Yrke fastighetsförvaltare

Fastighetsförvaltare hanterar och övervakar de operativa aspekterna av kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter, till exempel privata lägenheter, kontorsbyggnader och detaljförsäljningsaffärer. De förhandlar om hyresavtal, identifierar och planerar nya fastighetsprojekt och uppförande av nya byggnader genom att bilda partnerskap med fastighetsutvecklare för att identifiera lämpliga platser för nya byggnader, samordna genomförbarhetsstudier för nya byggnader och övervaka alla administrativa och tekniska aspekter som rör utvidgande av verksamheten. De sköter lokalerna och syftar till att öka deras värde. De anställer, utbildar och utövar tillsyn över personal.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Företagens sociala ansvar

  Hantering eller styrning av affärsprocesser på ett ansvarsfullt och etiskt sätt med beaktande av det ekonomiska ansvaret gentemot aktieägarna som lika viktigt som ansvaret gentemot berörda miljö- och samhällsparter.

 • Finansiell analys

  Bedömning av finansiella möjligheter, medel och status för en organisation eller enskild person genom analys av redovisning och rapporter i syfte att fatta väl underbyggda affärsbeslut eller finansiella beslut.

 • Rapporter

  Ekonomisk redovisning av ett företags finansiella ställning vid periodens eller räkenskapsårets slut. Rapporten består av fem avsnitt; rapport över finansiell ställning, rapport över totalresultat, rapport över förändringar i eget kapital, rapport över kassaflöden samt anmärkningar.

 • Fastighetsrätt

  Den lag och lagstiftning som reglerar alla olika sätt att hantera egendom, t.ex. typer av egendom, hur man hanterar tvister gällande egendom samt regler för äganderätt.

 • Fastighetsmarknad

  Tendenserna rörande köp, försäljning eller uthyrning av fastigheter, inklusive mark, byggnader och naturresurser som omfattas av fastigheten; kategorierna av bostadsfastigheter och fastigheter för affärsändamål som sådana fastigheter handlas med.

 • Budgetprinciper

  Principer för att uppskatta och planera prognoser för affärsverksamhet, sammanställa regelbundna budgetar och rapporter.

 • Ekonomisk förvaltning

  Det ekonomiska område som omfattar praktiska analyser och verktyg för att fastställa finansiella resurser. Detta inbegriper affärsstrukturer, investeringskällor och företags värdestegring till följd av ledningsbeslut.

Färdigheter

 • Inkassera hyra

  Ta emot och hantera betalningar från hyresgäster av fastigheter, t.ex. bostäder eller kommersiella fastigheter, för att se till att den betalda hyran överensstämmer med avtalet och att hyresavgifterna betalas i tid.

 • Ge råd om ekonomiska frågor

  Samråda, ge råd och föreslå lösningar när det gäller ekonomisk förvaltning, t.ex. förvärv av nya tillgångar, investeringar och metoder för skatteeffektivitet.

 • Leda personal

  Anställa och utbilda anställda för att öka deras värde för organisationen. Detta inbegriper olika insatser på personalområdet genom utveckling och genomförande av policyer och förfaranden för att skapa en god arbetsmiljö för de anställda.

 • Följa företagets standarder

  Leda och styra enligt organisationens uppförandekod.

 • Kontrollera finansiella resurser

  Övervaka och kontrollera budgetar och finansiella resurser, och tillhandahålla en god bolagsstyrning.

 • Spåra finansiella transaktioner

  Iaktta, spåra och analysera finansiella transaktioner som görs i företag eller banker. Fastställa transaktionens giltighet och kontrollera misstänkta transaktioner eller högrisktransaktioner för att undvika misskötsel.

 • Planera arbetsmiljöförfaranden

  Införa rutiner för att upprätthålla och förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

 • Utföra genomförbarhetsstudie

  Utvärdera och bedöma potentialen hos ett projekt, en plan, ett förslag eller en ny idé. Genomföra en standardiserad studie som bygger på omfattande undersökningar och forskning för att stödja beslutsprocessen.

 • Inhämta finansiell information

  Inhämta information om värdepapper, marknadsvillkor, myndighetsföreskrifter och kunders eller företags ekonomiska ställning, mål och behov.

 • Upprätta försäkringsavtal

  Skriv ett avtal som innehåller alla nödvändiga uppgifter, t.ex. den försäkrade produkten, den betalning som ska göras, hur ofta betalningen är nödvändig, den försäkrades personuppgifter och för vilka villkor försäkringen är giltig eller ogiltig.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

 • övervaka entreprenörers arbete

  Leda entreprenörers arbete och bedöma om de uppfyller den överenskomna standarden och om så behövs korrigera undermåliga prestationer.

 • Jämföra fastighetsvärden

  Erhålla information om värden på fastigheter som är jämförbara med den egendom som ska värderas för att göra mer korrekta värderingar och bedömningar eller för att fastställa eller förhandla om det pris till vilket egendomen kan säljas eller hyras.

 • Upprätta en finansiell plan

  Upprätta en finansiell plan i enlighet med finansiella regler och kundregler, bl.a. en investerarprofil, finansiell rådgivning samt förhandlings- och transaktionsplaner.

 • Sköta bokföringshandlingar

  Ansvara för och färdigställa alla formella dokument som återger ett företags eller ett projekts ekonomiska transaktioner.

 • Sträva efter företagstillväxt

  Utveckla strategier och planer som syftar till att uppnå hållbar företagstillväxt, oavsett om företaget ägs av dig själv eller någon annan. Sträva i handling efter att öka intäkterna och åstadkomma positiva kassaflöden.

 • Analysera försäkringsrisk

  Analysera sannolikheten för och storleken på den risk som ska försäkras samt uppskatta värdet av kundens lösa eller fasta egendom.

 • Granska entreprenörer

  Undersöka och dokumentera olika industrientreprenörer för att avgöra om de följer regler och standarder i fråga om säkerhet, miljö, kvalitet avseende projektering, byggande och provning osv.

 • Leda fastighetsutvecklingsprojekt

  Övervaka driften av nya projekt inom fastighetsutveckling såsom renovering, omhyrning, köp av mark eller byggprojekt och försäljning av förbättrade fastigheter. Se till att insatserna är lönsamma, att de sker i god tid och att de överensstämmer med bestämmelserna.

 • Organisera skadebedömning

  Organisera skadebedömning genom att utse en sakkunnig som ska identifiera och undersöka skadan, ge information och instruktioner till sakkunniga samt följa upp deras arbete och upprätta en skaderapport.

 • Analysera ett företags ekonomiska resultat

  Baserat på bokföring, register, finansieringsöversikter och extern information om marknaden, analysera företagets resultat i finansiella frågor för att fastställa förbättringsåtgärder som skulle kunna öka vinsten.

 • Hantera kontrakt

  Förhandla om villkor, kostnader och andra specifikationer för ett kontrakt, och samtidigt försäkra sig om att de uppfyller de rättsliga kraven och är rättsligt bindande. Övervaka genomförandet av kontraktet, komma överens om och dokumentera eventuella ändringar.

 • Införa finansiella regler

  Läsa, förstå och se till att finansiella regler följs av företaget vid samtliga skattemässiga och redovisningsrelaterade förfaranden inom organisationen.

 • Analysera finansiella trender på marknaden

  Övervaka och förutsäga tendenser på en finansmarknad i syfte att gå i en viss riktning över tid.

 • Utarbeta rapporter om kostnads-nyttoanalyser

  Utarbeta, sammanställa och meddela rapporter med uppdelning av kostnadsanalysen av företagets förslag och budgetplaner. Analysera de finansiella eller sociala kostnaderna och fördelarna med ett projekt eller en investering i förväg för en viss tidsperiod.

Source: Sisyphus ODB