Yrke evenemangsarrangör

Evenemangsarrangörer ansvarar för det konstnärliga programmet för en lokal (teater, kulturcentrum, konserthus osv.) eller för tillfälliga evenemangsplatser (festivaler). De iakttar kulturella trender och lovande nya artister samt håller kontakt med bookers och agenter för att bygga upp enhetliga program och uppmuntra artistiskt skapande. Allt detta sker inom det konstnärliga och ekonomiska ramverket för den organisation som de arbetar för.   

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Affärsledningsprinciper

  Principer som reglerar metoder för affärsledning, t.ex. strategisk planering, metoder för effektiv produktion, samordning av personal och resurser.

Färdigheter

 • Välja ut konstnärliga verk

  Ta reda på fakta om konstnärliga produktioner och välja ut dem som skulle kunna ingå i programmet. Ta kontakt med företaget eller agenten.

 • övervaka programfinansiering

  Utöva tillsyn över övervakningen av budgetar för varje produktion och hitta så många medel och sponsorer som behövs för att bidra till ekonomisk optimering av produktionen.

 • Anställa konstnärlig personal

  Söka efter och anställa lämplig personal för kommande konstnärliga evenemang och produktioner genom att rekrytera begåvade och kompetenta medarbetare för att genomföra konstnärliga projekt av hög kvalitet.

 • Ansvara för kulturinstitutioners program

  Samordna artisternas turnéschema och tillgänglighet med säsongens lokaltillgång och respektera tidsfristerna.

 • Koordinera driftspersonalens arbete

  Synkronisera den operativa personalens verksamhet och ansvar för att säkerställa att en organisations resurser utnyttjas så effektivt som möjligt i syfte att uppnå de angivna målen.

 • Upprätta en policy för konstnärlig programplanering

  Formulera idéer, möjliga planer och koncept för konstnärliga program på medellång och kort sikt. Specifikt fokusera på säsongsprogrammen i syfte att bidra till utvecklingen av en konsekvent, högkvalitativ och realistisk plan för det konstnärliga arbetet.

 • Förhandla om konstnärlig produktion

  Förhandla om villkoren för konstnärlig produktion med de utvalda företagen, inom de budgetramar som utarbetas av företagsledningen.

 • Kommunicera på engelska på avancerad nivå

  Avancerade kunskaper i det engelska språket; R351 motsvarar nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

 • Samordna konstnärlig produktion

  Övervaka den dagliga samordningen av produktionsuppgifter så att organisationen ryms inom den önskade konstnärliga och affärsmässiga politiken och för att presentera produktioner med en enhetlig företagsidentitet för allmänheten.

 • Planera ett program med konstnärliga produktioner

  Göra upp en hel årsplanering. Uppfylla alla krav i fråga om resurser, budget och personal, såväl övergripande som per produktionstillfälle. Se till att det finns tillräckligt med personal med hänsyn till affärsinriktningen.

 • Marknadsföra evenemang

  Skapa intresse för ett evenemang genom kampanjer, till exempel annonsering eller utdelning av flygblad.

 • Följa branschtrender

  Övervaka och följa nya trender och utvecklingar inom specifika sektorer.

Source: Sisyphus ODB