Yrke attributör

Attributörer sätter upp, förbereder, kontrollerar och utför underhåll på föremål som används av skådespelare eller andra mindre flyttbara föremål (rekvisita). De samarbetar med transportteamet vid nedlastning, uppsättning och förberedelse av rekvisita. De sätter bland annat upp rekvisita på plats, överlämnar dem eller tar dem tillbaka från skådespelarna.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Bygga in utrustning i rekvisita

  Bygga in mekanisk eller elektrisk utrustning i rekvisita.

 • Sköta den personliga yrkesutvecklingen

  Ansvara för livslångt lärande och kontinuerlig fortbildning. Delta i utbildningar för att utöka och uppdatera yrkeskompetens. Identifiera prioriterade områden för yrkesutveckling utifrån reflektion över det egna arbetet och diskussion med kollegor och intressenter.

 • Förebygga brand i en föreställningslokal

  Vidta åtgärder för att förebygga brand i en föreställningslokal. Se till att utrymmet uppfyller brandskyddsföreskrifterna och att sprinkler och brandsläckare är installerade där de är nödvändiga. Se till att personalen är medveten om brandförebyggande åtgärder.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Underhålla rekvisita

  Kontrollera, reparera och utföra underhåll på rekvisita.

 • Arbeta säkert med mobila elsystem under övervakning

  Under övervakning vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och samtidigt tillhandahålla tillfällig energiöverföring för uppträdanden och konstlokaler.

 • Formge rekvisita

  Göra ritningar till rekvisita samt ange rekvisitamaterial och konstruktionsmetoder

 • Arbeta med tanke på den egna säkerheten

  Tillämpa säkerhetsbestämmelserna i enlighet med din utbildning och dina instruktioner och utifrån gedigna kunskaper om de förebyggande åtgärderna och riskerna för din egen hälsa och säkerhet.

 • Ansvara för sceneffekter

  Förbereda och använda sceneffekter, lägga fram och byta ut rekvisita under repetitioner och föreställningar.

 • översätta konstnärliga koncept till teknisk design

  Samarbeta med den konstnärliga gruppen för att underlätta övergången från den kreativa visionen och dess konstnärliga koncept till en teknisk utformning.

 • Använda teknisk dokumentation

  Förstå och använda teknisk dokumentation i den övergripande tekniska processen.

 • Förbereda rekvisita

  Arrangera rekvisita på scenen för att förbereda en föreställning.

 • Fastställa byggmetoder för rekvisita

  Fastställa hur nödvändig rekvisita ska byggas och dokumentera processen.

 • Anpassa efter konstnärers kreativa behov

  Arbeta med konstnärer och sträva efter att förstå den kreativa visionen och anpassa sig till den. Utnyttja sina talanger och färdigheter fullt ut för att uppnå bästa möjliga resultat.

 • Förbereda rekvisita i god tid

  Se till att rekvisitan förbereds på scenen eller enligt tidsplanen.

 • Utveckla rekvisitaeffekter

  Arbeta med kreativ personal för att ta fram specialeffekter som involverar rekvisita med hjälp av mekanisk eller elektrisk utrustning. Ge råd om genomförbarheten och utveckla de rekvisitaeffekter som behövs.

 • Förbereda sceneffekter

  Förbereda scenmat, blod och andra effekter.

 • Säkerställa dekorens visuella kvalitet

  Inspektera och modifiera dekor och scenrekvisita för att se till att den visuella kvaliteten är optimal med hänsyn till tid, budget och arbetskraft.

 • Förstå konstnärliga koncept

  Tolka en konstnärs beskrivning eller demonstration av sina konstnärliga koncept, metoder och processer och sträva efter att dela konstnärens vision.

 • Anpassa rekvisita

  Anpassa befintliga rekvisita för användning i en viss produktion.

 • Arbeta säkert med maskiner

  Kontrollera och på ett säkert sätt använda maskiner och utrustning som krävs för ditt arbete enligt manualer och instruktioner.

 • Förbereda sin arbetsmiljö

  Korrigera inställningar eller positioner för sina arbetsverktyg och anpassa dem innan arbetet inleds.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Slå vakt om föreställningens konstnärliga kvalitet

  Titta på föreställningen, förutse och reagera på eventuella tekniska problem och säkerställa optimal konstnärlig kvalitet.

 • Organisera resurser för konstnärlig produktion

  Samordna mänskliga, materiella och ekonomiska resurser i samband med konstnärliga produktioner utifrån befintlig dokumentation såsom manus.

 • Byta rekvisita

  Placera, ta bort eller flytta rekvisita på scenen vid övergångar i en föreställning.

Source: Sisyphus ODB