Yrke bostadsförvaltare

Bostadsförvaltare övervakar bostadstjänster avsedda för hyresgäster eller boende. De arbetar för bostadsrättsföreningar eller privata organisationer för vilka de samlar in hyresavgifter, granskar fastigheter, föreslår och genomför förbättringar när det gäller reparationer eller störning från grannar, upprätthåller kommunikation med hyresgäster, hanterar bostadsansökningar samt samarbetar med lokala myndigheter och fastighetsförvaltare. De anställer, utbildar och utövar tillsyn över personal.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Principer för byggnadskonstruktion

  Konstruktionselement och principer för byggnadskonstruktioner, till exempel olika typer av vägg- och grundkonstruktioner, defekter i väggar och tak samt sätt att åtgärda sådana defekter.

 • Rapporter

  Ekonomisk redovisning av ett företags finansiella ställning vid periodens eller räkenskapsårets slut. Rapporten består av fem avsnitt; rapport över finansiell ställning, rapport över totalresultat, rapport över förändringar i eget kapital, rapport över kassaflöden samt anmärkningar.

 • Fastighetsrätt

  Den lag och lagstiftning som reglerar alla olika sätt att hantera egendom, t.ex. typer av egendom, hur man hanterar tvister gällande egendom samt regler för äganderätt.

 • Företagens sociala ansvar

  Hantering eller styrning av affärsprocesser på ett ansvarsfullt och etiskt sätt med beaktande av det ekonomiska ansvaret gentemot aktieägarna som lika viktigt som ansvaret gentemot berörda miljö- och samhällsparter.

 • Ekonomisk förvaltning

  Det ekonomiska område som omfattar praktiska analyser och verktyg för att fastställa finansiella resurser. Detta inbegriper affärsstrukturer, investeringskällor och företags värdestegring till följd av ledningsbeslut.

 • Finansiell analys

  Bedömning av finansiella möjligheter, medel och status för en organisation eller enskild person genom analys av redovisning och rapporter i syfte att fatta väl underbyggda affärsbeslut eller finansiella beslut.

 • Byggbestämmelser

  De riktlinjer som fastställer minimistandarder för byggnader och andra konstruktioner i syfte att skydda människors hälsa och säkerhet.

Färdigheter

 • Inkassera hyra

  Ta emot och hantera betalningar från hyresgäster av fastigheter, t.ex. bostäder eller kommersiella fastigheter, för att se till att den betalda hyran överensstämmer med avtalet och att hyresavgifterna betalas i tid.

 • Samarbeta med lokala myndigheter

  Upprätthålla samarbetet och utbytet av information med regionala eller lokala myndigheter.

 • Kontrollera byggnaders överensstämmelse med bestämmelser

  Avgöra om en byggnad överensstämmer med lagar och bestämmelser.

 • Hantera byte av hyresgäster

  Diskutera administrativa frågor med tidigare och framtida hyresgäster och inspektera logi (rum, lägenheter, hus) för att se till att renoverings- och underhållsavtalet har respekterats.

 • Kommunicera med hyresgäster

  Kommunicera på ett positivt och samarbetsvilligt sätt med hyresgästerna i en fastighet eller del av en fastighet, t.ex. lägenheter och enheter i kommersiella fastigheter, för att tillse effektiva förfaranden gällande hyra och andra avtalsvillkor samt för att säkerställa att hyresgästerna är nöjda.

 • Undersöka byggnaders skick

  Övervaka och bedöma byggnaders skick för att upptäcka fel, strukturella problem och skador. Bedöma allmän byggnadsrenhet för underhåll av mark och fastighetsändamål.

 • Planera arbetsmiljöförfaranden

  Införa rutiner för att upprätthålla och förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

 • Införa finansiella regler

  Läsa, förstå och se till att finansiella regler följs av företaget vid samtliga skattemässiga och redovisningsrelaterade förfaranden inom organisationen.

 • Upprätta en finansiell plan

  Upprätta en finansiell plan i enlighet med finansiella regler och kundregler, bl.a. en investerarprofil, finansiell rådgivning samt förhandlings- och transaktionsplaner.

 • Analysera finansiella trender på marknaden

  Övervaka och förutsäga tendenser på en finansmarknad i syfte att gå i en viss riktning över tid.

 • Undersöka ansökningar om sociala förmåner

  Undersöka om medborgare som ansöker om sociala förmåner är berättigade till dem genom att granska dokument, intervjua medborgaren och söka i den berörda lagstiftningen.

 • Informera om hyresavtal

  Informera hyresvärdar eller hyresgäster i en fastighet om hyresvärdens och hyresgästens skyldigheter och rättigheter, t.ex. hyresvärdens ansvar för underhåll av egendom och vräkning i händelse av avtalsbrott, och hyresgästens ansvar att i tid betala hyra och undvika vårdslöshet.

 • Tillhandahålla fastighetsinformation

  Tillhandahålla information om de positiva och negativa aspekterna av en fastighet och det praktiska när det gäller finansiella transaktioner eller försäkringsförfaranden, t.ex. placering, fastighetens sammansättning, renoverings- eller reparationsbehov, fastighetens kostnader och kostnader för försäkring.

 • Leda personal

  Anställa och utbilda anställda för att öka deras värde för organisationen. Detta inbegriper olika insatser på personalområdet genom utveckling och genomförande av policyer och förfaranden för att skapa en god arbetsmiljö för de anställda.

 • Följa företagets standarder

  Leda och styra enligt organisationens uppförandekod.

 • Analysera ett företags ekonomiska resultat

  Baserat på bokföring, register, finansieringsöversikter och extern information om marknaden, analysera företagets resultat i finansiella frågor för att fastställa förbättringsåtgärder som skulle kunna öka vinsten.

 • Sträva efter företagstillväxt

  Utveckla strategier och planer som syftar till att uppnå hållbar företagstillväxt, oavsett om företaget ägs av dig själv eller någon annan. Sträva i handling efter att öka intäkterna och åstadkomma positiva kassaflöden.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

 • Planera platsfördelning

  Planera bästa fördelning och utnyttjande av plats och resurser eller omorganisera de nuvarande lokalerna.

 • Samarbeta med fastighetsägare

  Upprätta goda arbetsrelationer med ägaren, anmäla problem och renoveringsbehov samt ge råd om valet av hyresgäster.

 • Ge råd om ekonomiska frågor

  Samråda, ge råd och föreslå lösningar när det gäller ekonomisk förvaltning, t.ex. förvärv av nya tillgångar, investeringar och metoder för skatteeffektivitet.

Source: Sisyphus ODB