Yrke försäkringsutredare, försäkringskassa

Försäkringsutredare (försäkringskassa) handlägger och utvärderar försäkringsfordringar genom att utreda fall och fastställa ansvaret och skadorna i enlighet med försäkringsbolagets policyer. De intervjuar sökanden och vittnen samt upprättar rapporter till försäkringsgivaren med tillhörande rekommendationer om reglering. Arbetsuppgifterna av försäkringsutredare (försäkringskassa) inkluderar bland annat utbetalningar till den försäkrade efter en fordring, konsultationer med skadeexperter och tillhandahållande av information via telefon till kunderna.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Försäkringslagstiftning

  Lagen och lagstiftningen om policyer för överföring av risker eller förluster från en part (den försäkrade) till en annan (försäkringsgivaren) i utbyte mot en periodisk betalning. Detta omfattar reglering av försäkringsfordringar och försäkringsverksamhet.

 • Försäkringsprinciper

  Förstå principerna för försäkring, inbegripet tredje parts skulder, lager och faciliteter.

 • Förfaranden för skadeanmälan

  De olika förfaranden som används för att formellt begära betalning för en skada från ett försäkringsbolag.

 • Försäkringsmatematik

  Reglerna för tillämpning av matematiska och statistiska metoder för att fastställa potentiella eller befintliga risker inom olika branscher, t.ex. finans- eller försäkringsverksamhet.

 • Försäkringstyper

  De olika befintliga typerna av strategier för överföring av risker eller förluster och deras egenskaper, t.ex. sjukförsäkring, bilförsäkring eller livförsäkring.

Färdigheter

 • Bedöma försäkringsskydd

  Granska rapporterna inom skadebedömning eller skadeutredning för att kontrollera om den försäkrades skador eller skador täcks av försäkringsavtalet och, i så fall, i vilken utsträckning de täcks och vilka belopp försäkringsgivaren kan behöva betala ut.

 • Förhandla om försäkringsersättning

  Förhandla med försäkringsbolag och kärande för att underlätta överenskommelser om en uppgörelse som försäkringsbolaget måste tillhandahålla käranden, såsom att täcka reparationskostnader för skador, med beaktande av värderingsrapporterna och bedömningen av täckningen.

 • Kontrollera om det finns skadade varor

  Identifiera produkter som har skadats och rapportera om situationen.

 • Lämna in skadeanmälan

  Inleda förfarandet för att lämna in en skadeanmälan åt en kund eller ett brottsoffer på grundval av en bedömning av skadan och de berörda parternas ansvar.

 • Granska försäkringsprocess

  Analysera all dokumentation som rör ett specifikt försäkringsärende för att säkerställa att försäkringsansökningen eller skaderegleringsprocessen har handlagts i enlighet med riktlinjer och föreskrifter, att ärendet inte medför någon betydande risk för försäkringsgivaren eller att skadebedömningen är korrekt samt bedöma det fortsatta förfarandet.

 • Hantera fordringar

  Följa upp handläggningen av en ansökan, hålla alla parter informerade om ärendets status, se till att kunden får ersättning, behandla eventuella problem eller klagomål från kunder, avsluta ärendet och ge information till en behörig person eller avdelning vid misstanke om bedrägeri.

 • Sammanställa värderingsrapporter

  Sammanställa fullständiga rapporter om fastigheter, företag eller andra varor och tjänster som utvärderas med hjälp av alla data som samlats in under bedömnings- och värderingsprocessen, såsom finansiell historik, ägarskap och utveckling.

 • Intervjua personer som gör skadeanmälan

  Intervjua personer som har lämnat in en skadeanmälan direkt till sitt försäkringsbolag eller via specialiserade försäkringsagenter eller försäkringsmäklare i syfte att undersöka anmälan och försäkringsavtalens täckning samt identifiera eventuella bedrägliga handlingar i processen.

 • Hantera försäkringskrav

  Hantera relationen med en försäkringsgivare med anknytning till dess dennes skyldighet att ta emot, utreda och agera på en försäkringsgivares ansökan.

 • Organisera skadebedömning

  Organisera skadebedömning genom att utse en sakkunnig som ska identifiera och undersöka skadan, ge information och instruktioner till sakkunniga samt följa upp deras arbete och upprätta en skaderapport.

 • Bedöma skador

  Bedöma skador vid olyckor eller naturkatastrofer.

 • Lägga fram bevis

  På ett övertygande och lämpligt sätt lägga fram bevis för andra i ett straffrättsligt eller civilrättsligt mål i syfte att nå fram till den rätta eller mest fördelaktiga lösningen.

 • Hantera inkommande försäkringsfordringar

  Hantera, behandla och utvärdera inlämnade försäkringsfordringar när ett problem som omfattas av ett försäkringsavtal uppstår. Fordringen kan beviljas eller nekas baserat på en bedömning av omständigheterna.

 • Dokumentera bevisning

  Dokumentera allt bevismaterial från en brottsplats under en förundersökning eller vid presentation på en huvudförhandling i enlighet med bestämmelserna för att säkerställa att inga bevis i fallet utelämnas och att registerhållning sker korrekt.

 • Analysera fordringar

  Kontrollera fordran från en kund och analysera värdet av material, byggnader, vinster eller andra faktorer som gått förlorade samt bedöma de olika parternas ansvar och skyldigheter.

 • Föreslå försäkringsersättning

  Beakta skadebedömningen eller tillbudsrapporterna och skaderapporterna för att föreslå en uppgörelse till försäkringstjänstemän som skulle reglera sökandens fordran, t.ex. bedömning av reparationskostnader eller ersättning för sjukvårdskostnader.

Source: Sisyphus ODB