Yrke bangårdsoperatör

Bangårdsoperatörer ansvarar för kontroll och provning av utrustning och system på järnvägsfordon innan dessa kommer i rörelse. De säkerställer att ett tåg är funktionsdugligt för att tas i bruk, att tågets utrustning är korrekt anordnad och att tågets sammansättning överensstämmer med dess avsedda rutt. Beroende på operatörens individuella arbetsorganisation utför de även tekniska besiktningar innan tåget tas i bruk.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Hydraulik

  Kraftöverföringssystem som använder flytande vätskor för att överföra kraft.

 • Normer för spårgeometri

  Ha grundliga kunskaper om spårgeometri och de krav som gäller i fråga om horisontell och vertikal anpassning, i förhållande till kurv- och linjehastigheter.

 • Egenskaper hos adhesionen mellan hjul och räl

  Ha grundlig kunskap om de fysiska krafter som påverkar interaktionen mellan hjul och räl, eventuella defekter i järnvägen, underhållsrutiner och kostnadseffekter.

 • Principer för maskinteknik

  Förstå principerna för maskinteknik, fysik och materialvetenskap.

 • Järnvägsinfrastruktur

  Djup förståelse för järnvägsinfrastrukturens egenskaper: järnvägsteknik, spårmätare, signalering på järnväg, järnvägsförbindelser, o.s.v.

Färdigheter

 • Hålla lager med spårdelar

  Se till att avdelningen har tillräckligt med reservspårdelar för att utföra planerade underhåll av spår.

 • Hitta fel i spårutrustning

  Identifiera och analysera skador eller funktionsfel i järnvägsnätets mekaniska, pneumatiska eller hydrauliska utrustning; avgöra nödvändigt underhålls- och reparationsarbete.

 • Säkerställa att järnvägsspår inte är blockerade

  Säkerställa avlägsnande av alla hinder, snö och annat skräp från järnvägsspåren, spårväxlarna osv. för att garantera största möjliga säkerhet och funktionalitet för järnvägen.

 • Utföra inspektioner av järnvägsspår

  Planera och genomföra regelbundna inspektioner och utredningar av spårsystemet för att ge optimal täckning av järnvägsnätet i ett visst område. Inspektera aspekter som spåranpassning, terrängens egenskaper och förekomsten av diken, vallar och löst stenmaterial i nätet.

 • Föra register över rälsfel

  Sammanställa dokument och rapporter om typen av utredda rälsfel, felets läge på rälsen, plats osv.

 • Använda utrustning för vetenskaplig mätning

  Använda anordningar, maskiner och utrustning för vetenskapliga mätningar. Den vetenskapliga utrustningen består av specialiserade mätinstrument som raffinerats för att underlätta insamling av data.

 • Säkerställa att den färdiga produkten uppfyller alla krav

  Säkerställa att färdiga produkter uppfyller eller överträffar företagets specifikationer.

 • Följa föreskrifter

  Se till att du är korrekt informerad om de rättsliga bestämmelser som gäller för en viss verksamhet och följa dess regler, policyer och lagstiftning.

 • Säkerställa att korrekt signalering sker under rälsunderhåll

  Se till att korrekta flagg- eller signalsystem finns på plats under nödsituationer, underhållsarbete eller i situationer då det är nödvändigt att dirigera om tåg eller andra järnvägsfordon.

 • Följa givna instruktioner

  Följa instruktioner för att uppnå mål och hålla tidsfrister.

 • Använda hydraulisk domkraft

  Använda hydraulisk domkraft eller lastbil för att transportera varor före eller efter paketförsäljning.

 • Utföra manuellt arbete självständigt

  Visa förmågan att utföra grundläggande manuella uppgifter utan hjälp eller assistans från andra och utan tillsyn eller vägledning samt förmågan att ta ansvar för sina handlingar.

 • Uppfylla säkerhetsstandarder inom järnvägsområdet

  Säkerställa efterlevnad av minimisäkerhetsstandarder för godsvagnar drivna av järnvägsföretag som omfattas av EU-lagstiftningen.

Source: Sisyphus ODB