Yrke fotonikingenjör

Fotonikingenjörer arbetar med produktion, överföring, omvandling och detektion av ljus. De utför forskning, design, montering, provning och användning av fotoniska komponenter eller system inom flera tillämpningsområden, från optiska meddelanden till medicinsk instrumentering, materialbearbetning eller avkänningsteknik.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Optikkomponenter

  Komponenter och material som är nödvändiga för uppbyggnad av optiska instrument, till exempel linser och ramar.

 • Fotonik

  Vetenskapen om och tekniken för att generera, styra och detektera ljuspartiklar. Vetenskapen utforskar företeelser och tillämpningar där ljus används för att överföra eller bearbeta information eller fysiskt förändra material.

 • Optik

  Vetenskapen om ljusets beståndsdelar och reaktioner.

 • Laserinstrument

  Produkter som kan alstra ljus genom optisk förstärkning av stimulerad elektromagnetisk strålning såsom gaslasrar, solid state-lasrar, fiber-, foton- och halvledarlasrar. Den rumsliga och tidsmässiga enhetligheten av lasrar möjliggör ljuskoncentration på en plats såsom i laserpekare, samt ljusets koncentration i tiden så att ljus kan produceras på mycket kortare tid än annat ljus och även kan avge en enda ljusfärg.

 • Elektronik

  Funktionen hos elektroniska kretskort, processorer, chips, datormaskinvara och programvara, inklusive programmering och tillämpningar. Använda denna kunskap för att se till att elektronisk utrustning fungerar korrekt.

 • Tillverkning av optisk utrustning

  Processen och de olika stegen i tillverkningen av en optisk produkt, från design- och prototypstadiet till tillverkning av optiska komponenter och linser, montering av optisk utrustning, och mellan- och slutprovning av de optiska produkterna och dess komponenter.

 • Fysik

  Naturvetenskap som omfattar studier av ämnen, rörelse, energi, kraft och tillhörande begrepp.

 • Designritningar

  Förstå designritningar som beskriver utformningen av produkter, verktyg och tekniska system.

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • Brytkraft

  Brytkraft eller optisk kraft är den grad i vilken ett optiskt system, till exempel en lins, konvergerar eller divergerar ljus. Divergerande linser har en negativ brytkraft, medan konvergerande linser har en positiv brytkraft.

 • Optikteknik

  Teknisk gren inriktad på utvecklingen av optiska instrument och tillämpningar, till exempel teleskop, mikroskop, linser, lasrar, fiberoptisk kommunikation och bildsystem.

 • Egenskaper hos optiska glas

  Egenskaperna hos optiska glas såsom brytningsindex, dispersion och kemiska egenskaper.

 • Standarder för optisk utrustning

  Nationella och internationella kvalitets- och säkerhetsstandarder och -föreskrifter för användning och tillverkning av optisk utrustning, inkl. optiska material, optiska komponenter, optiska system, oftalmologisk utrustning, optomekanisk utrustning, optisk mätutrustning, fotoutrustning samt optoelektronisk utrustning.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Typer av optisk utrustning

  Kunskap om olika typer av optiska instrument och linser, t.ex. mikroskop och teleskop, samt deras mekanik, komponenter och egenskaper.

Färdigheter

 • Avläsa tekniska ritningar

  Läsa de tekniska ritningarna för en produkt som ingenjören har upprättat för att föreslå förbättringar, göra produktmodeller eller använda produkten.

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

 • Designa optiska system

  Designa och utarbeta optiska system och bildsystem, -produkter och -komponenter såsom lasrar, mikroskop, optiska fibrer, kameror och maskiner för magnetisk resonanstomografi (MRI).

 • Utveckla optiska testmetoder

  Utveckla testprotokoll för att möjliggöra olika analyser av optiska system, produkter och komponenter.

 • Tillverka produktionsprototyper

  Utarbeta tidiga modeller eller prototyper i syfte att testa koncept och replikerbarhet. Skapa prototyper att bedöma i samband med förproduktionstester.

 • Analysera kvalitetskontroller

  Utföra inspektioner och tester av tjänster, processer eller produkter för att bedöma kvalitet.

 • Registrera testdata

  Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.

 • Analysera testdata

  Tolka och analysera data som har samlats in under testning för att formulera slutsatser, nya insikter eller lösningar.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Testa optiska komponenter

  Testa optiska system, produkter och komponenter med ändamålsenliga optiska testmetoder, till exempel axialprovning och snedprovning.

 • Studera litteratur i en fråga

  Bedriva omfattande och systematisk forskning i information och publikationer om ett visst ämne. Presentera en jämförande utvärderande litteratursammanfattning.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Skapa modeller för optiska system

  Modellera och simulera optiska system, produkter och komponenter med hjälp av teknisk konstruktionsprogramvara. Bedöma produktens bärkraft och undersöka de fysiska parametrarna för att säkerställa en framgångsrik produktionsprocess.

 • Använda utrustning för vetenskaplig mätning

  Använda anordningar, maskiner och utrustning för vetenskapliga mätningar. Den vetenskapliga utrustningen består av specialiserade mätinstrument som raffinerats för att underlätta insamling av data.

 • Rapportera analysresultat

  Utarbeta forskningsdokument eller ge presentationer för att rapportera resultaten av ett genomfört forsknings- och analysprojekt, med angivande av de analysförfaranden och analysmetoder som lett fram till resultaten samt potentiella tolkningar av resultaten.

 • Utföra dataanalys

  Samla in data och statistik att testa och utvärdera i syfte att generera anspråk och mönsterprognoser med målet att upptäcka användbar information i en beslutsprocess.

 • Designa optiska prototyper

  Designa och utveckla prototyper till optiska produkter och komponenter med hjälp av programvara för tekniska ritningar.

Source: Sisyphus ODB