Yrke civilingenjör, bioteknik

Civilingenjörer (bioteknik) bedriver avancerad överbryggande forskning inom biomedicin och arbetar som utbildare i sitt eget yrke eller andra yrkeskategorier.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Biomedicinska forskares roll i hälso- och sjukvårdssystemet

  Den biomedicinska analytikerns roll och ansvarsområden inom hälso- och sjukvårdssystemets bestämmelser.

 • Biosäkerhet i biomedicinska laboratorier

  Principer och metoder för hantering av smittsamma material i laboratoriemiljö, biosäkerhetsnivåer, klassificering och riskbedömning, en levande organisms patogenitet och toxicitet samt eventuella risker, i syfte att minimera eventuella risker för människors hälsa och miljön.

 • Analytiska metoder inom biomedicinsk vetenskap

  De olika vetenskapliga, matematiska eller analytiska metoder som används inom biomedicin.

 • Hälso- och sjukvårdsetik

  Moraliska normer och rutiner samt etiska frågor och skyldigheter som gäller inom hälso- och sjukvårdsyrken, t.ex. respekt för mänsklig värdighet, självbestämmanderätt, informerat samtycke och patientsekretess.

 • Biomedicinsk vetenskap

  De principer av naturvetenskap som tillämpas på medicin. Medicinska vetenskaper såsom mikrobiologi och klinisk virologi tillämpar biologins principer för medicinska kunskaper och uppfinningsverksamhet.

 • Pedagogik

  Gren inriktad på undervisningens teori och praktik, inbegripet olika undervisningsmetoder för utbildning av enskilda personer eller grupper.

 • Biomedicinska tekniker

  De olika metoder och tekniker som används inom biomedicinska analyser, till exempel molekylära och biomedicinska tekniker, bildteknik, genteknik, elektrofysiologiska tekniker och in silico-teknik.

Färdigheter

 • Studera ämnen

  Bedriva effektiv forskning om relevanta ämnen för att kunna ta fram sammanfattande information som är lämplig för olika målgrupper. Forskningen kan omfatta granskning av böcker, tidskrifter, internet och/eller muntliga samtal med kunniga personer.

 • Assistera vid laboratoriedokumentation

  Assistera vid laboratoriedokumentation, med särskild hänsyn till policyer och standardiserade operativa förfaranden.

 • Registrera data från biomedicinska tester

  Använda informationsteknik för att korrekt registrera och analysera data från biomedicinska tester, skriva rapporter om data och dela resultat med lämpliga personer.

 • Bedriva hälsorelaterad forskning

  Bedriva forskning om hälsofrågor och meddela resultat muntligen, genom offentliga presentationer eller genom att skriva rapporter och andra publikationer.

 • Fatta kliniska beslut

  Svara upp ett informationsbehov genom att samla in och analysera tillgängliga resultat för att informera kliniska beslut.

 • Tillämpa vetenskapliga metoder

  Tillämpa vetenskapliga metoder och tekniker för att undersöka fenomen genom att erhålla nya kunskaper eller korrigera och integrera tidigare kunskaper.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Använda kontextspecifik klinisk kompetens

  Tillämpa professionell och evidensbaserad bedömning, fastställande av mål, leverans av ingripanden och utvärdering av kunder, med beaktande av kundernas utvecklings- och kontextuella historia inom ramen för sin egen praktik.

 • Validera resultat av biomedicinska analyser

  Validera resultaten av den biomedicinska analysen kliniskt i enlighet med din expert- och godkännandenivå.

 • Acceptera eget ansvar

  Acceptera eget ansvar för sitt arbete och vara medveten om begränsningar i den egna förmågan och kompetensen.

Source: Sisyphus ODB