtransport. De klargjør fartøy, kontrollerer tilgjengelighet, samarbeider med kunder, administrerer budsjetter og har tilsyn med operasjoner fra et økonomisk perspektiv i samsvar med regler for sjøfart.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • økonomisk evne

  Økonomiske operasjoner, for eksmpel kalkyler, kostnadsanslag, budsjettadministrasjon, som tar hensyn til relevante kommersielle og statistiske data, f.eks. data for materialer, utstyr og arbeidskraft.

 • Typer av maritime fartøy

  Kjenne til et stort utvalg maritime fartøy og deres egenskaper og spesifikasjoner. Bruke den kunnskapen for å sikre at alle sikkerhets-, tekniske og vedlikeholdstiltak tas i betraktning når de blir levert.

 • Tilordne fartøyer til forsendelsesruter

  Forstå hvordan bestemte typer skip transporterer ulike typer frakt og drives på ulike transportruter. Kjenne de nåværende maritime ruter og planlegge ankomst og avgang fra havner.

 • International Maritime Organisation-konvensjoner

  Kjenne til International Maritime Organisation (IMO)s konvensjoner for å maksimere effektiviteten og sikkerheten for internasjonal skipsfart.

Ferdigheter

 • Overvåke maritime operasjoner

  Overvåke maritim virksomhet, materialer og omgivelser. Gjennomgå opplysninger fra materialer, arrangementer eller miljøet. Identifisere og vurdere problemer, og kommunisere med skipskapteiner.

 • Samarbeide med ledere

  Samarbeide med ledere for andre avdelinger for å sikre effektiv service og kommunikasjon, dvs. om salg, planlegging, innkjøp, handel, distribusjon og tekniske saker.

 • Planlegge daglig skipsdrift

  Planlegge de daglige aktivitetene om bord i fartøyer, inkludert oppgaver som er knyttet til navigasjonssikkerhet, frakt, ballast, rengjøring og inspeksjon av tanker.

 • Optimalisere utnyttelse av flåten

  Optimalisere utnyttelsen, synligheten, effektiviteten og lønnsomhet for flåten gjennom bruk av spesialprogramvare for skipsadministrasjon.

 • Samarbeide med havnebrukere

  Kommunisere og samarbeide med havnebrukere, som overføringsagenter, fraktkunder og havneledere.

 • Utvikle effektivitetsplaner for maritim forsendelse

  Sørge for en mest mulig effektiv bruk av lasterom og fartøybevegelse; overvåke antall tilgjengelige kraner og havneplass; og vurdere den fysiske tilstanden til skip og hvordan lastvekten påvirker stabiliteten til skip.

 • Administrere fartøyflåte

  Administrere en fartøyflåte som eies av et selskap; kjenne flåtens nøyaktige kapasitet, vedlikeholdskrav og offisielle lisenser som enten trengs eller allerede has.

 • Samarbeide med transportselskaper

  Etablere relasjoner med transportselskaper for å forhandle om gunstige avtaler for transport av varer og dyr.

 • Administrere sikkerhetsstandarder for maritim vanntransport

  Styre og opprettholde sikkerhetsstandarder og framgangsmåter for sjøtransport. Sørge for at alle forskrifter og standarder er oppfylt før forsendelse. Kan også være forpliktet til å operere som medlem av en beredskapsgruppe.

 • Gjennomføre miljørevisjoner

  Bruke utstyr for å måle ulike miljøparametere for å identifisere miljøproblemer og undersøke hvordan de kan løses. Gjennomføre inspeksjoner for å sikre at miljølovgivningen overholdes.

 • Formidle fartøyskrav

  Gi råd for forvaltning av skip og skipsflåter angående krav for last, rengjøring av tanken, stabilitet og stress og hvordan man kan fortsette å oppfylle alle lovfestede krav for fartøyet på dette området.

 • Sikre kontinuerlig beredskap for revisjon

  Sikre konstant etterlevelse av standarder og krav, for eksempel å holde sertifiseringer à jour og overvåke aktiviteter for å sikre at de rette prosedyrene følges, slik at revisjoner kan gjennomføres smidig og ingen avvik blir identifisert.

 • Administrere diversifisering av maritime operasjoner

  Følge med på trender og omsetningsmuligheter for maritime operasjoner og prøve å oppnå maksimal brukbarhet av flåten. Overvåke muligheter som tjenester for offshore forsyning, brannslokking, oppsamling av oljesøl, tunge løft eller kabellegging.

 • Forberede revisjonsordninger for skip

  Planlegge og utarbeide fastsatte perioderevisjonsordninger for skip. Se for seg kravene og prosedyrene som skal iverksettes, og følge disse i nødvendige aktiviteter og tiltak.

 • Lese skipsdriftsdata

  Analysere og bruke skipsdata for å forebygge problemer.

 • Forenkle kommunikasjon innen maritim ledelse

  Utvikle programmer og framgangsmåter som gjør det enklere å utveksle opplysninger mellom avdelinger og berørte parter i drift og forvaltning av skip. Legge til rette for en enkel dialog mellom de ulike aktørene i driften, som mannskap, havneoperatører, skipsledelse, tilsynsmyndigheter og kunder.

 • Samordne med kolleger

  Samordne med kolleger for å sikre felles forståelse av arbeidet og bli enige om kompromisser det kan bli nødvendig for partene å inngå. Forhandle frem kompromisser mellom partene for å sikre at arbeidet generelt går mot måloppnåelse.

Source: Sisyphus ODB