Yrke biotekniker inom livsmedel

Biotekniker inom livsmedel undersöker livscykeln av livsmedel fram till nedbrytning och livsmedelsburna patogener. De forskar om och förstår livsmedelsburna sjukdomar för att kunna förebygga dem. De ser till att livsmedel följer nationella hälso- och säkerhetsbestämmelser för livsmedel.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Enzymbearbetning

  Enzymbearbetningsmetoder som används vid livsmedelsproduktion samt i andra biotekniska industriprocesser.

 • Kvalitetssäkringsmetoder

  Principer för kvalitetssäkring, standardkrav och uppsättningen av processer och aktiviteter som används för att mäta, kontrollera och säkerställa kvaliteten på produkter och processer.

 • Laboratorievetenskaper

  Laboratorievetenskap, som t.ex. biologi, kemi, fysik, integrerad vetenskap eller avancerad laboratorievetenskap.

 • Livsmedelsallergier

  Olika typer av livsmedelsallergier inom sektorn, vilka ämnen som utlöser allergier och hur de kan bytas ut eller elimineras (om möjligt).

 • Jäsning av drycker

  Jäsningsprocesser i samband med omvandling av socker till alkohol, gaser och syror. 

 • Jäsning av livsmedel

  Omvandling av kolhydrater till alkohol och koldioxid. Detta sker med hjälp av bakterier eller jästsvampar, eller en kombination av dessa två under anaeroba förhållanden. Livsmedelsjäsning sker också vid användning av surdeg och vid processen för framställning av mjölksyra i livsmedel som torr korv, surkål, yoghurt, pickles och kimchi.

 • Ingredienser i livsmedelsprodukter

  Tekniska detaljer gällande sammansättningen av ingredienser i livsmedelsprodukter.

 • Livsmedelsvetenskap

  Undersökning av livsmedels fysiska, biologiska och kemiska sammansättning och de vetenskapliga begrepp som ligger till grund för livsmedelsbearbetning och näringslära.

 • Principer för livsmedelssäkerhet

  Vetenskapliga principer för livsmedelssäkerhet, vilka omfattar beredning, hantering och förvaring av livsmedel, för att minimera risken för livsmedelsburna sjukdomar och andra hälsorisker.

 • Livsmedelsburna sjukdomar

  Förstå livsmedelsburna sjukdomar och förgiftningar med syftet att förebygga folkhälsoproblem.

 • Livsmedelslagring

  Lämpliga villkor och metoder för lagring av livsmedel, med beaktande av fukt, ljus, temperatur och andra miljöfaktorer.

 • Livsmedelslagstiftning

  Lagstiftning om livsmedels- och foderindustrin, inbegripet livsmedelstillverkning, hygien, säkerhet, råvaror, tillsatser, genetiskt modifierade organismer, märkning samt miljö- och handelsbestämmelser.

 • Livsmedelsindustri

  Respektive bransch och de processer som används inom livsmedels- och dryckesindustrin, t.ex. urval, bearbetning, förpackning och lagring av råvaror.

 • Lagstiftning om animalieprodukter

  Tillämpliga lagstadgade bestämmelser om temperatur, avfallsmaterial, spårbarhet, märkning och transport av samt handel med animaliska produkter. 

 • Bevaring av livsmedel

  Försämringsfaktorer, kontrollfaktorer (temperatur, tillsatser, luftfuktighet, pH, vattenaktivitet, o.s.v., inklusive förpackning) och metoder för livsmedelsbearbetning för att bevara livsmedlen.

 • Patogena mikroorganismer i livsmedel

  Identifiering och egenskaper hos patogena mikroorganismer i livsmedel och lämpliga förebyggande metoder för att förhindra dess reproduktion i livsmedel.

 • Bioteknik

  Teknik som använder, modifierar eller utnyttjar biologiska system, organismer och cellkomponenter för att utveckla ny teknik och nya produkter för särskilda användningsområden.

 • Risker med ingredienser

  Ingredienser och potentiella risker som kan skada människor, växter och djur. Ingrediensformlers funktioner.

 • Livsmedels sammansättning

  Livsmedlens kemiska sammansättning och näringssammansättning, som gör det möjligt att ändra befintliga produkter och processer och utveckla nya.

 • Livsmedelstoxicitet

  Orsaker till matförgiftning och förruttnelse av livsmedel samt konserveringsmetoder för livsmedel som förhindrar att konsumenter påverkas av giftiga ämnen.

Färdigheter

 • Ta fram visuella data

  Utarbeta diagram och kurvor för visuell presentation av data.

 • Upptäcka mikroorganismer

  Använda olika laboratoriemetoder och -verktyg så som genamplifiering och sekvensering för att upptäcka och identifiera mikroorganismer, t.ex. bakterier och svampar i mark-, luft- och vattenprover.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • övervaka utveckling av teknik inom livsmedelsindustrin

  Kartläggning och undersökning av utveckling och innovation när det gäller teknik och material inom livsmedelsindustrin.

 • Analysera livsmedels- och dryckesprover

  Undersöka om livsmedel eller drycker är säkra att konsumeras av människor. Kontrollera att de viktigaste ingredienserna har rätt koncentration och att märkningsdeklarationerna och halten av näringsämnen i dessa är korrekta. Se till att prover av livsmedel och drycker följer särskilda standarder eller förfaranden.

 • Hålla sig informerad om innovationer i livsmedelsbranschen

  De senaste innovativa produkterna och teknikerna för bearbetning, konservering, förpackning och förbättring av livsmedelsprodukter.

 • Förbättra kemiska processer

  Samla in de data som krävs för att göra förbättringar eller förändringar av kemiska processer. Utveckla nya industriella processer, utforma nya processanläggningar/utrustning eller ändra befintliga sådana.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Leda processoptimering

  Leda processoptimering med hjälp av statistiska data. Utforma experiment på produktionslinjen och funktionella processkontrollmodeller.

 • Följa upp laboratorieresultat

  Analysera laboratorieresultat och tillämpa dem genom att anpassa produktionsprocessen. Rapportera, granska och vidta lämpliga åtgärder vid behov.

 • Analysera livsmedelsrisker

  Analysera livsmedelsrisker för att garantera livsmedelssäkerhet.

 • Identifiera faktorer som orsakar förändringar i livsmedel under lagring

  Känna till de mest relevanta faktorerna (kemiska, fysiska, miljörelaterade osv.) som kan påverka livsmedel under lagring.

 • Hantera kasserade produkter

  Hantera produktionsstopp på grund av otillräcklig produktkvalitet och hantering av avfallsrelaterade frågor inom ramen för god tillverkningssed.

 • övervaka bearbetningsförhållanden

  Iaktta mätare, videoskärmar och utskrifter för att bedöma om särskilda bearbetningsförhållanden är i ordning. Göra nödvändiga justeringar i processvariabler såsom tider, ingångar, flöden och temperaturinställningar.

 • Sköta laboratorium för livsmedelstillverkning

  Hantera laboratorieverksamhet i anläggningen eller fabriken och använda uppgifterna för att övervaka de tillverkade produkternas kvalitet.

 • Göra mikrobiologiska analyser i livsmedelskedjan

  Utföra analys för att upptäcka olika typer av mikroorganismer såsom bakterier, mögel och jäst i livsmedelskedjan.

 • Använda mikroskop

  Använda ett mikroskop, ett instrument som används för att se föremål som är för små för blotta ögat.

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

Source: Sisyphus ODB