Yrke fastighetsinvesterare

Fastighetsinvesterare köper och säljer egna fastigheter såsom lägenheter, bostäder, mark och icke-bostadsbyggnader. De kan aktivt investera i dessa fastigheter för att öka deras värde genom att reparera, renovera eller förbättra tillgängliga anläggningar. Deras övriga arbetsuppgifter kan avse undersökning av fastighetsmarknadspriser och fastighetsundersökning.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Fastighetsmarknad

  Tendenserna rörande köp, försäljning eller uthyrning av fastigheter, inklusive mark, byggnader och naturresurser som omfattas av fastigheten; kategorierna av bostadsfastigheter och fastigheter för affärsändamål som sådana fastigheter handlas med.

 • Fastighetsrätt

  Den lag och lagstiftning som reglerar alla olika sätt att hantera egendom, t.ex. typer av egendom, hur man hanterar tvister gällande egendom samt regler för äganderätt.

 • Bankverksamhet

  Den breda och ständigt växande bankverksamheten och de finansiella produkter som förvaltas av banker, från personbanktjänster, företagsbanktjänster, investeringsbanktjänster och privata banktjänster till försäkringar, valutahandel, råvaruhandel, handel med aktier, terminer och optioner.

 • Modern portföljteori

  Den finansieringsteori som syftar till att antingen maximera vinsten från en investering som motsvarar den risk som tas eller minska risken för den förväntade vinsten från en investering genom förnuftiga val av rätt kombination av finansiella produkter.

Färdigheter

 • Värdera fastigheter

  Undersöka och utvärdera mark och byggnader för att fastställa deras pris.

 • Undersöka byggnaders skick

  Övervaka och bedöma byggnaders skick för att upptäcka fel, strukturella problem och skador. Bedöma allmän byggnadsrenhet för underhåll av mark och fastighetsändamål.

 • Beräkna lönsamhet

  Beakta olika faktorer vid beräkning av kostnaden och de potentiella intäkterna eller besparingarna från en produkt för att utvärdera den vinst som det nya förvärvet eller ett nytt projekt skulle kunna generera.

 • Föra register över finansiella transaktioner

  Sammanställa alla de finansiella transaktioner som har utförts i ett företags dagliga verksamhet och registrera dem i deras respektive konton.

 • Sköta ekonomiska transaktioner

  Hantera valutor, finansiella växlingar, inlåning samt företags- och kontrollbetalningar. Upprätta och förvalta gästkonton och ta emot betalningar med kontanter, kreditkort och betalkort.

 • Utföra undersökningar på fastighetsmarknaden

  Undersöka fastigheter i syfte att bedöma deras nytta för fastighetsverksamhet med hjälp av olika metoder såsom medieanalys och fastighetsbesök samt identifiera den potentiella lönsamheten av att utveckla och göra affärer av fastigheten.

 • Utarbeta rapporter om kostnads-nyttoanalyser

  Utarbeta, sammanställa och meddela rapporter med uppdelning av kostnadsanalysen av företagets förslag och budgetplaner. Analysera de finansiella eller sociala kostnaderna och fördelarna med ett projekt eller en investering i förväg för en viss tidsperiod.

 • Jämföra fastighetsvärden

  Erhålla information om värden på fastigheter som är jämförbara med den egendom som ska värderas för att göra mer korrekta värderingar och bedömningar eller för att fastställa eller förhandla om det pris till vilket egendomen kan säljas eller hyras.

 • Samla in finansiell information om fastigheter

  Samla in information om tidigare transaktioner som rör egendomen, till exempel de priser till vilka fastigheten tidigare hade sålts och kostnader för renovering och reparationer, i syfte att erhålla en tydlig bild på egendomens värde.

 • Inhämta finansiell information

  Inhämta information om värdepapper, marknadsvillkor, myndighetsföreskrifter och kunders eller företags ekonomiska ställning, mål och behov.

Source: Sisyphus ODB