Yrke attributmakare

Attributmakare konstruerar, bygger, förbereder, anpassar och vårdar rekvisita som används på scener och vid inspelning av filmer eller tv-program. Rekvisita kan vara enkla efterbildningar av verkliga föremål eller utgöras av elektroniska, pyrotekniska eller andra effekter. Attributmakares arbete bygger på konstnärliga visioner, skisser och planer. De arbetar i nära samarbete med de designer som medverkar i produktionen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Följa branschtrender

  Övervaka och följa nya trender och utvecklingar inom specifika sektorer.

 • Bygga rekvisita

  Bygga rekvisita av diverse material och i samarbete med designpersonalen i syfte att skapa lämplig rekvisita för produktionen.

 • Fastställa byggmetoder för rekvisita

  Fastställa hur nödvändig rekvisita ska byggas och dokumentera processen.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Underhålla rekvisita

  Kontrollera, reparera och utföra underhåll på rekvisita.

 • Anpassa efter konstnärers kreativa behov

  Arbeta med konstnärer och sträva efter att förstå den kreativa visionen och anpassa sig till den. Utnyttja sina talanger och färdigheter fullt ut för att uppnå bästa möjliga resultat.

 • Underhålla teaterutrustning

  Kontrollera, underhålla och reparera verktyg och maskineri som används för scenändamål, t.ex. belysningsutrustning, scenkulisser eller scenändringsmaskineri.

 • Underhålla verkstadsutrymmet

  Se till att verkstadsutrymmet är i funktionsdugligt skick och hålls rent.

 • Sköta den personliga yrkesutvecklingen

  Ansvara för livslångt lärande och kontinuerlig fortbildning. Delta i utbildningar för att utöka och uppdatera yrkeskompetens. Identifiera prioriterade områden för yrkesutveckling utifrån reflektion över det egna arbetet och diskussion med kollegor och intressenter.

 • Anpassa rekvisita

  Anpassa befintliga rekvisita för användning i en viss produktion.

 • Förbereda sin arbetsmiljö

  Korrigera inställningar eller positioner för sina arbetsverktyg och anpassa dem innan arbetet inleds.

 • Förstå konstnärliga koncept

  Tolka en konstnärs beskrivning eller demonstration av sina konstnärliga koncept, metoder och processer och sträva efter att dela konstnärens vision.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • översätta konstnärliga koncept till teknisk design

  Samarbeta med den konstnärliga gruppen för att underlätta övergången från den kreativa visionen och dess konstnärliga koncept till en teknisk utformning.

 • Arbeta säkert med maskiner

  Kontrollera och på ett säkert sätt använda maskiner och utrustning som krävs för ditt arbete enligt manualer och instruktioner.

 • Förebygga brand i en föreställningslokal

  Vidta åtgärder för att förebygga brand i en föreställningslokal. Se till att utrymmet uppfyller brandskyddsföreskrifterna och att sprinkler och brandsläckare är installerade där de är nödvändiga. Se till att personalen är medveten om brandförebyggande åtgärder.

 • Följa ett arbetsschema

  Hantera verksamhetsstegen och fullborda arbetet inom överenskomna tidsfrister genom att följa ett arbetsschema.

 • Arbeta säkert med kemikalier

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att lagra, använda och bortskaffa kemiska produkter.

 • Bygga in utrustning i rekvisita

  Bygga in mekanisk eller elektrisk utrustning i rekvisita.

 • Arbeta säkert med mobila elsystem under övervakning

  Under övervakning vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och samtidigt tillhandahålla tillfällig energiöverföring för uppträdanden och konstlokaler.

 • Slutföra projekt inom en budgetram

  Se till att budgeten följs. Anpassa arbetet och materialen till budgeten.

 • Arbeta med tanke på den egna säkerheten

  Tillämpa säkerhetsbestämmelserna i enlighet med din utbildning och dina instruktioner och utifrån gedigna kunskaper om de förebyggande åtgärderna och riskerna för din egen hälsa och säkerhet.

 • Utveckla rekvisitaeffekter

  Arbeta med kreativ personal för att ta fram specialeffekter som involverar rekvisita med hjälp av mekanisk eller elektrisk utrustning. Ge råd om genomförbarheten och utveckla de rekvisitaeffekter som behövs.

 • Tolka konstnärliga intentioner

  Tolka författarens konstnärliga avsikter.

Source: Sisyphus ODB