Yrke aktuarieassistent

Aktuarieassistenter genomför statistisk dataundersökning för att fastställa premietariffer och försäkringsbrev. De reviderar risker för olyckor, skador och egendomsskador genom att använda statistiska formler och modeller.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Finansiell marknad

  Den finansiella infrastruktur som möjliggör handel med värdepapper som erbjuds av företag och privatpersoner och som styrs av finansiella regelverk.

 • Försäkringsmatematik

  Reglerna för tillämpning av matematiska och statistiska metoder för att fastställa potentiella eller befintliga risker inom olika branscher, t.ex. finans- eller försäkringsverksamhet.

 • Statistisk analysprogramvara

  Programvarusystem (SAS) för avancerad analys, omvärldsbevakning, datahantering och prediktiv analys.

 • Statistik

  Studiet av statistiska teorier, metoder och praxis såsom insamling, organisering, analys, tolkning och presentation av data. Statistiken behandlar alla aspekter av data, inbegripet planering av datainsamling i fråga om projektering och experiment för att förutse och planera arbetsrelaterad verksamhet.

Färdigheter

 • Beräkna försäkringspremier

  Samla in information om kunders situation och beräkna kundernas premie på grundval av olika faktorer såsom ålder, var de bor och värdet på deras hus, egendom och andra relevanta tillgångar.

 • Sammanställa statistiska uppgifter för försäkringsändamål

  Ta fram statistik över potentiella risker, till exempel naturligt eller tekniskt förorsakade katastrofer och produktionsavbrott.

 • Analysera finansiella trender på marknaden

  Övervaka och förutsäga tendenser på en finansmarknad i syfte att gå i en viss riktning över tid.

 • Tillämpa tekniker för statistisk analys

  Använda modeller (beskrivande eller statistiska) och tekniker (datautvinning eller maskininlärning) för statistisk analys och IKT-verktyg för att analysera data, upptäcka korrelationer och göra prognoser.

 • Göra statistiska prognoser

  Genomföra en systematisk statistisk undersökning av data som representerar tidigare observerade beteenden i systemet som ska prognostiseras, bl.a. iakttagelser om användbara prediktorer utanför systemet.

 • Inhämta finansiell information

  Inhämta information om värdepapper, marknadsvillkor, myndighetsföreskrifter och kunders eller företags ekonomiska ställning, mål och behov.

Source: Sisyphus ODB