Yrke båtvärd

Båtvärdar arbetar ombord på fartyg med att tillhandahålla tjänster till passagerarna, till exempel servering av måltider, hushållsarbete, välkomnande av resenärer och förklaring av säkerhetsrutiner.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Faror ombord

  Förhindra (elektriska) faror ombord på fartyg och hantera farliga händelser effektivt om de skulle inträffa. Säkerställa säker ombordstigning och landstigning.

 • Säkerhetsåtgärder i samband med transport

  Regler, förfaranden och föreskrifter om hälso- och säkerhetsåtgärder för att förhindra olyckor eller tillbud inom transportsektorn.

Färdigheter

 • Välkomna gäster

  Välkomna gäster på ett vänligt sätt till en viss plats.

 • Hjälpa passagerare vid ombordstigningen

  Hjälpa passagerarna när de går ombord på fartyg, luftfartyg, tåg eller andra transportmedel. Hålla säkerhetsåtgärder och säkerhetsrutiner i åtanke.

 • Följa muntliga instruktioner

  Ha förmåga att följa medarbetares muntliga instruktioner. Sträva efter att förstå och förtydliga vad som efterfrågas i instruktionerna.

 • Ta hand om kundservice

  Behålla den högsta möjliga nivån av kundtjänst och se till att kundtjänsten alltid fullgörs på ett professionellt sätt. Hjälpa kunder eller deltagare att känna sig bekväma och tillgodose specialkrav.

 • Följa lagar om hälsa, säkerhet, hygien och annat vad gäller livsmedel

  Iaktta optimal livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien under beredning, produktion, bearbetning, förvaring, distribution och leverans av livsmedel.

 • Hantera veterinärmedicinska akutsituationer

  Hantera oförutsedda händelser som rör djur och omständigheter som kräver brådskande åtgärder på lämpligt sätt.

 • Hantera klagomål från kunder

  Administrera klagomål och negativ återkoppling från kunder i syfte att hantera problem och, i tillämpliga fall, tillhandahålla snabb återupptagning av servicen.

 • Ge information åt passagerare

  Ge passagerare korrekt information på ett hövligt och effektivt sätt, följa korrekt etikett för att hjälpa passagerare med funktionshinder.

 • Servera mat och dryck

  Förse människor med mat och dryck under en resa, en flygning, ett evenemang eller någon annan tilldragelse.

 • Hjälpa passagerare att stiga av på ett säkert sätt

  Hjälpa passagerare när de lämnar fartyget, flygplanet, tåget eller annat transportmedel. Ha kunskap om säkerhetsåtgärder och -förfaranden.

 • Kontrollera passagerares biljetter

  Kontrollera passagerares biljetter och boardingkort vid ingången. Ta emot passagerare och dirigera dem till deras säten eller hytter.

 • Ansvara för kundupplevelse

  Följa, skapa och övervaka kundens upplevelse och uppfattning av varumärke och service. Se till att kunderna har en behaglig kundupplevelse, behandla kunderna på ett vänligt och hövligt sätt.

 • Göra säkerhetsgenomgångar

  Ge information om säkerhetsrutiner och göra säkerhetsgenomgångar för passagerare. Förklara hur nödutrustning ska användas och upplys passagerare om de närmaste nödutgångarna.

 • Servera mat vid bordet

  Tillhandahålla livsmedel vid bordet samtidigt som man upprätthåller en hög nivå av kundservice och livsmedelssäkerhet.

 • Tillhandahålla utmärkt service

  Tillhandahålla utmärkt kundservice genom att överträffa kundens förväntningar; skapa ett anseende för dig som en utomordentlig tjänsteleverantör.

 • Hjälpa till att kontrollera passagerares agerande i en nödsituation

  Ha kunskap om hur man använder livräddningsutrustning i nödsituationer. Hjälpa passagerare om läckor, kollisioner eller bränder inträffar och bistå vid evakueringen av passagerare. Ha kunskap om krishantering och hantering av folkmassor samt kunna ge första hjälpen ombord.

 • Ge muntliga instruktioner

  Kommunicera transparenta instruktioner. Se till att budskapen förstås och följs korrekt.

 • Vidarebefordra rapporter från passagerare

  Vidarebefordra information från passagerare till överordnade. Tolka passagerarnas krav och följa upp förfrågningar.

 • Sköta ekonomiska transaktioner

  Hantera valutor, finansiella växlingar, inlåning samt företags- och kontrollbetalningar. Upprätta och förvalta gästkonton och ta emot betalningar med kontanter, kreditkort och betalkort.

Source: Sisyphus ODB