Yrke hydrogeolog, borrvätskor

Hydrogeologer (borrvätskor) analyserar borrningsvätskor efter borrningsarbeten. De analyserar vätskorna i ett laboratorium. Hydrogeologer (borrvätskor) fastställer kolvätenas läge (djup). De övervakar även naturgas och identifierar litologi.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Geologi

  Fast jord, bergarter, geologiska strukturer och de processer genom vilka dessa förändras.

 • Kemi

  Ämnets sammansättning, struktur och egenskaper och de processer och transformationer som de genomgår, men även användningen av olika kemikalier och deras interaktioner, produktionstekniker, riskfaktorer och bortskaffningsmetoder.

 • Naturgas

  Olika aspekter som rör naturgas, dvs. hur den utvinns och bearbetas, dess beståndsdelar, användningsområden, miljöpåverkan osv.

 • Kemiska processer

  De relevanta kemiska processer som används vid tillverkning, till exempel rening, separation, emulgation och spridningsbehandling.

Färdigheter

 • Undersöka geokemiska prover

  Analysera laboratorieprover med hjälp av utrustning såsom spektrometrar, gaskromatografer, mikroskop, mikrosonder och kolanalysatorer. Fastställa ålder och egenskaper hos miljöprover såsom mineraler, bergarter eller jord.

 • övervaka utrustning

  Övervakning av utrustning innebär att man kontrollerar mätare eller displayer för att se till en maskin fungerar.

 • Arbeta säkert med kemikalier

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att lagra, använda och bortskaffa kemiska produkter.

 • Samla in oljeprover

  Samla in oljeprover genom att vrida på urluftningsventiler, föra in en behållare i en tank för att erhålla provmaterial.

 • Utföra dataanalys

  Samla in data och statistik att testa och utvärdera i syfte att generera anspråk och mönsterprognoser med målet att upptäcka användbar information i en beslutsprocess.

 • Testa om prover innehåller föroreningar

  Mäta koncentrationer av föroreningsämnen i prover. Beräkna luftföroreningar eller gasflöden i industriella processer. Identifiera potentiella säkerhets- och hälsorisker såsom strålning.

 • Samla in prover

  Konfigurera och använda utrustning för uppsamling av vatten-, gas- eller jordprover för testning.

 • Skriva produktionsrapporter

  Upprätta och fylla i skiftscheman och produktionsrapporter i god tid.

 • Använda dator

  Använda datorutrustning eller digital utrustning för att främja kvalitetskontroll, datahantering och kommunikation. Följa instruktioner från ett datorprogram, skapa datafiler eller -dokument.

 • Testa prover

  Undersöka och testa förberedda prover; undvika alla risker för oavsiktlig eller avsiktlig kontaminering under testfasen. Använda provtagningsutrustning i enlighet med konstruktionsparametrarna.

 • Testa oljeprover

  Analysera oljeprover för att fastställa egenskaper som konsistens, textur, viskositet eller koncentration. Använda mätinstrument som pH-mätare, hydrometer och viskositetsmätare.

 • Preparera prover för testning

  Ta och preparera prover för testning, kontrollera hur representativa de är; undvik partiskhet och eventuella risker för oavsiktlig eller avsiktlig kontamination. Tillhandahåll tydlig numrering, märkning och registrering av provuppgifterna, för att säkerställa att resultaten korrekt kan jämföras med originalmaterialet.

 • Testa markprover

  Analysera och testa markprover, fastställa gaskromatografi och samla relevanta uppgifter om isotoper och kol samt avgöra markens densitet.

Source: Sisyphus ODB