Yrke cytodiagnostiker

Cytodiagnostiker undersöker prover av mänskliga celler från olika kroppsdelar såsom kvinnliga reproduktionsorgan, lung- eller mag-tarmkanal med hjälp av mikroskop, bistår vid identifiering av cellanomalier och sjukdomar, till exempel cancer, eller smittoämnen under övervakning och i enlighet med order av en läkare. De onormala cellerna överlämnas till patologen för medicinsk diagnos. De kan även arbeta under tillsyn av en biomedicinsk forskare. De varken behandlar patienter eller bistår vid medicinska behandlingar.  

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Biosäkerhet i biomedicinska laboratorier

  Principer och metoder för hantering av smittsamma material i laboratoriemiljö, biosäkerhetsnivåer, klassificering och riskbedömning, en levande organisms patogenitet och toxicitet samt eventuella risker, i syfte att minimera eventuella risker för människors hälsa och miljön.

 • Cytopatologi

  Metoder för att med hjälp av cytologiska tekniker undersöka enskilda celler som sprids och färgas in på objektglas. Undersökning av cellprov, sputum och gastrisk tvätt.

 • Mikroskopteknik

  Mikroskopteknik, -funktioner och -begränsningar för att visualisera föremål som inte kan ses med blotta ögat.

 • Infektionskontroll

  Överföringsvägar och metoder för att förhindra spridning av vanliga och viktiga infektionsorganismer samt metoder för sterilisering och desinfektion av patogena organismer i förebyggandet av infektioner.

 • Screening för livmoderhalscancer

  Testet på celler från livmoderhalsen som används för att bestämma precancerösa vävnader. Screening av livmoderhalsen kan göras med hjälp av Papanicolaou-testet (cellprov) och vätskebaserad cytologi.

 • Hygien inom hälso- och sjukvården

  Förfarandena för att upprätthålla en hygienisk miljö inom hälso- och sjukvården, t.ex. på sjukhus och kliniker. Det kan röra sig om allt från handtvätt till rengöring och desinfektion av den medicinska utrustning som används och metoder för infektionsbekämpning.

 • Klinisk cytologi

  Vetenskapen om cellernas sammansättning, struktur och funktion.

 • Finnålsaspirat

  Typ av biopsi genom vilken en tunn nål förs in i kroppsvävnad och analyseras i laboratorium för att avgöra om vävnaden är godartad eller elakartad.

 • Medicinsk informationsteknik

  Processer och verktyg för analys och spridning av medicinska data med hjälp av datoriserade system.

 • Steriliseringstekniker

  Metoder och tekniker som används för att förstöra eller avlägsna mikroorganismer såsom virus och bakterier som kan förorena medicinska instrument eller de olika typer av material som förekommer inom hälso- och sjukvården.

 • Kemi

  Ämnets sammansättning, struktur och egenskaper och de processer och transformationer som de genomgår, men även användningen av olika kemikalier och deras interaktioner, produktionstekniker, riskfaktorer och bortskaffningsmetoder.

 • Hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Patienträttigheter och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar samt eventuella följder och åtal i samband med vårdförsummelse eller missbruk.

 • Dokumentation inom hälso- och sjukvård

  De skriftliga standarder som man använder inom hälso- och sjukvård för att dokumentera sin verksamhet.

Färdigheter

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

 • Följa kvalitetsstandarder inom hälso- och sjukvård

  Tillämpa kvalitetsstandarder för riskhantering, säkerhetsförfaranden, patientåterkoppling, screening och medicintekniska produkter i daglig praxis, om de erkänns av de nationella yrkessammanslutningarna och myndigheterna.

 • Acceptera eget ansvar

  Acceptera eget ansvar för sitt arbete och vara medveten om begränsningar i den egna förmågan och kompetensen.

 • Identifiera cytologiska avvikelser

  Identifiera cytologiskt avvikande fall som smittsamma ämnen, inflammatoriska processer och precancerösa lesioner i gynekologiska och icke-gynekologiska prover.

 • Använda kontextspecifik klinisk kompetens

  Tillämpa professionell och evidensbaserad bedömning, fastställande av mål, leverans av ingripanden och utvärdering av kunder, med beaktande av kundernas utvecklings- och kontextuella historia inom ramen för sin egen praktik.

 • Underhålla medicinsk laboratorieutrustning

  Regelbundet kontrollera skicket av den laboratorieutrustningen som används, rengöra och utföra underhåll efter behov.

 • Använda mikroskop

  Använda ett mikroskop, ett instrument som används för att se föremål som är för små för blotta ögat.

 • Följa kliniska riktlinjer

  Följa överenskomna protokoll och riktlinjer vid stöd till hälso- och sjukvårdspraxis som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdsinstitutioner, yrkessammanslutningar eller myndigheter och även av vetenskapliga organisationer.

 • Etikettera medicinska laboratorieprover

  Korrekt märka prover från det medicinska laboratoriet med korrekt information i enlighet med det kvalitetssystem som tillämpas.

 • Tillämpa säkerhetsrutiner i laboratoriet

  Se till att laboratorieutrustning används på ett säkert sätt och hanteringen av prov och provexemplar är korrekt. Arbeta för att säkerställa forskningsresultatens giltighet.

 • Tillämpa hälsovetenskap

  Tillämpa ett brett spektrum av biomedicinska, psykosociala, organisatoriska, utbildningsrelaterade och samhälleliga aspekter på hälsa, sjukdomar samt hälso- och sjukvård för att utöka vårdtjänster och förbättra livskvalitet.

 • Följa hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Följa regional och nationell lagstiftning som gäller för arbetet och tillämpa lagstiftningen i praktiken.

 • Följa förfarandet om kontroll av hälsofarliga ämnen

  Följa rutiner om kontroll av hälsofarliga ämnen (COSHH) för aktiviteter med farliga ämnen såsom bakterier, allergener, spillolja, färg eller bromsvätska som orsakar sjukdom eller skada.

 • Sköta inrättningens infektionskontroll

  Genomföra en rad åtgärder för att förebygga och kontrollera infektioner, utarbeta och fastställa förfaranden och strategier för hälsa och säkerhet.

 • Kommunicera effektivt inom hälso- och sjukvården

  Kommunicera effektivt med patienter, familjer och andra vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal och lokala partner.

 • Tillhandahålla testresultat åt medicinsk personal

  Registrera och vidarebefordra testresultat till sjukvårdspersonalen, som använder informationen för att diagnostisera och behandla patientens sjukdom.

 • Assistera vid laboratoriedokumentation

  Assistera vid laboratoriedokumentation, med särskild hänsyn till policyer och standardiserade operativa förfaranden.

 • Tillämpa god klinisk praxis

  Säkerställa överensstämmelse med och tillämpning av de etiska och vetenskapliga kvalitetsstandarder som används för att på internationell nivå genomföra, registrera och rapportera kliniska prövningar med mänskliga deltagare.

 • Undersöka cellprover i mikroskop

  Preparera och placera de cellprover som tagits emot för undersökning på objektglas, färga och markera cellförändringar och avvikelser.

 • Arbeta i multidisciplinära vårdteam

  Medverka i tillhandahållandet av tvärvetenskaplig hälso- och sjukvård och förstå reglerna och kompetensen inom andra hälso- och sjukvårdsyrken.

Source: Sisyphus ODB