Yrke fiskeriinspektör

Fiskeriinspektörer registrerar och rapporterar om fiskeverksamhet och om huruvida gällande bevarandeåtgärder respekteras och tillämpas på arbetsplatser, genom att kontrollera fartygens position, vilka fiskeredskap som används och fångsten. De lämnar sådana rapporter som krävs för den vetenskapliga övervakningen av fiskeområdet, erbjuder policyrelaterad rådgivning samt planerar och samordnar aktiviteter.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Risker i samband med fiske

  Allmänna risker vid arbete på fiskefartyg och särskilda risker som endast förekommer i vissa fiskeformer. Förebyggande av hot och olyckor.

 • Internationella bestämmelser för att förhindra kollisioner till sjöss

  Grundläggande aspekter av internationella bestämmelser för att förhindra kollisioner till sjöss, exempelvis hur fartyg ska agera när de träffar på varandra, regler för lanternor och navigationsmarkörer, huvudsakliga ljus- och ljudsignaler, sjösignalering och sjöbojar.

 • Fiskars anatomi

  Studie av fiskarters form eller morfologi.

 • Uppförandekoden för ansvarsfullt fiske

  FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) uppförandekod för ansvarsfullt fiske och de riktlinjer som fastställts för yrkesfiskare.

 • Fiskeprodukters kvalitet

  Faktorer som påverkar fiskprodukternas kvalitet. Skillnader mellan olika arter, effekter av fiskeredskapen och parasiter påverkar till exempel kvaliteten.

 • Fiskeutrustning

  Identifiering av olika redskap som används för att fånga fisk och redskapens funktioner.

 • Fiskerilagstiftning

  Studiet och analysen av olika strategier för fiskeriers förvaltningsstrategier med beaktande av internationella fördrag och branschnormer i syfte att analysera hanteringsbestämmelser för fiskerier. 

 • Internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg

  De grundläggande principerna och kraven i den internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg (Marpol): Regler om förhindrande av förorening genom olja, regler om kontroll av förorening genom skadliga flytande ämnen i bulk, förhindrande av förorening genom skadliga ämnen vid sjötransport i form av emballage, förhindrande av förorening genom utsläpp från fartyg, förhindrande av förorening genom avskräde från fartyg, förhindrande av luftförorening från fartyg.

 • Fiskeriförvaltning

  Principerna, metoderna och utrustningen som används inom beståndsförvaltning i fiskerier; koncept av fångst, bifångst, fiskeinsats, maximal hållbar avkastning, olika provtagningsmetoder och användning av provmaterial.

 • Förebyggande av miljöföroreningar

  Försiktighetsåtgärder vid förorening av miljön, förfaranden för att bekämpa föroreningar och tillhörande utrustning samt möjliga åtgärder för att skydda miljön.

 • Fiskprodukters förstörelse

  Process för nedbrytning och förstöring av fiskprodukter: fysiska, enzymatiska, mikrobiologiska och kemiska processer som sker efter skörd.

 • Fiskefartyg

  Beteckningen av de olika elementen och utrustningen på fiskefartyg.

Färdigheter

 • Släcka bränder

  Välja lämpliga ämnen och metoder, såsom vatten och olika kemiska agenter, för att släcka bränder beroende på deras storlek. Använda en andningsmask.

 • Hantera fiskprodukter

  Hantera fisk med omsorg och med den hygien som krävs för att bevara kvaliteten. På lämpligt sätt förbereda fiskprodukterna för lagring.

 • Arbeta utomhus

  Klara olika väderförhållanden, t.ex. värme, regn, kyla eller kraftig vind.

 • överleva på havet om fartyget överges

  Identifiera samlingssignaler och vilka nödsituationer de signalerar. Följa fastställda förfaranden. Ta på och använd en flytväst eller en räddningsdräkt. Hoppa säkert i vattnet från en höjd. Simma och ställ i ordning en livflotte medan du bär flytväst. Håll dig flytande utan flytväst. Ta dig ombord på en livflotte från fartyget, eller från vattnet när du använder flytväst. Vidta inledande åtgärder för att gå ombord på livflotte för att öka möjligheten för överlevnad. Släpp ut en boj eller ett drivankare. Hantera livräddningsutrustning. Använd lokaliseringsutrustning, inklusive radioutrustning.

Source: Sisyphus ODB