Yrke immunolog

Immunologer undersöker immunsystemet hos levande organismer (t.ex. människokroppen) och hur det reagerar på externa infektioner eller invasiva skadliga ämnen (t.ex. virus, bakterier och parasiter). De inriktar sin undersökning på de sjukdomar som påverkar levande organismers immunologi för att klassificera dem för behandling.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Klinisk immunologi

  Klinisk immunologi är en medicinsk specialitet som anges i direktiv 2005/36/EG.

 • Laboratorietekniker

  Tekniker som används inom olika naturvetenskapliga områden för att få fram experimentella data, exempelvis gravimetrisk analys, gaskromatografi och elektroniska eller termiska metoder.

 • Immunologi

  En sjukdoms patologi i förhållande till dess immunsvar och immunsystemet.

 • Diagnosmetoder för immunologiska sjukdomar

  De tekniker som används vid diagnostisering av immunologiska sjukdomar, till exempel immunfluorescens, fluorescensmikroskopi, flödescytometri, enzymkopplad immunadsorberande analys (ELISA), radioimmunologisk analys (RIA) och analys av plasmaproteiner.

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

 • Biologi

  Vävnader, celler och funktioner hos växt- och djurorganismer, deras ömsesidiga beroende och den växelverkan som äger rum mellan dem och med miljön.

 • Molekylär och cellulär immunologi

  Interaktion på molekylär nivå som utlöser en respons från immunsystemet.

Färdigheter

 • Underhålla laboratorieutrustning

  Rena laboratorieartiklar av glas och annan utrustning efter användning samt leta efter skador eller korrosion för att säkerställa att de fungerar som de ska.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Utföra laboratorietester

  Utföra test i ett laboratorium för att ta fram tillförlitliga och exakta uppgifter till stöd för vetenskaplig forskning och produktprovning.

 • Forska om störningar i immunsystemet

  Undersöka varför immunsystemet inte fungerar och vad som orsakar sjukdom.

 • Tillämpa säkerhetsrutiner i laboratoriet

  Se till att laboratorieutrustning används på ett säkert sätt och hanteringen av prov och provexemplar är korrekt. Arbeta för att säkerställa forskningsresultatens giltighet.

 • Kalibrera laboratorieutrustning

  Kalibrera laboratorieutrustning genom att jämföra mätningar: en med känt värde eller känd precision utförd med ett tillförlitligt instrument och den andra med annat laboratorieinstrument. Utföra mätningarna på ett så likartat sätt som möjligt.

 • Tillämpa vetenskapliga metoder

  Tillämpa vetenskapliga metoder och tekniker för att undersöka fenomen genom att erhålla nya kunskaper eller korrigera och integrera tidigare kunskaper.

Source: Sisyphus ODB