Yrke anestesisjuksköterska

Anestesisjuksköterskor hjälper specialiserade anestesiläkare. De förbereder operationssalar och andra specialiserade kliniska lokaler för anestesiprocedurer, förbereder utrustningen för anestesi samt hjälper till med administrering och upprätthållande av lämplig bedövning samt åtgärder efter bedövning. Detta görs under tillsyn av och enligt order av en läkare.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Steriliseringstekniker

  Metoder och tekniker som används för att förstöra eller avlägsna mikroorganismer såsom virus och bakterier som kan förorena medicinska instrument eller de olika typer av material som förekommer inom hälso- och sjukvården.

 • Infektionskontroll

  Överföringsvägar och metoder för att förhindra spridning av vanliga och viktiga infektionsorganismer samt metoder för sterilisering och desinfektion av patogena organismer i förebyggandet av infektioner.

 • Första hjälpen

  Akutvård som ges till en sjuk eller skadad person vid cirkulations- och/eller andningssvikt, medvetslöshet, sår, blödning, chock eller förgiftning.

 • Akut kirurgi

  Egenskaper och metoder för ett kirurgiskt ingrepp som utförs i nödsituationer.

 • Dokumentation inom hälso- och sjukvård

  De skriftliga standarder som man använder inom hälso- och sjukvård för att dokumentera sin verksamhet.

 • Medicinsk informationsteknik

  Processer och verktyg för analys och spridning av medicinska data med hjälp av datoriserade system.

 • Operation

  De väsentliga förfarandena inom kirurgisk verksamhet, däribland principen om säker kirurgi, sårläkningens patofysiologi, knutbindning, hantering av vävnad, retraktorer och andra instrument och förfaranden som används i operationssalen.

 • Olycksfallsmedicin

  Olycksfallsmedicin är en medicinsk specialitet som nämns i direktiv 2005/36/EG.

 • Biofysik

  Biofysikens egenskaper, som spänner över olika områden, med användning av fysikaliska metoder för att studera biologiska element.

 • återupplivning

  Nödförfarande som tillämpas på personer utan puls för att få igång hjärtat igen.

 • Intensivvård

  Medicinsk specialitet med diagnos och behandling av livshotande tillstånd.

 • Människans fysiologi

  Vetenskapen om de mänskliga organen, deras samspel och mekanismer.

 • Klinisk farmakologi

  Klinisk farmakologi är en medicinsk specialitet som beskrivs i direktiv 2005/36/EG.

 • Anestesi och intensivvård

  Anestesi och intensivvård är en medicinsk specialitet som nämns i direktiv 2005/36/EG.

 • Människans anatomi

  Den dynamiska relationen mellan mänsklig struktur och funktion och muskoskeletala-, kardiovaskulära, andnings-, matsmältnings-, endokrina, urin-, reproduktions-, integument- och nervsystem; normal och förändrad anatomi och fysiologi under människans hela livslängd.

 • Aseptisk teknik inom kirurgi

  Metoder för att hålla utrustning och ytor sterila för att förebygga infektioner inom sjukvården.

Färdigheter

 • Hantera patientdata

  Föra noggranna kundregister som även uppfyller rättsliga och yrkesmässiga krav och etiska skyldigheter för att underlätta kundhantering och se till att alla kunduppgifter (bl.a. muntliga, skriftliga och elektroniska) behandlas konfidentiellt.

 • Säkerställa patientens positionering inför kirurgi

  Skapa förutsättningar för den mest fördelaktiga positioneringen av patienten som förberedelse inför operation enligt kirurgens anvisningar, och se till att patienten känner sig trygg och bekväm.

 • Följa hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Följa regional och nationell lagstiftning som gäller för arbetet och tillämpa lagstiftningen i praktiken.

 • Göra en undersökning

  Bedöma patientens fysiska tillstånd med beaktande av detaljerad information om tidigare skador, kirurgi, allmän hälsa, resurser och livsstil.

 • Sköta inrättningens infektionskontroll

  Genomföra en rad åtgärder för att förebygga och kontrollera infektioner, utarbeta och fastställa förfaranden och strategier för hälsa och säkerhet.

 • Garantera patienters säkerhet

  Se till att hälso- och sjukvårdsanvändare behandlas yrkesmässigt, effektivt och utan risk för skada, anpassa teknik och förfaranden beroende på personens behov, förmåga eller rådande förhållanden.

 • Hantera stress

  Behålla en kontrollerad psykisk status och effektivitet under påfrestningar eller ogynnsamma förhållanden.

 • Hantera akuta vårdsituationer

  Bedöma tecknen och vara väl förberedd inför en situation som utgör ett omedelbart hot mot en persons hälsa, säkerhet, egendom eller miljö.  

 • Kommunicera effektivt inom hälso- och sjukvården

  Kommunicera effektivt med patienter, familjer och andra vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal och lokala partner.

 • Bedöma patienter efter kirurgi

  Undersöka och bedöma patienten efter det kirurgiska ingreppet, kontrollera patientens tillstånd och hjälpa till med att flytta ut patienten från operationssalen.

 • Beställa varor till anestesiavdelning

  Beställa varor till anestesiavdelningen avseende utrustning, redskap och läkemedel som används vid kirurgiska ingrepp.

 • övervaka lagernivåer

  Utvärdera hur mycket av lagret som används och avgöra vad som bör beställas.

 • Underhålla anestesiutrustning

  Kontrollera och underhålla anestesi- och livsuppehållande maskiner så att de fungerar fullständigt i operationssalen.

 • Hantera medicinskt avfall

  Genomföra lämplig teknik för att på ett säkert sätt hantera alla typer av medicinskt avfall, såsom smittsamt, giftigt och radioaktivt avfall.

 • övervaka patienter under kirurgi

  Observera och övervaka patienter under kirurgi och snabbt reagera på eventuella förändringar.

 • övervaka patienters vitalparametrar

  Övervaka och analysera vitalparametrar för hjärta, andning och blodtryck.

 • Visa empati med patienter

  Förstå orsakerna till klienternas och patienternas symtom, svårigheter och beteenden. Visa empati för deras svårigheter och ha respekt för samt främja deras självständighet, självkänsla och frihet. Visa omtanke om patientens eller klientens välbefinnande och ta hand om dem med respekt för deras personliga gränser, känslighet, kulturella skillnader och preferenser.

 • Arbeta i multidisciplinära vårdteam

  Medverka i tillhandahållandet av tvärvetenskaplig hälso- och sjukvård och förstå reglerna och kompetensen inom andra hälso- och sjukvårdsyrken.

 • Administrera bedövningsmedel till patienter

  Ge bedövningsmedel till patienter för intensivvård och kirurgi med hjälp av lokalbedövning för mindre ingrepp i en liten del av kroppen, regionalbedövning och narkos.

 • Följa kvalitetsstandarder inom hälso- och sjukvård

  Tillämpa kvalitetsstandarder för riskhantering, säkerhetsförfaranden, patientåterkoppling, screening och medicintekniska produkter i daglig praxis, om de erkänns av de nationella yrkessammanslutningarna och myndigheterna.

Source: Sisyphus ODB