Yrke domstolshandläggare

Domstolshandläggare bistår domare vid domstolsinstitutioner. De hanterar förfrågningar om domstolsförfaranden och bistår domare med olika uppgifter, till exempel juridiskt undersökningsarbete vid förberedelse av mål eller upprättande av yttranden. De kontaktar även parter i ärenden, domare och andra domstolstjänstemän.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Rättsutredning

  Metoder och förfaranden för utredning i rättsliga frågor, till exempel förordningar, och olika tillvägagångssätt för analys och insamling av källor samt kunskap om hur man anpassar utredningsmetoden i ett specifikt fall för att få fram den information som eftersöks.

 • Domstolsförfaranden

  De förordningar som gäller under ett domstolsförfarande och under en domstolsförhandling, samt hur dessa förfaranden inträffar.

 • Hantering av rättsfall

  De rättsliga förfarandena från ett måls början till dess slut, till exempel dokumentation som måste utarbetas och hanteras, de personer som deltar i olika skeden av ärendet och de krav som måste vara uppfyllda innan ärendet kan avslutas.

Färdigheter

 • Delge stämningar

  Skicka ut kallelser till domstolsförhandlingar eller andra rättsliga förfaranden, till exempel förhandlingar och utredningsförfaranden, till de berörda parterna, se till att de får kallelsen och är fullständigt informerade om förfarandena samt se till att kallelsen besvaras jakande.

 • Informera domstolspersonal

  Informera domstolspersonal som domare, advokater och andra företrädare som medverkar under dagens begivenheter, om detaljerna i de mål som kommer att avhandlas under dagen, närvaron samt andra viktiga frågor som rör det rättsliga förfarandet.

 • Iaktta tystnadsplikt

  Följa de regler som fastställer att information inte får lämnas ut utom till en annan behörig person.

 • Sammanställa rättsliga handlingar

  Sammanställa och samla in rättsliga handlingar från ett specifikt fall för att bistå vid en utredning eller inför en domstolsförhandling, på ett sätt som överensstämmer med lagar och förordningar och som säkerställer att register förs på rätt sätt.

 • Föra protokoll vid domstolsförhandlingar

  Föra protokoll över alla uppgifter som krävs för korrekt protokollföring under domstolsförhandlingar, såsom de personer som är närvarande, målet, den framlagda bevisningen, den avkunnade domen och andra viktiga frågor som togs upp under förhandlingen.

 • Svara på frågor

  Besvara frågor och förfrågningar om information från andra organisationer och allmänheten.

 • Assistera domare

  Assistera domaren vid domstolsförhandlingar för att se till att domaren får tillgång till alla nödvändiga dokument, hjälpa till att upprätthålla ordningen, se till att domaren är nöjd och belåten och se till att utfrågningen sker utan komplikationer.

 • Följa föreskrifter

  Se till att du är korrekt informerad om de rättsliga bestämmelser som gäller för en viss verksamhet och följa dess regler, policyer och lagstiftning.

Source: Sisyphus ODB