Yrke communitykonstnär

Communitykonstnärer undersöker, planerar, organiserar och leder konstnärlig verksamhet för människor som har bringats tillsammans av ett gemensamt intresse eller tillstånd eller en gemensam roll eller miljö. De förvaltar och samordnar kreativa projekt med lokala grupper och individer för att främja deras konstnärliga kreativitet och förbättra deras livskvalitet. Communitykonstnärer gör konst tillgänglig för den gemenskap som de arbetar för och ger deltagarna möjlighet att utforma sina konstnärliga program.

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Immaterialrätt

  Förordningar som reglerar rättigheterna som skyddar immateriella produkter från olagliga överträdelser.

 • Arbetslagstiftning

  Lagstiftning på nationell eller internationell nivå som reglerar arbetsvillkor på olika områden mellan parterna på arbetsmarknaden såsom regeringen, arbetstagare, arbetsgivare och fackföreningar.

 • Konsthistoria

  Konstens och konstnärernas historia, den konstnärliga utvecklingen under århundradenas lopp och dess nutida utveckling.

Färdigheter

 • Kontextualisera konstnärligt arbete

  Identifiera influenser och kontextualisera ditt arbete inom en särskild tendens som kan vara av konstnärlig, estetisk eller filosofisk natur. Analysera utvecklingen av konstnärliga tendenser, konsultera experter på området, närvara vid evenemang, etc.

 • Kommunicera med målgrupper

  Identifiera och implementera de bästa kommunikationskanalerna för den målgrupp som du vill arbeta med.

 • Hantera deltagarnas förväntningar

  Bygga upp förtroende och relationer med alla berörda parter. Beskriva hur din konstnärliga disciplin (dans, musik, teater, bildkonst osv.) kan vara till nytta och stödja individers och lokalsamhällens behov och ambitioner. Hantera förväntningarna hos de berörda personerna när det lokala konstprogrammet utformas eller har utformats. Vara så tydlig som möjligt i planeringsfasen för att bygga upp förtroendet mellan dig själv, dina potentiella grupper och finansiärer. Vara medveten om sociala agendor, särskilt i regeringsunderstödda program.

 • Utveckla gruppdeltagarnas medvetenhet

  Identifiera och dokumentera det lärande som har ägt rum både för enskilda individer i gruppen och för dig själv i syfte att främja kvalitetsutveckling inom det arbete som utförs.

 • Utveckla pedagogiska resurser

  Skapa och utveckla pedagogiska resurser för besökare, skolgrupper, familjer och särskilda intressegrupper.

 • Diskutera konst

  Presentera och diskutera arten och innehållet av utförda eller blivande konstverk med en publik, reklamformgivare, katalogredaktörer, journalister och andra intressegrupper.

 • Samarbeta med intressenter för att leda lokal konstnärlig verksamhet

  Samarbeta med ett team bestående av konstnärer inom andra discipliner, konstsamordnare och/eller vårdpersonal, fysioterapeuter och personer som arbetar med inlärningsstöd osv., för att maximera effekten av det lokala konstprogrammet. Vara tydlig i fråga om er kollektiva roll och utvärdera prestationer som helhet genom reflektion av verksamheten.

 • Arbeta med tanke på den egna säkerheten

  Tillämpa säkerhetsbestämmelserna i enlighet med din utbildning och dina instruktioner och utifrån gedigna kunskaper om de förebyggande åtgärderna och riskerna för din egen hälsa och säkerhet.

 • Väga deltagarnas individuella behov mot gruppens behov

  Tillämpa en rad olika tillvägagångssätt i er praxis som balanserar varje enskild persons behov i förhållande till behoven i gruppen som helhet. Stärka varje individs förmåga och erfarenhet, så kallad personcentrerad praxis och samtidigt stimulera deltagarna och hjälpa arbetstagarna att bilda en sammanhållen grupp. Skapa en stöttande och säker atmosfär för aktivt utforskande av din konstnärliga disciplin.

 • Bedöma sin egen kompetens för att leda lokal konstnärlig verksamhet

  Utvärdera och informera om din kompetens för att leda lokal verksamhet, särskilt vad gäller annan kompletterande erfarenhet som kan vara fördelaktig.

 • Bedöma resurser för lokal konstnärlig verksamhet

  Ange vilka intellektuella, teoretiska eller fysiska resurser eller medel som finns tillgängliga för att utveckla din förmedlingspraxis. Ange vilket ytterligare stöd du kan behöva från andra konstnärer, andra specialister (sjukgymnaster, läkare...), stöd till arbetstagare osv. Identifiera det administrativa stöd du behöver och planera hur du kan lägga ut arbete på entreprenad.

 • Utveckla pedagogiska aktiviteter

  Utveckla tal, aktiviteter och workshoppar för att främja tillgången till och förståelsen för de konstnärliga processerna. Det kan handla om ett särskilt kulturellt och konstnärligt evenemang, t.ex. ett uppträdande eller en utställning, eller vara relaterat till en särskild disciplin (teater, dans, musik, fotografi osv.). Ha kontakt med berättare, hantverkare och konstnärer.

 • Delta i konstpedagogisk verksamhet

  Delta i kulturell och konstpedagogisk verksamhet genom att informera om verksamheten, presentera eller föreläsa om ett konstverk eller en utställning, undervisa en kurs eller grupp, leda konstpedagogiska aktiviteter samt leda eller delta i offentliga diskussioner.

 • Utveckla konstnärliga coachningsprogram

  Utveckla och administrera ett handledningsprogram som är specifikt för det konstnärliga projektet och de uppträdande personerna.

 • Utveckla kulturell verksamhet

  Utveckla aktiviteter som är anpassade till den utåtriktade verksamheten och/eller publiken. Ta hänsyn till svårigheter och behov som observerats och identifierats ur perspektivet att främja nyfikenhet och allmän möjlighet att få tillgång till konst och kultur.

 • Samspela med en publik

  Förmedla det konstnärliga värdet av konstformen/-formerna. Svara på publikens reaktioner och involvera publiken.

 • Utforma konstnärliga strategier

  Definiera din konstnärliga strategi genom att analysera din tidigare verksamhet och sakkunskap, identifiera komponenterna i din kreativa särprägel och beskriva din konstnärliga vision utifrån dessa slutsatser.

 • Sköta den personliga yrkesutvecklingen

  Ansvara för livslångt lärande och kontinuerlig fortbildning. Delta i utbildningar för att utöka och uppdatera yrkeskompetens. Identifiera prioriterade områden för yrkesutveckling utifrån reflektion över det egna arbetet och diskussion med kollegor och intressenter.

 • Researcha sin målgrupp

  Matcha din kompetens med din research om målgruppens behov.

 • Bedöma fokus i lokal konstnärlig verksamhet

  Utvärdera dina verksamhetsmetoder före, under och efter sessionerna och använda återkoppling från olika källor till stöd för din bedömning. Identifiera områden där du bör utveckla din egen kompetens eller införa ändringar i programutformningen, samt identifiera vilka aspekter av din yrkesutövning som kan läggas ut på entreprenad så att du kan lägga fokus på sessioner. Identifiera var du har otillräckliga resurser, reflektera över detta och tänka kreativt runt hur du kan omforma ditt danserbjudande så att arbetsbelastningen blir tydligt definierad. Tolka de insamlade uppgifterna för att utarbeta en rapport om resultaten.

 • Leda lokal konstnärlig verksamhet

  Utforma och tillhandahålla lokal konstnärlig verksamhet som skyddar din egen och deltagarnas hälsa och säkerhet för att kunna åstadkomma effektivaste inlärningen. Ta hänsyn till hela upplevelsen från konstsessionen.

 • Utveckla en coachningsstil

  Utveckla en modell för coachning av enskilda personer eller grupper som ser till att alla deltagare är bekväma och har möjlighet att ta till sig de färdigheter och kompetenser som förmedlas genom coachningen på ett positivt och produktivt sätt.

Source: Sisyphus ODB