Yrke drifttekniker, solenergianläggning

Drifttekniker (solenergianläggning) hanterar och utför underhåll på utrustning som producerar elenergi från solkraft. De övervakar mätutrustningen för att säkra arbetets säkerhet och att produktionsbehoven uppfylls. De reagerar även på systemproblem och reparerar fel.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Solenergi

  Den energi som kommer från ljus och värme från solen och som kan utnyttjas som en förnybar energikälla med hjälp av olika tekniker, t.ex. den fotovoltaiska tekniken (PV) för elproduktion och solvärmetekniken (STE) för värmeproduktion.

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

 • Elgeneratorer

  Principer och åtgärder för produkter som kan omvandla mekanisk energi till elektrisk energi, som t.ex. generatorer för likström eller växelström, rotorer, statorer, armaturer och fält.

 • Säkerhetsbestämmelser för elkraft

  Efterlevnad av de säkerhetsåtgärder som ska vidtas vid installation, drift och underhåll av anläggningar och utrustning som genererar, överför och distribuerar elkraft, t.ex. använda lämpliga säkerhetsanordningar och känna till förfaranden för hantering av utrustning samt förebyggande åtgärder som krävs.

 • Ström

  Flödet av elektriska laddningar, drivna av elektroner eller joner i ett medium som elektrolyt eller plasma.

Färdigheter

 • Föra register över underhållsåtgärder

  Föra skriftliga register över alla utförda reparationer och underhållsåtgärder, inbegripet information om delar och material som har använts osv.

 • övervaka elgeneratorer

  Övervaka elektriska generatorers drift vid kraftstationer för att säkerställa funktionalitet och säkerhet samt identifiera behov av reparationer och underhåll.

 • Underhålla elutrustning

  Provning av elektrisk utrustning för felfunktioner. Ta hänsyn till säkerhetsåtgärder, företagsriktlinjer och lagstiftning om elektrisk utrustning. Rengöra, reparera och byta ut delar och anslutningar vid behov.

 • Underhålla solcellssystem

  Utföra underhåll och reparationer på system som alstrar elektrisk energi genom att omvandla ljus till elektrisk ström via den s.k. solcellseffekten. Se till att reglerna följs och att solcellssystemet installeras på rätt sätt.

 • Installera system för koncentrerad solenergi

  Installera system som använder reflekterande material, såsom linser och speglar, och spårningssystemen för att koncentrera solljus till en stråle, som driver ett elkraftverk genom sin värmeproduktion.

 • Underhålla system för koncentrerad solenergi

  Utföra rutinmässigt underhåll samt reparationer av system som använder reflekterande material såsom linser och speglar samt spårningssystem som koncentrerar solljus till en stråle som försörjer ett kraftverk genom sin värmeproduktion.

 • Hantera elavbrott

  Sätta igång de strategier som skapats för att hantera nödsituationer och oförutsedda problem vid generering, överföring och distribution av elkraft, såsom strömavbrott, för att snabbt lösa problemet och återgå till normal drift.

 • Installera solcellssystem

  Installera system som alstrar elektrisk energi genom omvandling av ljus till elektrisk ström, dvs. fotovoltaisk effekt. Säkerställa att reglerna följs och att solcellssystemet installeras på rätt sätt.

 • Följa arbetsmiljöstandarder

  Följa de normer för hygien och säkerhet som fastställts av respektive myndigheter.

Source: Sisyphus ODB