Yrke fåruppfödare

Fåruppfödare övervakar uppfödning och daglig skötsel av får. De upprätthåller fårens hälsa och välbefinnande.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Boskapsavel

  Förstå de naturliga och artificiella reproduktionsteknikerna, dräktighetsperioderna och förlossningen vid boskap. Förstå human avlivning av boskap i enlighet med nationell lagstiftning.

 • Hälso- och säkerhetsföreskrifter

  Nödvändiga hälso-, säkerhets-, hygien- och miljönormer samt lagstiftning inom sektorn för särskilda verksamheter.

 • Lagstiftning rörande djurvälfärd

  Rättsliga ramar, yrkesetiska regler, nationella regelverk och EU-regelverk och rättsliga förfaranden för att arbeta med djur och levande organismer i syfte att säkerställa deras välbefinnande och hälsa.

 • Sjukdomstecken hos djur

  Fysiska, beteendemässiga och miljörelaterade tecken på hälsa och ohälsa hos olika djur.

 • Utfodring

  Aspekter av hur olika djurarter utfodras och ges vatten. Olika typer av djurfoder, kvalitetskriterier för foder och metoder för att utfodra och ge vatten till djur.

 • Boskapsraser

  Boskapsraser och relevant genetik.

Färdigheter

 • Utfodra djur

  Tillhandahålla foder och vatten till djur. Detta inbegriper förberedelse av foder och vatten för djur samt rapportering av eventuella förändringar i djurens mat- eller dryckesvanor.

 • Administrera specifika läkemedel för att underlätta befruktning

  Administrera specifika läkemedel för synkronisering av avelscykler till djur i enlighet med veterinär- och ägarinstruktioner. Detta inbegriper säker användning och lagring av läkemedel och utrustning samt registerföring.

 • Föra journal

  Upprätta och bevara register över utfört arbete.

 • Vårda ungdjur

  Bedöma behoven hos avkommor och ungdjur. Utan dröjsmål vidta lämpliga åtgärder vid problem med avkommas eller ungdjurs hälsa.

 • Hantera döda djur

  På ett värdigt sätt bortskaffa döda djur som inte betraktas som en källa till kött. Begrava eller kremera djuren efter ägarens önskemål eller andra kriterier.

 • Kontrollera lantbrukets djur

  Övervaka och registrera produktionen och djurens välbefinnande.

 • Utfodra lantbrukets djur

  Beräkna foderransoner för alla tillväxtfaser samt bereda, fördela och kvalitetskontrollera foder.

 • Upprätta djurregister

  Upprätta djurregister i enlighet med branschrelevanta uppgifter och med hjälp av lämpliga registerhållningssystem.

 • Bearbeta mjölkprodukter

  Bearbeta mjölkprodukter på gården med lämpliga metoder och lämplig utrustning i enlighet med bestämmelserna om livsmedelshygien.

 • Hantera djurhygien

  Planera och använda lämpliga hygienåtgärder för att förebygga överföring av sjukdomar och säkerställa en effektiv allmän hygien. Upprätthålla och följa hygienrutiner och hygienföreskrifter vid arbete med djur, meddela hygienkontroller och protokoll till andra. Hantera säkert bortskaffande av avfall i enlighet med destinations- och lokala bestämmelser.

 • Hantera biosäkerhet hos djur

  Planera och tillämpa lämpliga biosäkerhetsåtgärder för att förhindra överföring av sjukdomar och säkerställa effektiv biosäkerhet. Upprätthålla och följa biosäkerhetsrutiner och infektionskontroller vid arbete med djur, bland annat genom att känna igen potentiella hälsoproblem och vidta lämpliga åtgärder, informera om rutiner för hygienkontroll och biosäkerhet samt rapportera till andra.

 • Bedriva fåruppfödning

  Hantera en lämplig miljö för fåruppfödning. Välja ut och bereda lämpliga livsmiljöer för särskilda typer av får. Övervaka fårens tillväxt och hälsa och se till att utfodringen sker korrekt. Bestämma när fåren är färdiga för handel, konsumtion eller andra ändamål.

 • Sköta utrymmen för djur

  Se till att djurutrymmen som livsmiljöer, terrarier, burar eller kennlar är lämpliga och hygieniska. Rensa utrymmet och tillhandahålla nytt strö om så krävs.

 • Klippa får eller getter

  Klippa får eller getter samt bearbeta och packa ullen efter behov.

 • Utföra behandling av djur

  Utföra medicinska ingrepp på djur, inklusive genom behandlingar, administrering av läkemedel och bedömningar av djurets hälsotillstånd.

 • Förvalta lantbrukets djur

  Hantera produktionsprogram, födelseplaner, försäljning, beställningar av foder, material, utrustning, stallplatser, plats och lagerförvaltning. Hantera destruktion av relevanta djur på ett humant sätt och i enlighet med nationell lagstiftning. Följa företagskrav och integration i kvalitativ forskning och kunskapsöverföring.

 • Använda gårdens utrustning

  Övervaka att jordbruksutrustning fungerar väl, vilket kan omfatta utrustning för högtrycksrengöring, uppvärmning eller luftkonditionering och övervaka temperaturen i lokalerna. Se till att traktorer och andra fordon fungerar smidigt. Tolka instruktioner från datorprogram och rapportera enkla insatser.

 • Assistera vid djurfödslar

  Assistera vid djurfödslar och vård av nyfödda boskapsdjur.

 • Kontrollera djurs rörelser

  Styra, kontrollera eller begränsa en del av rörelser hos ett djur eller en grupp av djur.

 • Assistera vid djurtransporter

  Assistera vid djurtransporter, bl.a. lastning och lossning av djur, förberedelse av transportfordonet och upprätthållande av djurets välbefinnande under hela transportprocessen.

 • Sköta hälsa och välbefinnande hos lantbrukets djur

  Bedöma det aktuella hälsotillståndet hos dina djur. Hantera befintliga sjukdomar eller störningar, bl.a. krav på isolering av djur. Upprätta och hantera en plan för djurhälsa och djurskydd, inklusive tydligt fastställda mål, samråda med specialister/rådgivare i förekommande fall. Ha ett nära samarbete med veterinären och andra specialiserade konsulter/rådgivare.

 • Ge första hjälpen åt djur

  Ge akutvård för att förhindra försämring av tillståndet, lidande och smärta tills veterinärhjälp är tillgänglig. Grundläggande akutvård tillhandahålls av icke-veterinärer innan första hjälpen kan tillhandahållas av en veterinär. Icke-veterinärer som tillhandahåller akutvård förväntas söka vård hos en veterinär så snart som möjligt.

 • Välja ut lantbrukets djur

  Märka, sortera och separera djur efter ändamål och destination med hänsyn till djurets tillstånd och relevant lagstiftning

 • övervaka djurskyddet

  Övervaka djurs fysiska tillstånd och beteende och rapportera eventuella problem eller oväntade förändringar, inbegripet tecken på hälsa eller ohälsa, utseende, tillstånd för djurens bostadsutrymmen, intag av livsmedel och vatten samt miljöförhållanden.

Source: Sisyphus ODB