Yrke ansvarig för utvinning av stärkelse

Ansvariga för utvinning av stärkelse använder utrustning för utvinning av stärkelse ur råvaror såsom majs, potatis, ris, tapioka, vete osv.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Stärkelsesorter

  Stärkelse, inklusive syrainnehållande, oxiderad, katjonisk, succinat och fosfatstärkelse.

 • Stärkelsetillverkningsprocesser

  Alla steg i stärkelsetillverkningsprocesser, från tvätt, kvarnar, separatorer, tvättskärmar och centrifugala separatorer till den färdiga stärkelsen.

Färdigheter

 • Samla in prover för analys

  Samla in prover av material eller produkter för laboratorieanalys.

 • Utföra städuppgifter

  Utföra städuppgifter, t.ex. sophämtning, dammsugning, tömning av papperskorgar och allmän rengöring av arbetsplatsen. Städverksamheten bör följa hälso- och säkerhetsbestämmelser om så krävs.

 • Säkra gods enligt arbetsorder

  Fästa band runt staplar av produkter före transport eller förvaring.

 • Filtrera bort vatten ur stärkelseblandningar

  Använda filter för att rengöra och filtrera bort vatten ur stärkelseblandningar för att förbereda blandningen för vidare bearbetning till stärkelse och dextrin, sötningsmedel och etanol.

 • Kontrollera tillverkningsutrustning

  Kontrollera maskiner och utrustning som används på produktionsanläggningen. Se till att maskinerna fungerar väl, ställa in maskiner före användning och säkerställa att utrustningen kan fungera kontinuerligt.

 • Pumpa produkter

  Använda pumpmaskiner i enlighet med särskilda rutiner beroende på typ av produkt. Säkerställa korrekta mängder och lämplig matning för processen.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Tillsätta kemikalier vid stärkelseproduktion

  Tillsätta olika kemikalier vid produktion av stärkelse för att framställa olika typer av stärkelse som passar för olika ändamål.

 • Arbeta i grupp vid livsmedelstillverkning

  Samarbeta i grupp med andra anställda som arbetar med livsmedelsberedning inom livsmedels- och dryckesindustrin.

 • Föra bok över arbetsuppgifter

  Organisera och klassificera register över sammanställda rapporter och korrespondens i samband med utfört arbete och förloppsregister över arbetsuppgifter.

 • Stabilisera pH-värdet hos stärkelse

  Stabilisera pH-värdet hos stärkelse genom utföra pH-tester och tillsätta lämpliga kemikalier i tillräckliga mängder.

 • Vara bekväm i osäkra miljöer

  Vara bekväm i osäkra miljöer, t.ex. när man utsätts för damm, roterande utrustning, heta ytor, frys- och kylrum, buller, våta golv och rörlig lyftutrustning.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Hantera slangar

  Använda slangar för att tvätta en centrifug, säkerställa att maskinen är hel och minimera vattenspill.

 • Följa muntliga instruktioner

  Ha förmåga att följa medarbetares muntliga instruktioner. Sträva efter att förstå och förtydliga vad som efterfrågas i instruktionerna.

 • Sörja för goda sanitära förhållanden

  Hålla arbetsplatser och utrustning fria från smuts, infektioner och sjukdomar genom att ta bort avfall och tillhandahålla lämplig rengöring.

 • Följa hygienförfaranden vid livsmedelsberedning

  Se till att arbetsutrymmet är rent och överensstämmer med hygienstandarder inom livsmedelsindustrin.

 • Sköta utrustning för sockerraffinering

  Kontrollera halvautomatisk raffinaderiutrustning för att omvandla stärkelse till socker och koncentrera socker till önskad densitet.

 • Följa skriftliga instruktioner

  Följa skriftliga instruktioner för att utföra en uppgift eller genomföra ett förfarande steg för steg.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Neutralisera sockerlösningar

  Tillsätta syror eller baser för att neutralisera konverterade sockerlösningar. Kontrollera koncentrationen med hjälp av en pH-mätare.

 • Montera isär utrustning

  Montera isär utrustning med hjälp av handverktyg för att rengöra utrustningen och utföra regelbundet operativt underhåll.

Source: Sisyphus ODB