Yrke civilingenjör, bioteknik

Civilingenjörer (bioteknik) bedriver avancerad överbryggande forskning inom biomedicin och arbetar som utbildare i sitt eget yrke eller andra yrkeskategorier.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Biomedicinska forskares roll i hälso- och sjukvårdssystemet

  Den biomedicinska analytikerns roll och ansvarsområden inom hälso- och sjukvårdssystemets bestämmelser.

 • Biosäkerhet i biomedicinska laboratorier

  Principer och metoder för hantering av smittsamma material i laboratoriemiljö, biosäkerhetsnivåer, klassificering och riskbedömning, en levande organisms patogenitet och toxicitet samt eventuella risker, i syfte att minimera eventuella risker för människors hälsa och miljön.

 • Analytiska metoder inom biomedicinsk vetenskap

  De olika vetenskapliga, matematiska eller analytiska metoder som används inom biomedicin.

 • Hälso- och sjukvårdsetik

  Moraliska normer och rutiner samt etiska frågor och skyldigheter som gäller inom hälso- och sjukvårdsyrken, t.ex. respekt för mänsklig värdighet, självbestämmanderätt, informerat samtycke och patientsekretess.

 • Biomedicinsk vetenskap

  De principer av naturvetenskap som tillämpas på medicin. Medicinska vetenskaper såsom mikrobiologi och klinisk virologi tillämpar biologins principer för medicinska kunskaper och uppfinningsverksamhet.

 • Pedagogik

  Gren inriktad på undervisningens teori och praktik, inbegripet olika undervisningsmetoder för utbildning av enskilda personer eller grupper.

 • Biomedicinska tekniker

  De olika metoder och tekniker som används inom biomedicinska analyser, till exempel molekylära och biomedicinska tekniker, bildteknik, genteknik, elektrofysiologiska tekniker och in silico-teknik.

Färdigheter

 • Studera ämnen

  Bedriva effektiv forskning om relevanta ämnen för att kunna ta fram sammanfattande information som är lämplig för olika målgrupper. Forskningen kan omfatta granskning av böcker, tidskrifter, internet och/eller muntliga samtal med kunniga personer.

 • Assistera vid laboratoriedokumentation

  Assistera vid laboratoriedokumentation, med särskild hänsyn till policyer och standardiserade operativa förfaranden.

 • Registrera data från biomedicinska tester

  Använda informationsteknik för att korrekt registrera och analysera data från biomedicinska tester, skriva rapporter om data och dela resultat med lämpliga personer.

 • Bedriva hälsorelaterad forskning

  Bedriva forskning om hälsofrågor och meddela resultat muntligen, genom offentliga presentationer eller genom att skriva rapporter och andra publikationer.

 • Fatta kliniska beslut

  Svara upp ett informationsbehov genom att samla in och analysera tillgängliga resultat för att informera kliniska beslut.

 • Tillämpa vetenskapliga metoder

  Tillämpa vetenskapliga metoder och tekniker för att undersöka fenomen genom att erhålla nya kunskaper eller korrigera och integrera tidigare kunskaper.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Använda kontextspecifik klinisk kompetens

  Tillämpa professionell och evidensbaserad bedömning, fastställande av mål, leverans av ingripanden och utvärdering av kunder, med beaktande av kundernas utvecklings- och kontextuella historia inom ramen för sin egen praktik.

 • Validera resultat av biomedicinska analyser

  Validera resultaten av den biomedicinska analysen kliniskt i enlighet med din expert- och godkännandenivå.

 • Acceptera eget ansvar

  Acceptera eget ansvar för sitt arbete och vara medveten om begränsningar i den egna förmågan och kompetensen.

Source: Sisyphus ODB