Yrke flygplatsdirektör

Flygplatsdirektörer leder en grupp av flygplatsledare som ansvarar för alla delar av flygplatsen. De planerar och fattar beslut om den strategiska ledningen av flygplatsen på grundval av den information som lämnas av ledargruppen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Flygplatsers elsystem

  Känna till de olika element som ingår i flygplatsers elsystem, till exempel flygnavigeringsutrustning, elektroniska landningshjälpmedel, radar och meteorologiska tjänster. Känna till funktionen hos och användningen av var och en av dessa delar.

 • Flygplatsers verksamhetsmiljö

  Djup förståelse för flygplatsens verksamhetsmiljö, operativa egenskaper, tjänster, verksamheter och förfaranden inom ett allmänt flygplatsområde samt av leverantörer, partner och andra flygplatsbyråer.

 • Föreskrifter för flygplatssäkerhet

  Känna till säkerhetsbestämmelser och anvisningar för flygplatssäkerhet.

 • Miljöbestämmelser för flygplatser

  De officiella reglerna för miljönormer vid flygplatser enligt nationella bestämmelser för flygplatsplanering och relaterad utveckling. Dessa omfattar bestämmelser som reglerar buller- och miljöaspekter, hållbarhetsåtgärder och effekter i samband med markanvändning, utsläpp och dämpning av risker för vilda djur och växter.

 • Utrustning för flygplatsbelysning

  Kunskap om olika typer av belysningssystem och utrustning för flygplatsbelysning, t.ex. lågintensiv start- och landningsbelysning, medelintensiv start- och landningsbelysning samt högintensiv start- och landningsbelysning.

 • Ansvarsfullt spelande

  Lämpligt beteende vid deltagande i spel, till exempel att vara uppmärksam på andra människors reaktioner och förstå varför de agerar och reagerar som de gör.

 • Flygplatsplanering

  Kunskaper om flygplatsplanering för olika typer av luftfartyg; användning av denna information för mobilisering av resurser och personal för att hantera luftfartyg medan de befinner sig på flygplatsen.

Färdigheter

 • Ta fram beredskapsplaner för flygplats

  Utarbeta en beredskapsplan för flygplatsen som säkerställer en säker och effektiv hantering av nödsituationer som kan uppstå.

 • Leda underentreprenörer vid flygplatsarbete

  Leda anlitade arkitekter, ingenjörer och andra underleverantörer i deras arbete. Fastställa tidsplaner och göra kostnadsberäkningar för projektet samt informera den verkställande ledningen om projektets framsteg.

 • Rapportera säkerhetsincidenter på flygplats

  Sammanställa fullständiga rapporter om säkerhetsincidenter på flygplatsen, t.ex. kvarhållande av störande passagerare, beslag av bagage eller skada på flygplatsens egendom.

 • Identifiera faror rörande flygplatssäkerhet

  Identifiera hot i fråga om säkerheten vid flygplats och tillämpa förfaranden för att motverka dem på ett snabbt, säkert och effektivt sätt.

 • Samordna miljöpolicyer för flygplats

  Styra och samordna miljöpolicyer och -regler för flygplatser för att mildra flygplatsverksamhetens effekter, däribland buller, försämrad luftkvalitet, tung lokal trafik eller förekomsten av farliga material.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

 • Ta hänsyn till ekonomiska kriterier i beslutsfattande

  Utarbeta förslag och fatta lämpliga beslut med beaktande av ekonomiska kriterier.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Hjälpa olika typer av flygplatsbesökare

  Tillgodose behoven hos olika typer av flygplatskunder; ta fram och verkställa planer som tillgodoser intressenternas krav.

 • Ta fram översiktsplan för flygplats

  Ta fram en översiktsplan för en långsiktig utveckling av en flygplats; skapa grafiska framställningar av nuvarande och framtida flygplatsfunktioner.

 • Agera diplomatiskt

  Hantera människor på ett hänsynsfullt och taktfullt sätt.

 • övervaka servicekvalitet på flygplats

  Bedöma den dagliga kvaliteten på de tjänster som en lufttransportaktör tillhandahåller sina kunder. Sammanfattningar av denna information på kort och lång sikt utgör ett viktigt bidrag till företaget.

 • Hantera relationer med kollegor

  Hantera relationer med kollegor för att säkerställa en gemensam uppfattning om arbetsrelaterade frågor och komma överens om nödvändiga kompromisser som kan behöva nås mellan parter. Förhandla om kompromisser mellan parter för att se till att det övergripande arbetet fortskrider på ett effektivt sätt och i riktning mot målen.

 • Ta fram manualer för godkännande av flygplatser

  Utforma manualer för godkännande av flygplatser och hålla dem aktuella; tillhandahålla uttömmande information om faciliteter, utrustning och förfaranden på flygplatsen.

 • Ta fram årsbudget för flygplats

  Upprätta en årlig flygplatsbudget med hänsyn till olika faktorer såsom bränsleförsörjning, underhåll av anläggningar och kommunikationer.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • övervaka underhållsarbete på flygplats

  Övervaka flygplatspersonal under operativt och underhållsrelaterat arbete, t.ex. bränslepåfyllning, flygkommunikationer, underhåll av landningsbanor osv.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Samverka med flygplatsintressenter

  Träffa statstjänstepersoner, miljöexperter, exploatörer, särskilda intressegrupper och allmänheten, flygplatsanvändare och andra intressenter för att bedöma olika tjänster, utrymmen och flygplatsens användbarhet.

 • Genomföra förbättringsåtgärder för flygplatsverksamhet

  Genomföra förbättringsåtgärder av flygplatsverksamhet utifrån förståelse för behoven på en flygplats. Planera och utveckla förbättringsåtgärder med fullgoda resurser.

Source: Sisyphus ODB