Yrke sjef for IKT-sikkerhet

Sjefer for IKT-sikkerhet beskytter selskaps- og ansattinformasjon mot uautorisert tilgang. De definerer også sikkerhetspolicyen for informasjonssystemer, administrerer distribusjon av sikkerhet på tvers av alle informasjonssystemer og sikrer informasjonstilgjengelighet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • IKT-sikkerhetsstandarder

  Standardene for IKT-sikkerhet, f.eks. ISO og de teknikker som kreves for å sikre at organisasjonen er i samsvar med dem.

 • Informasjonssikkerhetsstrategi

  Den planen som er definert av et selskap, og som fastsetter målene for informasjonssikkerhet og tiltak for å redusere risikoene, fastsette kontrollmål, metoder for måling og referanser samtidig som samsvar med rettslige, interne og kontraktsregulerte krav opprettholdes.

 • Revisjonsteknikker

  Teknikkene og metodene som støtter systematisk og uavhengig undersøkelse av data, policyer, operasjoner og ytelser ved hjelp av datastyrt revisjonsverktøy og -teknikker (CAAT), f.eks. regneark, databaser, statistisk analyse og programvare for forretningsanalyse.

 • IKT-sikkerhetslovgivning

  Lovgivning som beskytter informasjonsteknologi, IKT-nettverk og datasystemer og juridiske konsekvenser som følge av misbruk. Regulerte tiltak omfatter brannvegger, angrepsdetektering, antivirusprogramvare og kryptering.

 • Beslutningsstøttesystemer

  IKT-systemer som kan brukes til å støtte beslutninger angående virksomhet eller organisasjon.

 • Organisatorisk resiliens

  Strategier, metoder og teknikker som øker organisasjonens kapasitet for å beskytte og opprettholde tjenestene og driften som oppfyller målet til organisasjonen, og som skaper varige verdier ved en effektiv håndtering av de samlede spørsmålene som gjelder sikkerhet, beredskap, risiko og katastrofeberedskap.

 • Cybersikkerhet

  Metoder som beskytter IKT-systemer, nettverk, datamaskiner, utstyr, tjenester, digital informasjon og personer mot ulovlig eller uautorisert bruk.

 • Sikkerhetsrisikoer for IKT-nettverk

  Risikofaktorer, som maskinvare- og programvarekomponenter, enheter, grensesnitt og retningslinjer i IKT-nettverk, risikovurderingsmetoder som kan anvendes for å vurdere alvorlighetsgraden og følgene av trusler og beredskapsplaner for hver sikkerhetsrisikofaktor.

Ferdigheter

 • Benytte beslutningsstøttesystem

  Bruke de tilgjengelige IKT-systemene som kan brukes til å støtte beslutningstaking for bedriften eller organisasjonen.

 • Sikre informasjonspersonvern

  Designe og implementere forretningsprosesser og tekniske løsninger for å sikre at data- og informasjonskonfidensialitet overholder juridiske krav med hensyn til offentlige forventninger og politiske spørsmål om personvern.

 • Sikre overholdelse av organisatoriske IKT-standarder

  Garantere at situasjonen er i samsvar med de reglene og framgangsmåtene for IKT som en organisasjon har beskrevet for sine produkter, tjenester og løsninger.

 • Administrere planer for krisegjenoppretting

  Klargjøre, teste og gjennomføre, ved behov, en handlingsplan, for å hente eller kompensere for tapt informasjon i systemdata.

 • Overvåke teknologitrender

  Undersøke nye trender og utvikling i teknologien. Observere og forutse utviklingen i samsvar med nåværende eller framtidige markeder og forretningsvilkår.

 • Lede øvelser for krisegjenoppretting

  Lede øvelser for å utdanne mennesker i hva de må gjøre i tilfelle det oppstår en uforutsett katastrofal hendelse knyttet til drift eller sikkerhet til IKT-systemer, for eksempel gjenvinning av data, beskyttelse av identitet og informasjon, og hvilke tiltak som skal iverksettes for å hindre ytterligere problemer.

 • Implementere IKT-risikostyring

  Utvikle og implementere prosedyrer for å identifisere, vurdere, behandle og redusere IKT-risikoer, for eksempel hacking eller datalekkasjer, i henhold til selskapets strategier, prosedyrer og retningslinjer. Analysere og administrere sikkerhetsrisikoer og hendelser. Anbefale tiltak for å forbedre strategien for digital sikkerhet.

 • Vedlikeholde plan for driftskontinuitet

  Oppdatere metoder som inneholder tiltak for å sikre at en organisasjon kan fortsette å drive virksomhet hvis det oppstår uforutsette hendelser.

 • Administrere IT-sikkerhetsbrudd

  Gi veiledning i anvendelse og oppfyllelse av relevante bransjestandarder, beste praksis og juridiske krav for informasjonssikkerhet.

 • Sikre overholdelse av lovpålagte krav

  Garantere overholdelse av etablerte og gjeldende standarder og juridiske krav, f.eks. spesifikasjoner, policyer, standarder eller lover, for å oppnå målsettingen til organisasjoner.

 • Implementere virksomhetsstyring

  Anvende et sett med prinsipper og mekanismer som en organisasjon styres og ledes etter, angi prosedyrer for informasjon, kontrollflyt og beslutningsprosesser, fordele rettigheter og ansvar mellom avdelinger og enkeltpersoner, fastsette selskapsmål og overvåke og evaluere handlinger og resultater.

Source: Sisyphus ODB