Yrke hydrogeolog

Hydrogeologer studerar vattnets distribution, kvalitet och flöde för att hålla gruvverksamheten fri från störande vatten och för att säkerställa tillräcklig tillförsel av processvatten. De levererar och utvärderar information som skyddar mark och ytvatten från föroreningar.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Geologi

  Fast jord, bergarter, geologiska strukturer och de processer genom vilka dessa förändras.

 • Geografiska informationssystem

  Verktygen inom geografisk kartläggning och positionering, bland annat GPS (globala positioneringssystem), GIS (geografiska informationssystem) och RS (fjärranalys).

Färdigheter

 • Utarbeta rapporter för geografiska informationssystem

  Använda relevanta geografiska informationssystem för att utarbeta rapporter och kartor som bygger på geospatial information med hjälp av GIS-program.

 • Ta itu med problem på ett kritiskt sätt

  Identifiera styrkor och svagheter hos olika abstrakta och rationella koncept, såsom problem, synpunkter och tillvägagångssätt som avser en viss problematisk situation, i syfte att ta fram lösningar och alternativa metoder för att hantera situationen.

 • Studera grundvatten

  Förbereda och genomföra fältstudier för att fastställa grundvattnets kvalitet. Analysera och tolka kartor, modeller och geografiska data. Bilda en bild av ytvatten- och markföroreningar. Lämna in rapporter om problem med deponigrundvatten, t.ex. föroreningar orsakade av kolförbränning.

 • Hantera relationer med branschfolk

  Etablera relationer med ingenjörer, geologer, hydrologer och hydrogeologer och andra branschexperter.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

 • Identifiera problem i geografiska informationssystem

  Lyfta fram GIS-frågor som kräver särskild uppmärksamhet. Rapportera regelbundet om dessa frågor och deras utveckling.

 • Göra modeller över grundvatten

  Göra modeller över grundvatten; analysera grundvattnets temperatur och egenskaper; identifiera geologiska formationer och mänsklig påverkan.

 • Utarbeta tematiska kartor

  Använda olika metoder, t.ex. koropletkartor och dasymetriska kartor, för att med hjälp av programvara utarbeta tematiska kartor som bygger på geospatial information.

 • Bedöma påverkan från industriverksamhet

  Analysera data för att uppskatta en industriverksamhets påverkan på tillgången till resurser och kvaliteten på grundvatten.

 • Utarbeta tekniska rapporter

  Utarbeta tekniska rapporter som beskriver resultat och processer för vetenskaplig eller teknisk forskning eller bedömer dess framsteg. Dessa rapporter hjälper forskare att hålla sig à jour med de senaste rönen.

 • Bedöma miljöpåverkan av grundvattenförvaltning

  Uppskatta effekterna på miljön av upptag och förvaltning av grundvatten.

 • Analysera olika sorters vatten

  Utforma borrhål; prova och analysera ytvatten och grundvatten.

Source: Sisyphus ODB