Yrke drifttekniker, fossila bränslen

Drifttekniker (fossila bränslen) hanterar och utför underhåll på industriell utrustning såsom generatorer, turbiner och pannor som producerar el från fossila bränslen såsom naturgas eller kol. De säkrar arbetssäkerheten och överensstämmelse av utrustningen med lagstiftningen. De kan även arbeta i kombikraftverk som använder värmeåtervinningssystem för återvinning av avgasvärme från en process och aktivering av ångturbiner.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Verksamhet i kraftverk som drivs med fossila bränslen

  De olika stegen i elproduktionen med hjälp av fossila bränslen och alla delar av den utrustning som krävs, till exempel värmepannor, turbiner och generatorer.

 • Ström

  Flödet av elektriska laddningar, drivna av elektroner eller joner i ett medium som elektrolyt eller plasma.

 • Säkerhetsbestämmelser för elkraft

  Efterlevnad av de säkerhetsåtgärder som ska vidtas vid installation, drift och underhåll av anläggningar och utrustning som genererar, överför och distribuerar elkraft, t.ex. använda lämpliga säkerhetsanordningar och känna till förfaranden för hantering av utrustning samt förebyggande åtgärder som krävs.

 • Mekanik

  Teoretiska och praktiska tillämpningar av den forskning som syftar till att studera rörelser och krafter på fysiska organ till utveckling av maskiner och mekaniska anordningar.

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

 • Elgeneratorer

  Principer och åtgärder för produkter som kan omvandla mekanisk energi till elektrisk energi, som t.ex. generatorer för likström eller växelström, rotorer, statorer, armaturer och fält.

Färdigheter

 • Kontrollera ångflöde

  Släpp in ånga genom ledningar eller bränsle i ugnen för att värma upp torken.

 • Sköta ångturbiner

  Sköta utrustning som använder värmeenergi från trycksatt ånga för att generera en roterande rörelse. Se till att turbinen är balanserad och arbetar i enlighet med säkerhetsbestämmelserna och -lagstiftningen genom att övervaka utrustningen under drift.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Underhålla elutrustning

  Provning av elektrisk utrustning för felfunktioner. Ta hänsyn till säkerhetsåtgärder, företagsriktlinjer och lagstiftning om elektrisk utrustning. Rengöra, reparera och byta ut delar och anslutningar vid behov.

 • övervaka utrustning för allmännyttiga tjänster

  Övervaka utrustning som tillhandahåller kommunala tjänster, t.ex. el, värme, kyla och ånga, för att se till att den är funktionsduglig och fungerar i enlighet med föreskrifterna samt för att kontrollera den för fel.

 • övervaka mätinstrument

  Övervaka data som visas på ett mätinstrument avseende mätning av tryck, temperatur, materialtjocklek och annat.

 • Reglera ångtryck

  Reglera ångtryck och temperatur enligt specifikationer.

 • Sköta värmepanna

  Sköta slutna kärl som innehåller vätskor som värms upp eller förångas – inte alltid till kokpunkt – för uppvärmning eller kraftproduktion, t.ex. inom försörjningssektorn. Säkerställa säkra förfaranden genom att noggrant övervaka kompressorhjälputrustning under drift och identifiera fel och risker.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • övervaka elgeneratorer

  Övervaka elektriska generatorers drift vid kraftstationer för att säkerställa funktionalitet och säkerhet samt identifiera behov av reparationer och underhåll.

 • Följa arbetsmiljöstandarder

  Följa de normer för hygien och säkerhet som fastställts av respektive myndigheter.

Source: Sisyphus ODB