Yrke flygstyrman

Flygstyrmän bistår befälhavare genom övervakning av flyginstrumenten, hantering av radiokommunikation, övervakning av flygtrafik och övertagande av pilotens arbetsuppgifter vid behov. De följer pilotens order, färdplaner samt föreskrifter och rutiner fastställda av nationella lufttrafikmyndigheter, företag och flygplatser.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Verksamhet utförd av flygkontrolltjänst

  Förstå de uppgifter som utförs av flygledare, inklusive interaktion och effektiv kommunikation mellan flygplan och flygledare; genomförande av uppföljningsaktiviteter och säkerställandet av effektivitet under flygningar.

 • Flygmeteorologi

  Kunskap om den flygmeteorologi som krävs för att hantera vädrets effekter på flygledningstjänsten (ATM). Förståelse för hur grundliga förändringar av tryck- och temperaturvärdena vid flygplatser kan skapa variationer i motvinds- och medvindskomposanten vilket kan medföra arbetsförhållanden med dålig sikt. Kunskap om flygmeteorologi kan bidra till att minska den negativa inverkan på flygledningssystemet genom en minskning av störningar och de därav följande problemen med störda flöden, förlorad kapacitet och merkostnader.

 • Allmänna säkerhetsbestämmelser för luftfart

  Den lagstiftning och de bestämmelser som gäller för den civila luftfarten på regional, nationell, europeisk och internationell nivå. Förstå bestämmelser som syftar till att skydda medborgarna inom civil luftfart, och se till att operatörer, medborgare och organisationer följer dessa regler.

 • Lagstiftning för luftfart

  Kunskap om lagar och förordningar gällande luftfart. På grund av luftfartens natur överlappar kunskapen om luftfartslagar delvis med kunskaper om internationell rätt.

 • Visuellflygregler

  Typer av flygregler som är en sammanställning av föreskrifter som möjliggör piloter att flyga luftfartyg i klara och oklara väderförhållanden, där visuella referenser på marken och andra hinder inte anses som säker.

 • Geografiskt område

  Detaljerade kunskaper om det geografiska området; kunskaper om var olika organisationer bedriver sin verksamhet.

 • Flygplatsplanering

  Kunskaper om flygplatsplanering för olika typer av luftfartyg; användning av denna information för mobilisering av resurser och personal för att hantera luftfartyg medan de befinner sig på flygplatsen.

 • Bestämmelser för civil luftfart

  Kunskap om bestämmelser, regler och signaler för civil luftfart, inbegripet rangeringstecken.

 • Luftfartygs styrsystem

  Kunskap om inställningar, funktioner och användning av luftfartygs styrsystem. Hantera de flygstyrytor, cockpitstyrdon, kopplingar och operativa mekanismer som krävs för att styra ett luftfartygs färdriktning. Manövrera flygplanets motorreglage för att styra dess hastighet.

Färdigheter

 • Vidta de förfaranden som krävs för att flyga luftfartyg som är tyngre än 5 700 kg

  Säkerställa att driftintygen är giltiga, validera att startmassan är minst 5 700 kg, kontrollera att minimibesättningen är lämplig enligt flygbehov och regelverk, säkerställa att konfigurationsinställningarna är korrekta och kontrollera om motorerna är lämpliga för flygningen.

 • Tillämpa koncept för transporthantering

  Tillämpa koncept för transporthantering för att förbättra transportprocesserna, reducera avfall, höja effektiviteten och förbättra schemaförberedelserna.

 • Utföra flygmanövrer

  Utföra flygmanövrer i kritiska lägen och tillhörande störande manövrer i syfte att undvika kollision.

 • Införa säkerhetsrutiner för flygsida

  Tillämpa en serie flygfältssäkerhetsbestämmelser och säkerhetsrutiner för att säkerställa en säker arbetsmiljö för flygplatspersonalen.

 • Följa flygkontrolltjänstens instruktioner

  Agera i enlighet med instruktioner från flygkontrolltjänsten.

 • Ta fram transportrutter

  Ta fram rutter genom att lägga till eller dra ifrån rutter, göra ändringar av turtätheten och ändra linjernas räckvidd. Anpassa rutterna genom att tillhandahålla ytterligare gångtid till flygrutter, lägga till ytterligare kapacitet under perioder av överbeläggning (eller minska kapaciteten under perioder med lågt passagerarantal) och anpassa avresetiderna till följd av ändrade förhållanden längs en viss linje, och på så sätt säkerställa en effektiv resursanvändning och uppnåendet av kundrelationsmål.

 • Använda tvåvägsradiosystem

  Använda radioapparater som kan ta emot och sända ljudsignaler för att kommunicera med liknande radioapparater på samma frekvens, till exempel mobiltelefoner och walkie talkies.

 • Bibehålla jämvikten i transportsätt

  Bibehålla balans och viktfördelning inom transportmedlet (fartyg, luftfartyg, tåg, vägfordon osv.). Säkerställa att passagerar- och lastfördelningen inte hindrar rörligheten för transportsättet.

 • Läsa kartor

  Läsa kartor på ett effektivt sätt.

 • Vidta de förfaranden som krävs för att uppfylla flygkraven för luftfartyg

  Kontrollera att driftintygen är giltiga, säkerställa att startmassan är maximalt 3 175 kg, kontrollera att besättningspersonalen är tillräcklig enligt föreskrifter och behov, se till att konfigurationsinställningarna är korrekta och kontrollera om motorerna är lämpliga för flygningen.

 • Säkerställa att luftfartyg uppfyller reglerna

  Säkerställa att alla luftfartyg uppfyller tillämpliga bestämmelser och att alla komponenter och all utrustning har officiellt godkända komponenter.

 • Starta och landa

  Starta och landa vid normal vind och vid sidvind.

 • Analysera arbetsrelaterade skriftliga rapporter

  Läsa och förstå arbetsrelaterade rapporter, analysera innehållet i rapporterna och införliva resultaten i den dagliga verksamheten.

 • Använda instrument för radionavigering

  Sköta radionavigeringsinstrument för att bestämma luftfartygens position i luftrummet.

 • Använda radarutrustning

  Använda radarskärmar och annan radarutrustning; säkerställa att flygplan håller säkert avstånd till varandra.

 • Besitta en rumslig medvetenhet

  Känna till din position och din omgivning. Förstå hur föremålen förhåller sig till varandra när positionen ändras.

 • Använda signalstyrning

  Styra tågens rörelse; använda järnvägssignaler och blocksystem för att säkerställa att tågen fungerar på ett säkert sätt, på korrekta linjer och i tid.

 • Hantera stressande situationer

  Ta itu med och hantera mycket stressande situationer på arbetsplatsen genom att följa lämpliga förfaranden, kommunicera på ett lugnt och effektivt sätt och hålla sig sansad när beslut fattas.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Göra omfattande inspektioner av luftfartyg

  Utföra inspektioner av flygplan och flygplanskomponenter, närmare bestämt delar, anordningar och utrustning,, för att identifiera felfunktioner som läckage eller fel i elektriska system och tryckluftssystem.

 • Manövrera kontrollpaneler i cockpit

  Manövrera kontrollpaneler i cockpit eller förarkabin alltefter flygningens behov. Hantera elektroniska system ombord för att säkerställa en smidig flygning.

 • Följa muntliga instruktioner

  Ha förmåga att följa medarbetares muntliga instruktioner. Sträva efter att förstå och förtydliga vad som efterfrågas i instruktionerna.

 • Ta fram färdplaner

  Utarbeta en färdplan med uppgifter om flyghöjd, rutt och mängden bränsle som krävs med hjälp av olika informationskällor (väderrapporter och andra uppgifter från flygledningen).

 • Utföra rutinkontroller före och under flygning

  Utföra kontroller och inspektioner före och under flygning av luftfartygs prestanda, rutter och bränsleförbrukning, tillgången till landningsbanor, luftrumsrestriktioner osv.

 • Använda radioutrustning

  Förbereda och använda radioenheter och -tillbehör, t.ex. sändningskonsoler, förstärkare och mikrofoner. Förstå det grundläggande i radiooperatörens språk och vid behov tillhandahålla instruktioner om hur radioutrustningen ska hanteras på ett korrekt sätt.

 • Använda meteorologisk information

  Använda och tolka meteorologisk information för verksamheter som är beroende av klimatförhållanden. Använda denna information för att ge råd om säkert arbete baserat på väderförhållanden.

 • Säkerställa att reglerna följs kontinuerligt

  Utföra uppgifter och förfaranden för att se till att flygcertifikat bibehåller sin giltighet och genomföra skyddsåtgärder efter behov.

 • Avläsa tredimensionella skärmar

  Avläsa 3D-skärmar och förstå den information som de ger om positioner, avstånd och andra parametrar.

 • Kunna läsa av grafisk information

  Tolka diagram, kartor, grafik och andra visuella illustrationer som används i stället för skriftlig text. Den grafik som används skiljer sig åt mellan olika processer, och yrkesutövaren måste därför ha tillräcklig kunskap om fältet för att kunna följa och använda den presenterade informationen.

 • Köra simuleringar för att förebygga fel

  Köra förebyggande granskningar eller simuleringar med nya signalsystem; bedöma deras funktion och upptäcka brister som kräver förbättringar.

 • Se till att resan löper problemfritt ombord

  Se till att resan löper smidigt och utan incidenter. Före avresan kontrollera att alla säkerhets-, catering-, navigerings- och kommunikationselement är i ordning.

 • Säkerställa att reglerna för civil luftfart följs

  Säkerställa att standarder för bästa praxis tillämpas och att alla lagstadgade krav uppfylls

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

Source: Sisyphus ODB