Yrke expert på filtrering av drycker

Experter på filtrering av drycker hanterar maskiner för klarning av drycker före filtrering. För detta ändamål överför de jästa drycker från sedimenteringstankar till klarningstankar och sprider kemikalier över dryckens yta för att underlätta klarningen. Sedan pumpas drycken över till filtreringstankar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Patogena mikroorganismer i livsmedel

  Identifiering och egenskaper hos patogena mikroorganismer i livsmedel och lämpliga förebyggande metoder för att förhindra dess reproduktion i livsmedel.

 • Filtreringsprocesser för drycker

  Säkra och kostnadseffektiva metoder för att avlägsna föroreningar från livsmedel och förlänga hållbarheten. Betydelsen av föroreningskontroll och hur den bidrar till en produkt av högre kvalitet, en betydande minskning av avfallet och att produkten försämras i så låg grad som möjligt.

 • Kvalitetssäkringsmetoder

  Principer för kvalitetssäkring, standardkrav och uppsättningen av processer och aktiviteter som används för att mäta, kontrollera och säkerställa kvaliteten på produkter och processer.

 • Metoder för livsmedels- och dryckestillverkning

  Råvaror och produktionsprocesser för att färdigställa livsmedel. Vikten av kvalitetskontroll och andra metoder för livsmedels- och dryckesindustrin.

Färdigheter

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Samla in prover för analys

  Samla in prover av material eller produkter för laboratorieanalys.

 • Använda pumputrustning

  Använda pumputrustning samt tillse gas- och oljetransporter från borrhålet till raffinaderier eller lagringsanläggningar.

 • Kontrollera kolsyrenivåer

  Kontrollera temperatur och tryck för att uppnå angivna kolsyrenivåer i drycker.

 • Använda maskin för spannmålsrensning

  Starta automatisk rensningsmaskin som blåser såväl som siktar ut främmande partiklar, till exempel smuts, kvistar och stenar, från spannmålet och för det rena spannmålet via ett transportband till en förvaringscistern för vidare bearbetning.

 • Kolsyra drycker

  Utföra processer för att kolsyra drycker genom infusion av koldioxid vid högt tryck för att framställa kolsyrade drycker såsom läsk, mousserande viner och andra drycker.

 • Filtrera vätskor

  Separera fasta ämnen som inte enkelt kan avlagras i suspenderad vätska genom att föra blandningen genom filter.

 • Rengöra livsmedels- och dryckesmaskiner

  Rengöra maskiner som används för framställning av livsmedel eller drycker. Bereda lämpliga rengöringslösningar. Förbereda alla delar och se till att de är rena nog för att undvika avvikelser eller fel i produktionsprocessen.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Mäta pH-värde

  Mäta pH-värde som visar surhet eller alkalinitet.

 • Lyfta tunga föremål

  Lyfta tunga föremål och använda ergonomiska lyfttekniker så att kroppen inte skadas.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Kontrollera tillverkningsutrustning

  Kontrollera maskiner och utrustning som används på produktionsanläggningen. Se till att maskinerna fungerar väl, ställa in maskiner före användning och säkerställa att utrustningen kan fungera kontinuerligt.

 • Tillsätta kemikalier för klarning av drycker

  Tillsätta kemiska koaguleringsmedel till drycker och alkoholhaltiga drycker för att destabilisera kolloider och andra partiklar får dem att slås samman.

Source: Sisyphus ODB