Yrke flygmaskinist

Flygmaskinister ansvarar för övervakning och kontroll av diverse flygplanssystem, inklusive flygplan med fasta vingar och med roterande vingar. De arbetar i nära samordning med de två piloterna under alla skeden av en flygning. De genomför inspektioner före och efter flygningar, justeringar och mindre reparationer. De kontrollerar parametrar som passagerar- och lastfördelning, bränslemängd, luftfartygets prestanda och lämpligt motorvarvtal enligt piloters instruktioner.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Elektronik

  Funktionen hos elektroniska kretskort, processorer, chips, datormaskinvara och programvara, inklusive programmering och tillämpningar. Använda denna kunskap för att se till att elektronisk utrustning fungerar korrekt.

 • Elektriska system som används vid transport

  Kunskap om hur elektriska system fungerar, deras specifikationer och tillämpningar inom verksamheten och systemen för gods- och persontransporter.

 • Geografiskt område

  Detaljerade kunskaper om det geografiska området; kunskaper om var olika organisationer bedriver sin verksamhet.

 • Flygplatsplanering

  Kunskaper om flygplatsplanering för olika typer av luftfartyg; användning av denna information för mobilisering av resurser och personal för att hantera luftfartyg medan de befinner sig på flygplatsen.

 • Lagstiftning för luftfart

  Kunskap om lagar och förordningar gällande luftfart. På grund av luftfartens natur överlappar kunskapen om luftfartslagar delvis med kunskaper om internationell rätt.

 • Luftfartygs styrsystem

  Kunskap om inställningar, funktioner och användning av luftfartygs styrsystem. Hantera de flygstyrytor, cockpitstyrdon, kopplingar och operativa mekanismer som krävs för att styra ett luftfartygs färdriktning. Manövrera flygplanets motorreglage för att styra dess hastighet.

 • Allmänna säkerhetsbestämmelser för luftfart

  Den lagstiftning och de bestämmelser som gäller för den civila luftfarten på regional, nationell, europeisk och internationell nivå. Förstå bestämmelser som syftar till att skydda medborgarna inom civil luftfart, och se till att operatörer, medborgare och organisationer följer dessa regler.

 • Föreskrifter för flygplatssäkerhet

  Känna till säkerhetsbestämmelser och anvisningar för flygplatssäkerhet.

 • Flygmeteorologi

  Kunskap om den flygmeteorologi som krävs för att hantera vädrets effekter på flygledningstjänsten (ATM). Förståelse för hur grundliga förändringar av tryck- och temperaturvärdena vid flygplatser kan skapa variationer i motvinds- och medvindskomposanten vilket kan medföra arbetsförhållanden med dålig sikt. Kunskap om flygmeteorologi kan bidra till att minska den negativa inverkan på flygledningssystemet genom en minskning av störningar och de därav följande problemen med störda flöden, förlorad kapacitet och merkostnader.

Färdigheter

 • Hantera stressande situationer

  Ta itu med och hantera mycket stressande situationer på arbetsplatsen genom att följa lämpliga förfaranden, kommunicera på ett lugnt och effektivt sätt och hålla sig sansad när beslut fattas.

 • Hantera mekaniska fel på luftfartyg

  Identifiera och lösa mekaniska problem under flygning; identifiera funktionsfel på bränslemätare, tryckvisare och andra elektriska, mekaniska eller hydrauliska komponenter.

 • Använda meteorologisk information

  Använda och tolka meteorologisk information för verksamheter som är beroende av klimatförhållanden. Använda denna information för att ge råd om säkert arbete baserat på väderförhållanden.

 • Avläsa tredimensionella skärmar

  Avläsa 3D-skärmar och förstå den information som de ger om positioner, avstånd och andra parametrar.

 • Säkerställa att luftfartyg uppfyller reglerna

  Säkerställa att alla luftfartyg uppfyller tillämpliga bestämmelser och att alla komponenter och all utrustning har officiellt godkända komponenter.

 • Manövrera kontrollpaneler i cockpit

  Manövrera kontrollpaneler i cockpit eller förarkabin alltefter flygningens behov. Hantera elektroniska system ombord för att säkerställa en smidig flygning.

 • Utföra rutinkontroller före och under flygning

  Utföra kontroller och inspektioner före och under flygning av luftfartygs prestanda, rutter och bränsleförbrukning, tillgången till landningsbanor, luftrumsrestriktioner osv.

 • Vidta de förfaranden som krävs för att uppfylla flygkraven för luftfartyg

  Kontrollera att driftintygen är giltiga, säkerställa att startmassan är maximalt 3 175 kg, kontrollera att besättningspersonalen är tillräcklig enligt föreskrifter och behov, se till att konfigurationsinställningarna är korrekta och kontrollera om motorerna är lämpliga för flygningen.

 • Säkerställa att flygplatsens säkerhetsbestämmelser följs

  Säkerställa att flygplatsens säkerhetsbestämmelser följs innan ombordstigning på flygplan äger rum.

 • Följa checklistor

  Följa checklistor och se till att alla punkter följs.

 • Utföra underhållsarbete på luftfartyg

  Utföra inspektion och underhåll av flygplansdelar enligt underhållsrutiner och dokumentation samt utföra reparationsarbeten för att avhjälpa funktions- och försämringsproblem.

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

 • Göra omfattande inspektioner av luftfartyg

  Utföra inspektioner av flygplan och flygplanskomponenter, närmare bestämt delar, anordningar och utrustning,, för att identifiera felfunktioner som läckage eller fel i elektriska system och tryckluftssystem.

 • Se till att resan löper problemfritt ombord

  Se till att resan löper smidigt och utan incidenter. Före avresan kontrollera att alla säkerhets-, catering-, navigerings- och kommunikationselement är i ordning.

 • Följa muntliga instruktioner

  Ha förmåga att följa medarbetares muntliga instruktioner. Sträva efter att förstå och förtydliga vad som efterfrågas i instruktionerna.

 • Utföra navigationsberäkningar

  Lösa matematiska problem för att uppnå säker navigering.

 • Säkerställa att reglerna följs kontinuerligt

  Utföra uppgifter och förfaranden för att se till att flygcertifikat bibehåller sin giltighet och genomföra skyddsåtgärder efter behov.

 • Kunna läsa av grafisk information

  Tolka diagram, kartor, grafik och andra visuella illustrationer som används i stället för skriftlig text. Den grafik som används skiljer sig åt mellan olika processer, och yrkesutövaren måste därför ha tillräcklig kunskap om fältet för att kunna följa och använda den presenterade informationen.

Source: Sisyphus ODB