Yrke finansanalytiker, utdelningar

Finansanalytiker (utdelningar) beräknar och fördelar utdelningar och ränteintäkter från ett företags vinst till en kategori av dess aktieägare. De bedömer affärssystem och -processer för att identifiera användarnas behov och tillhandahålla lämpliga lösningar. De utför även utdelningsprognoser för belopp och betalningsscheman samt identifierar potentiella risker på grundval av sin sakkunskap om finansiella frågor och marknadspriser.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Ekonomiska prognoser

  Det verktyg som används inom ekonomisk förvaltning för att identifiera intäktstendenser och uppskatta ekonomiska förhållanden.

 • Företagsvärderingsmetod

  Processer för att beräkna värdet av företagets tillgångar och affärer enligt beräkningsmetoder som tillgångsbaserad metod, affärsjämförelse och tidigare intäkter.

 • Försäkringsmatematik

  Reglerna för tillämpning av matematiska och statistiska metoder för att fastställa potentiella eller befintliga risker inom olika branscher, t.ex. finans- eller försäkringsverksamhet.

 • Finansiell marknad

  Den finansiella infrastruktur som möjliggör handel med värdepapper som erbjuds av företag och privatpersoner och som styrs av finansiella regelverk.

 • Aktiemarknaden

  Den marknad där aktier i publika bolag emitteras och handlas.

Färdigheter

 • övervaka aktiemarknad

  Dagligen iaktta och analysera aktiemarknaden och dess trender för att samla in aktuell information för utveckling av investeringsstrategier.

 • Beräkna utdelning

  Beräkna de betalningar som bolagen har gjort som fördelning av vinsten till aktieägarna och se till att aktieägarna får rätt belopp i korrekt format, dvs. i penningutbetalningar via depositioner eller genom att emittera ytterligare aktier eller aktieåterköp.

 • Föra register över aktieägare

  Föra ett korrekt register över aktieägare och övervaka förändringar i aktieinnehavet i företaget.

 • Förutsäga utdelningsutveckling

  Förutsäga vinsterna som företag betalar ut till sina aktieägare på lång sikt, med hänsyn till tidigare utdelningar, företagets ekonomiska ställning och stabilitet, trender på aktiemarknaden och aktieägares reaktioner på trenderna.

 • Samarbeta med aktieägare

  Kommunicera och fungera som kontaktpunkt med aktieägarna för att ge en överblick över deras investeringar, avkastning och företagets långsiktiga planer för att öka lönsamheten.

 • Analysera finansiella trender på marknaden

  Övervaka och förutsäga tendenser på en finansmarknad i syfte att gå i en viss riktning över tid.

 • Analysera ett företags ekonomiska resultat

  Baserat på bokföring, register, finansieringsöversikter och extern information om marknaden, analysera företagets resultat i finansiella frågor för att fastställa förbättringsåtgärder som skulle kunna öka vinsten.

 • Analysera finansiell risk

  Identifiera och analysera risker som kan påverka en organisation eller enskilda personer ekonomiskt, såsom kredit- och marknadsrisker, och föreslå lösningar för att förebygga dessa risker.

 • Sköta bokföringshandlingar

  Ansvara för och färdigställa alla formella dokument som återger ett företags eller ett projekts ekonomiska transaktioner.

 • Utföra aktievärdering

  Analysera, beräkna och uppskatta värdet av ett företags aktier. Använda matematiska och logaritmiska metoder för att fastställa värdet med hänsyn till olika variabler.

Source: Sisyphus ODB